This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 100% complete.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
維基媒體基金會
維基媒體基金會

歡迎蒞臨維基菢膥機!

爾道係維基菢膥機,用來安排同測試維基百科維基書本維基新聞維基語錄維基辭典維基遊埠,揀出有潛力,而值得由維基媒體基金會託管嘅新語言版本。

雖然呢啲維基測試重未算係獨立嘅維基計劃,但係都可以好似真嘅維基計劃噉用。

新語言版嘅維基學府要搬過去Beta 維基學府;重有,嗰啲維基文庫要搬去維基舊文庫

閣下唔可以建立全新嘅計劃,只可以就家下有嘅計劃開個新嘅語言版本。如果閣下想開個全新嘅計劃,請去meta:proposals for new projects提議。


點樣開個新維基網站

若然你要開新語言版嘅維基項目,可以喺幫手:說明書道搵嘢。要清楚返啲政策先好喎。

一啲緊要嘅規矩:

  • 你一定要有一個有效嘅語言代碼(說明書有講),一唔係就去申請個,或者去菢膥機+
  • 喺度開個測試wiki唔代表佢遲下會自動俾維基媒體接受;個wiki要由Language committee通過咗先。請睇新嘅語言請求知多啲。
  • 請尊重測試嘅語言嘅命名法,令到將來更加易將啲版搬入正式嘅維基入面。每一版(包括模同類)都要用一個有規律但係唔同(用字頭/prefix)嘅名。

點喺菢蛋機嘅一個測試緊嘅維基計劃寫嘢

如果你識呢度有測試維基嘅語言,不如幫手整下嗰個測試維基?

當你整緊新一版嗰陣,唔該畀返個開頭佢。 More information about prefixes.

聯絡/幫手:

維基媒體基金會亦負責其他幾個多語言免費內容計劃的運作:

Wikipedia 維基百科
自由嘅百科全書
Wiktionary 維基辭典
自由嘅多語言辭典
Wikisource 維基文庫
自由嘅圖書館
Wikiquote 維基語錄
名人名言大全
Wikibooks 維基書本
教科書、說明書
Wikinews 維基新聞
自由嘅新聞資源
Wikiversity 維基學府
自由嘅學習材料同活動
Wikivoyage 維基遊埠
自由嘅遊埠指南
Wikispecies 維基物種
自由嘅物種資料庫
Wikidata 維基數據
自由嘅知識庫
Wikimedia Commons 維基同享
自由嘅多媒體資料庫
Meta-Wiki 維基元
協調各個維基計劃