အိဉ်ဈူဗေတာ:ဗဟိုႏလိတ်မဲ့ငါ

This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်း
ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်း

အဝ်ႏဝီခီမီဒီယာ အိဉ်ဈူဗေတာယို ကျိုႏဆွုမ်ႏဒျာႏဩ!

ခင်ႏလမ်းယိုကိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဝီခီမီဒီယာ အိဉ်ဈူဗေတာဒျာႏသွူ။ ယိုကိုနဝ်ꩻ ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်း ကအွောန်ႏစွꩻဒင်ႏထင်ႏခါꩻ ဝီခီမီဒီယာပရောစဲစ် ပဏာႏမခင်ႏကာ ကထွာဒါႏ ဝီခီပီးဒီးယားဝီခီလိတ်ဖွူꩻဝီခီသꩻတင်ꩻဝီခီအာႏကွိုꩻဝိစ်သိဥ်နရီ တောမ်ႏ ဝီခီတဖူꩻလွေꩻဖိုင်ႏယို ခွုမ်မာꩻ စီႏစဲဉ်ႏ၊ တဲမ်း၊ စံꩻထွားနွောင်ꩻအီတောမ်ႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါတသာဖိုင်ႏ ခင်ႏလမ်းဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ဝီခီမီဒီယာ အိဉ်ဈူဗေတာကို ကအဝ်ႏဒါႏ ဝီခီအစံꩻဖိုင်ႏနဝ်ꩻ လꩻခါꩻတဝ်းဒွိုန်း နမ်းပဲင်ႏဝီခီဒိုမေင်းလဲ့ တဲမ်းသော့ꩻမွဉ်းဖျင် ထွားဟော်ꩻမုꩻဖိုင်ႏ မာꩻနွောင်ꩻဒျာႏ နုဲင်းပရောစဲစ်ဝီခီအမွေးဖိုင်ႏနဝ်ꩻသွူ။

ဘာႏသာႏငဝ်းငွါတသာ ဝီခီဗာသတီအတာႏ လွေꩻထွားနွောင်ꩻဒျာႏ ဗီတာ ဝီခီဗာသတီထျꩻသွူ၊ ဝီခီရွီးခိုႏတာႏ လွေꩻထွားနွောင်ꩻဒျာႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါစွုမ်ႏ ဝီခီရွီးခိုႏကိုနဝ်ꩻသွူ။

ယိုကိုနဝ်ꩻ နာꩻအနေႏ အီႏခွုမ်မာꩻစ ပရောစဲစ်တသာ တဗာႏလွုမ်းနဝ်ꩻ လꩻနွောင်ꩻတဝ်းသွူ။ အီႏခွုမ်မာꩻစနွောင်ꩻဒျာႏ ကအဝ်ႏထွူလဲဉ်းဒါႏ ပရောစဲစ် ဘာႏသာႏငဝ်းငွါတသာဗားသိဉ်းလုမ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏမဲဉ်ခွုမ်မာꩻစ ပရောစဲစ်တသာနဝ်ꩻ လွေꩻဒင်ႏကွီနွောင်ꩻဒျာႏ ပရောစဲစ်တသာတာႏ သျောက်လွာႏဖိုင်ႏယိုကိုသွူ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ မိဉ်ႏမဲဉ်ဖန်ဆင်ꩻစံꩻ အစံꩻတဗာႏလဲ့ နွို့ထွားနွောင်ꩻဒျာႏ ဝီခီအကဝ်ႏကဲဉ်ကိုသွူ။


အိဉ်ဈူဗေတာ ဝီခီဖိုင်ႏ

ရုဲင်ꩻသန်သောင်ႏသာဒါႏ ဝီခီဖိုင်ႏစာႏရင်ꩻဒျာႏသွူ:

These have been approved and/or created:   These are active and might get their own site soon:

Wikipedia

Wikinews

Wiktionary

Wikibooks

Wikiquote

Wikivoyage

  These will likely stay here:
ဝီခီမီဒီယာ အိဉ်စျူဗေတာကို ကအဝ်ႏဒါႏ ဝီခီဖိုင်ႏစာႏရင်ꩻ အဗွေအစွုမ်ႏနဝ်ꩻ ထွားနွောင်ꩻဒျာႏ အိဉ်စျူဗေတာ:ဝီခီဖိုင်ႏ ကိုနဝ်ꩻသွူ။

ဝီခီအစံꩻတသာတဗာႏနဝ်ꩻ အီႏမာꩻစဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း

မိဉ်ႏတော် အီႏမာꩻစသွူ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါတသာ ပရောစဲစ်တဗာႏနဝ်ꩻ ထွားနွောင်ꩻဒျာႏ သꩻတင်ꩻအချက်လက်ဖိုင်ႏ အကူႏညီႏ:စူခွုမ် ကိုနဝ်ꩻသွူ။ သတိꩻပါသွော့ ဒေႏသကို မူဝါဒ ဖိုင်ႏသြ။

အရေꩻတန်ဒါႏ စီꩻကန်ꩻယဟန်ႏ:

  • အဝ်ႏလိုႏပါ ရော့ꩻသင်ꩻဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါကိုဒ် တဗာႏသွူ၊ (သျင်ꩻနယ်ခါꩻ ယီးနယ်စူခွုမ် ကိုသွူ)။ မိဉ်ႏအဝ်ႏတဝ်းလဲ့ ဒင်ႏကွီနွောင်ꩻဒျာႏ မွေးတဝ်းလဲ့ လွေꩻထွားနွောင်ꩻဒျာႏ အိဉ်စျူဗေတာအထဲင်းထျꩻနဝ်ꩻသွူ။
  • မိဉ်ႏမာꩻစသွူ ဝီခီအစံꩻတဗာႏ ခင်ႏလမ်းယိုကိုနဝ်ꩻ ဆုဲင်ꩻ ဝီခီမီဒီယာ အဝ်ႏလွိုႏကာႏကာႏ အီႏစူꩻလက်ခံႏဖေႏနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ မွေးတဝ်းသွူ။ နာꩻအနေႏ အဝ်ႏလိုႏလꩻရီးက ဘာႏသာႏငဝ်းငွါကောႏမတီႏ ဖေႏခွင်ꩻချက်နဝ်ꩻသွူ။ အခရာႏစဲင်းအထဲင်းဖိုင်ႏတာႏ ထွားသွော့ ကွီထူႏဘာႏသာႏငဝ်းငွါတသာကိုသြ။
  • ဆုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ခြွောန်းဗူႏလိတ်မဲ့ငါဖိုင်ႏ ဝီခီပရောစဲစ်ထျꩻ ဖေႏကထွာအီအစွဲးအကမ်းတဲင် လွောက်ꩻနာႏအံႏသွင်ꩻဖေႏသွော့ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါအစံꩻတာႏ ဖေႏဒါႏအမိဉ်ꩻ သꩻဖော်ဗိုန်ပီချက်ဖိုင်ႏသြ။ နာꩻပရောစဲစ်ထာꩻမာꩻအစံꩻဖိုင်ႏ ကားကအဝ်ႏ (တမ်းပလေက်တောမ်ႏ ကဏ္ဍဖိုင်ႏလဲ့ပါ)ယို ဖေႏကထွာ (ထူႏသုင်ꩻတဗာႏချင်ႏ) တခြောင်ꩻချင်ႏ အဝ်ႏလိုႏနဝ်ꩻသွူ။

အိဉ်စျူဗေတာယို စွဲးကမ်းကိုနွောင်ꩻ ဝီခီအစံꩻတဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း

နာꩻမိဉ်ႏသေနာႏဒါႏလဲပ် ယိုခါကအဝ်ႏထွူလဲဉ်းဒါႏ ဝီခီအစံꩻတဗာႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါယိုနဝ်ꩻ ယံစွဲးကမ်းကိုဖေႏပါ ဝီခီအစံꩻနဝ်ꩻတာႏ နီသွောန်းသီး တမာꩻလွေꩻဒျာႏနာꩻသွူသြ။

နာꩻဖန်ဆင်ꩻခါꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါကားကအဝ်ႏယို သော့ꩻဖေႏပါသွော့ စဲစ်မဲဉ်ႏဒါႏ သွုပ်ငါနဝ်ꩻသြ။ သွုပ်ငါအကျောင်ꩻခရာႏ အစဲင်းအထဲင်းဖိုင်ႏ

ထာꩻထွာယိုခါကျာꩻဖုံႏ

သွုပ်ဆွိုက်/အကူႏညီႏ:

ပရောစဲစ်ထာꩻမာꩻအလင်ဖိုင်ႏ

ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်းနဝ်ꩻ စီႏမံႏဖန်ဖြယ်ဖေႏဒျာႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါစွုမ်ႏအလင်တောမ်ႏ အငိုꩻလို့တဝ်း အကျောင်ꩻခရာႏ ပရောစဲစ်ဖိုင်ႏဒျာႏသွူ:

Wikipedia ဝီခီပီးဒီးယား
အငိုꩻလို့တဝ်း ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ
Wiktionary ဝိစ်သိဉ်နရီ
အဘိဓာန်ႏတောမ်ႏ ဝေါဟာရငဝ်းငွါစွုမ်ႏကျမ်ꩻ
Wikisource ဝီခီရွီးခိုႏ
အငိုꩻလို့တဝ်း-အကျောင်ꩻခရာႏ ထွားလိတ်တွိုက်
Wikiquote ဝီခီအာႏကွိုꩻချက်
ရောမ်ဗူႏငဝ်းမိန်းငွါဖိုင်ႏ
Wikibooks ဝီခီလိတ်ဖွူꩻ
အငိုꩻလို့တဝ်း ကျောင်ꩻသုင်ꩻလိတ်ဖွူꩻတောမ်ႏ စူခွုမ်ဖိုင်ႏ
Wikinews ဝီခီသꩻတင်ꩻ
အငိုꩻလို့တဝ်း အကျောင်ꩻခရာႏသꩻတင်ꩻ
Wikiversity ဝီခီဗာစတီ
အငိုꩻလို့တဝ်း လွူꩻထွားတာႏ တခြိုꩻဖိုင်ႏတောမ်ႏ ရုဲင်ꩻတသွိုးမုꩻဖိုင်ႏ
Wikivoyage ဝီခီတဖူꩻလွေꩻ
အငိုꩻလို့တဝ်း လဲင်းလောင်း ယီးနယ်လွေꩻတဖူꩻနယ်ꩻ
Wikispecies ဝီခီခွိုꩻဖြယ်
ခွိုꩻဖြယ်ဖိုင်ႏ အိုင်အဝ်ႏရာꩻ
Wikidata ဝီခီဒေတာ
အငိုꩻလို့တဝ်း ထာꩻသေဗဟုသုတအဝ်ႏရာꩻ
Wikimedia Commons ဝီခီမီဒီယာ ကောင်မွဉ်း
ဖန်းဖြယ်ဖေႏ မီဒီယာဘဏ်တွိုက်
Meta-Wiki မေတာ-ဝီခီ
ခြွောန်းဗူႏသွုပ်ဆွိုက် ဝီခီမီဒီယာ ပရောစဲစ်ဖိုင်ႏ

You can also read this page in: