ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⵍⵜ:ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ

This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 100% complete.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ

ⴱⵔⵔⴽ ⴳ ⵜⵎⵙⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ!

ⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⵍⵜ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⴷⴰ ⴳ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ, ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ, ⵜⵢⵉⵔⵉⵎⵏ, ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵍⵇⵇⴰⵎ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵡⵉⴽⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⵡⵉⴽⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵡⵉⴽⵉⴱⴷⵔ, ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵡⵉⴽⵉⵎⵓⴷⴷⵓ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴽⵣⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⴽⵍⴰⵍⵏ ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ.

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵡⵉⴽⵉⵜⵏ ⵉⵏⵉⵔⴰⵎ ⴳ ⵜⵎⵙⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵙⵏ, ⵉⵥⴹⴰⵔ ⴰ ⵜⵜⵡⴰⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵎ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⴽⵉ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ.

ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⵜⵓ ⵖⵔ ⴱⵉⵜⴰ ⵡⵉⴽⵉⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⵉⴽⵉⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵖⵔ ⴰⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵡⵉⴽⵉⴰⵖⴱⴰⵍⵓ.

ⵓⵔ ⵜⵣⵎⵔⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⴷ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⵖⵢ, ⵜⵣⵎⵔⴷ ⵖⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ. ⵎⴽ ⵜⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⴷ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷⴷⵓ ⵖⵔ meta:proposals for new projects.


ⵖⵉⴷ ⴽⵔⴰ ⵉⵡⵉⴽⵉⵜⵏ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ:

These have been approved and/or created:   These are active and might get their own site soon:

Wikipedia

Wiktionary

Wikinews

Wikiquote

Wikivoyage


  These will likely stay here:
ⵎⴽ ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵏ ⵉⵡⵉⴽⵉⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵣⵔ ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⵍⵜ:ⵉⵡⵉⴽⵉⵜⵏ.

ⵎⴰⵎⴽ ⵙ ⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⴷ ⴰⵡⵉⴽⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵎⴽ ⵜⵍⵍⵉⵜ ⴷⵖⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⴷ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ, ⵜⵣⵎⵔⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ:ⴰⵡⴼⵓⵙ. ⴰⵎⵓⵔ ⵏⴽ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ.

ⵢⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ:

  • ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ (explained ⴳ ⴰⵡⴼⵓⵙ). ⵎⴽ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ, ⵜⵣⵎⵔⴷ ⴰⵜⵜ ⵜⴻⵜⵜⵔⴷ, ⵏⵖ ⵜⴷⴷⵉⴷ ⵖⵔ ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⵍⵜ ⴱⵍⵓⵙ.
  • ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵡⵉⴽⵉ ⴰⵏⴰⵔⴰⵎ ⴷⵖⵉ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵡⵡⴰⵇⴱⵍ ⴷ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵖⵓⵔ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ; ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⵜⵜ ⵉⵇⴱⵍ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ. ⵣⵔ ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⵉⵙⵉⵏ.
  • ⴰⵎⵓⵔ ⵏⴽ ⵓⵇⵇⵔ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰⵎⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵀⵓ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵡⵉⴽⵉ ⵎⴽ ⵉⵍⵍ. ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⵎⵉⵏ ⵏⴽ (ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴰⵍⴱⵓⴹⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ) ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵡⴰⵙⵎⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ (ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵣⵡⵉⵔ).

ⵎⴰⵏⵉⴽ ⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓⵜ ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵡⵉⴽⵉ ⴰⵏⴰⵔⴰⵎ ⵖ ⵜⵎⵙⴷⴰⵍⵜ

ⵎⴽ ⵜⵙⵙⵏⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵡⵉⴽⵉ ⴰⵏⴰⵔⴰⵎ ⴷⵖⵉ, ⴰⵔⴽ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⵙⵃⵓⵔⵛ ⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓⴷ ⴳ ⵓⵡⵉⴽⵉ ⴰⴷ ⴰⵏⴰⵔⴰⵎ.

ⴰⵎⵓⵔ ⵏⴽ ⴳ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⴼⵍⴷ ⴰⵣⵡⵉⵔ ⵉⵚⵃⴰⵏ. ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⵉⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵣⵡⵉⵔⵏ.

ⴰⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ/ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ:

ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⵎⵀⵍ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵏⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵏ:

Wikipedia ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵙⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ
Wiktionary ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ
ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ
Wikisource ⵡⵉⴽⵉⴰⵖⴱⴰⵍⵓ
ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵏ
Wikiquote ⵡⵉⴽⵉⴱⴷⵔ
ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵉⴱⴷⵓⵔⵏ
Wikibooks ⵡⵉⴽⵉⴷⵍⵉⵙ
ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵏ
Wikinews ⵡⵉⴽⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
ⴰⴽⵜⵜⵓⵔ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
Wikiversity ⵡⵉⴽⵉⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ
ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵏ
Wikivoyage ⵡⵉⴽⵉⵎⵓⴷⴷⵓ
ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ.
Wikispecies ⵡⵉⴽⵉⵏⴰⵡⵏ
ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ
Wikidata ⵡⵉⴽⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ
Wikimedia Commons ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⴽⵓⵎⵏⵣ
ⵉⴼⵓⵢⵍⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⵜⵡⴰⴱⴹⴰⵏⵉⵏ
Meta-Wiki ⵎⵉⵜⴰ-ⵡⵉⴽⵉ
ⴰⵙⵎⵎⵣⴷⵉ ⵏⴳⵔ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ