Open main menu

အေန်ဂျူဗေတာ (လဒပ်) မုက်လိက်တမ်

This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 100% complete.

You can read this page in other languages. The language menu is here.
ဝဳကဳမဳဒဳယာ ဖံင်ဒေယှေန်

နူကဵု ဝဳကဳမဳဒဳယာ အေန်ဂျူဗေတာ ဏအ် ဒုၚ်တၠုၚ်ဏာရအဴ!

မုက်လိက်ဏအ်ဂှ် ဒှ်မုက်လိက် ဝဳကဳမဳဒဳယာ အေန်ဂျူဗေတာ, မဒှ်ပရဝ်ဂျေတ် သွက်ဂွံ ခၞံဗဒှ်ပတိုန် ဝဳကဳမဳဒဳယာ, ဝဳကဳလိက်ကၞပ်, ဝဳကဳပရိုၚ်, ဝဳကဳတွဟ်လဟီု, ဝဳကဳအဘိဓာန် ကေုာံ ဝဳကဳဂ္ၚေၚ်တရဴ နကဵုဘာသာမန် မကၠောန်ဗဒှ်၊ မချူ၊ မစဳစၟတ်၊ မထ္ၜးသက်သဳ နကဵုမရပ်စပ် နူကဵု ဝဳကဳမဳဒဳယာ ဖံင်ဒေယှေန် မွဲမာန်ရ၊၊

ၜိုန်ရ မုက်လိက် ဝဳကဳမဳဒဳယာ အေန်ဂျူဗေတာဏအ် မဒှ်မုက်လိက် မစမ်ၜတ်တုဲ မဟွံဂွံလဝ် နကဵုဒေါမိန် domain ညးတအ်တၞဟ်ခြာကီုလေဝ် ညံၚ်ရဴ ဝဳကဳမဳဒဳယာ ပရဝ်ဂျေတ်တၞဟ်တအ်ကီု အခေါင်ဗှ်၊ ပလေဝ်ဒါန် နွံတုပ် သီုဖအိုတ်ရ၊၊

ဝဳကဳတက္ကသိုလ် မူဘာသာတၟိဂှ် သ္ဒးအာ ပ္ဍဲ ဗေတာ ဝဳကဳတက္ကသိုလ်, ကေုာံ ဝဳကဳတင်ဂၞင် ဂှ် ဒးအာ ဇရေင် ဝဳကဳတင်ဂၞင် ဘာသာနာနာရ၊၊

မၞး စကၠောန်ပတိုန် ပရဝ်ဂျေတ် တၟိ မွဲပၠန် ပ္ဍဲဒၞာဲဏအ် ဟွံဂွံ၊ ဆဂး ပရဝ်ဂျေတ် မၞုံဒၟံၚ်တုဲတုဲတအ်ဂှ် မၞး စကၠောန်ပတိုန် နကဵု အရေဝ်ဘာသာတၟိမွဲပၠန်ဂွံရ၊၊ ယဝ်ရ မၞး မိက်ဂွံစ ပရဝ်ဂျေတ်တၟိမွဲမ္ဂး အာဇရေင် meta:proposals for new projects ညိ၊၊


အေန်ဂျူဗေတာ ဝဳကဳဂမၠိုင်

ဣဏအ်ဂှ် ဒှ်အရာဝဳကဳ မဖန်ဇန် ရပ်စပ်ဒၟံင် ပြဟ်ဟ်ဏအ်ရ၊၊

These have been approved and/or created:

 

These are active and might get their own site soon:

 

These will likely stay here:

မိက်ဂွံဗဵု စရင်ဝဳကဳဂမၠိုင် ပ္ဍဲဝဳကဳမဳဒဳယာ အေန်ဂျူဗေတာ သီုဖအိုတ်မ္ဂး လုပ်ဗဵုကေတ် ဒၞာဲဏအ်ညိIncubator:Wikis၊၊

ဗီုလဵုဂွံစ ဝဳကဳမစမ်ၜတ်တၟိရော

ယဝ်ရ မၞးမိက်ဂွံစ ပရဝ်ဂျေတ် အရေဝ်ဘာသာတၟိမွဲမ္ဂး တင်ဂၞင်ဗီုလဵု ဂွံဖန်ဂှ် မၞးကလိဂွံ နူကဵု ဒၞာဲဏအ်မာန်ရ၊၊ ရီု-ဗီုမဂွံကၠောန်. ပဂုန်တုဲ စွံသတိ ကု သၞောဝ်ပဝ်လသဳ ဒေသညိ၊၊

သၞောတ် ကိစ္စဇၞော် လ္ၚဵုဂမၠိုၚ် -

  • မၞး ဒးနွံကဵုကုဒ် အရေဝ်ဘာသာ မလုပ်အဝေါင်မွဲ ရောင်၊၊ (ဆက်ပသောၚ်ကလးလဝ် ပ္ဍဲဗီုမဂွံကၠောန်). ယဝ်ရ ပ္ဍဲမၞး ကုဒ်အရေဝ်ဘာသာ ဟွံမဲဏီမ္ဂး မၞးပတိုန်အာတ်မိက်ကေတ် ဂွံရ၊၊ ဟွံသေၚ်မ္ဂး အာဇရေင် အေန်ဂျူဗေဒါ အပံင်ညိ၊၊
  • မၞး စကၠောန် ဝဳကဳမစမ်ၜတ်ဂှ် ဗွဲကြဴ နကဵု ဝဳကဳမဳဒဳယာ ဒုင်တဲ အလဵုလဵု ဟွံသေင်ဏီရ၊၊ မၞးဒးဂရင်ဗ္တီ ကုကမ္မတဳ အရေဝ်ဘာသာဂမၠိုင်ဏီရ၊၊ မိက်ဂွံတီ သောဲသောဲဗြောဲဗြောဲမ္ဂး ကျောဝ်ဗှ်ကေတ် ဂရၚ်ဗ္တီ သွက်အရေဝ်ဘာသာတၟိ ဏအ်ညိ၊၊
  • တၞဟ်န ဗွဲကြဴ မဂွံဗဂပ်ဖျပ် ပရဝ်ဂျေတ် ဝဳကဳတုဲ သြဝ် စွံဓဝ်ရှ်ေသှ်ေရဴဂဴ လတူယၟုအရေဝ်ဘာသာ မဗၟံက်ထ္ၜးလဝ် တုဲတုဲတအ်ဂှ်ညိ၊၊ မုက်လိက် အစမ်ၜတ် မၞးသီုဖအိုတ် (သီုကဵု templates and categories ကဏ္ဍ) တအ်ဂှ် သ္ဒးကဵုလဝ်ယၟု ဗွဲမတၞဟ်ခြာ (နကဵုမစကာလဝ် ဗွဲခမၞန်) ကေုာံ ဗွဲမကိုတ်ညဳရောင်၊၊

ဗီုလဵု မဂွံတြးပ္တိတ် ဝဳကဳအစမ်ၜတ် ပ္ဍဲ အေန်ဂျူဗေတာရော

ယဝ်ရ မၞး ဗှ်လိက်မန် ချူလိက်မန် လေပ်မ္ဂး ပ္ဍဲဝဳကဳအစမ်ၜတ် ဘာသာမန်ဏအ် မၞး ချူစုတ်တုဲ တြးပတိတ်ဂွံရ၊၊

ပဂုန်တုဲ မုက်လိက် မၞးမပကၠောန် သီုဖအိုတ်တအ်ဂှ် ကၠောန် ညံၚ်ဂွံကိတ်ညဳ သၞောတ်ဝ်ညိ၊၊ တၚ်ဂၞၚ် မဆေၚ်စပ် ကုသၞောတ်သၞောဝ်.

သဘင် လၟုဟ်ဂမၠိုင်

ဒၞာဲကေတ်အဆက် / အရီုအဗင်

ပရဝ်ဂျေတ် ဒေအ်ဂမၠိုင်

ဝဳကဳမဳဒဳယာ ဖံင်ဒေယှေန် ခၞံဗဒှ်လဝ် နကဵု အရေဝ်နာနာ ကေုာံ ပရဝ်ဂျေတ် မသက္ကုၚုဟ်မး တၞဟ်ဂမၠိုင်

Wikipedia ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မသက္ကုၚုဟ်မး
Wiktionary ဝဳကဳအဘိဓာန်
အဘိဓာန် ကေုာံ ပြကိုဟ်ဝေါဟာရပဒေသ
Wikisource ဝဳကဳတင်ဂၞင်
တိုက်ဗွဟ်လိက် မသက္ကုၚုဟ်မး
Wikiquote ဝဳကဳတွဟ်လဟီု
ပ္ကောံပ္ကေဝ် ဂလာန်သြဝါဒဂမၠိုၚ်
Wikibooks ဝဳကဳလိက်ကၞပ်
လိက်ဗွဟ် ကေုာံ စၞောန်မကၠောန်ဂမၠိုၚ်
Wikinews ဝဳကဳပရိုင်
ပရိုင် မသက္ကုၚုဟ်မး
Wikiversity ဝဳကဳတက္ကသိုလ်
ကပေါတ်သွက်ဂွံဗ္တောန် ကေုာံ ပရေင်ချဳဓရာင် မသက္ကုၚုဟ်မး
Wikivoyage ဝဳကဳဂ္ၚေၚ်တရဴ
ထၜးဂၠံင် တရဴ အန်လာင် သက္ကုၚုဟ်မး
Wikispecies ဝဳကဳသတ်ဇဳဝ
သကအ်တဲ ဂကူသတ်ဇဳဝ
Wikidata ဝဳကဳဒေတာ
ဒတန်ဗဟုသုတ သက္ကုၚုဟ်မး
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
မပါ်ပရအ် ဂအုံပရိုင်မဳဒဳယာ
Meta-Wiki မေတ-ဝဳကဳ
ပရေင်ပံင်ဗစိုပ် ပရဝ်ဂျေတ် ဝဳကဳမဳဒဳယာ

You can also read this page in:
Alemannisch • ‎Avañe'ẽ • ‎Bahasa Banjar • ‎Bahasa Indonesia • ‎Bahasa Melayu • ‎Basa Jawa • ‎Basa Sunda • ‎Baso Minangkabau • ‎Batak Toba • ‎Boarisch • ‎British English • ‎Bân-lâm-gú • ‎Canadian English • ‎Deutsch • ‎English • ‎Esperanto • ‎Frysk • ‎Gaeilge • ‎Gĩkũyũ • ‎Hawaiʻi • ‎Ido • ‎Igbo • ‎Kapampangan • ‎Kırmancki • ‎Lazuri • ‎Limburgs • ‎Maġribi • ‎Mirandés • ‎Napulitano • ‎Nederlands • ‎Norfuk / Pitkern • ‎Nouormand • ‎Novial • ‎Nāhuatl • ‎Piemontèis • ‎Plattdüütsch • ‎Pälzisch • ‎Qafár af • ‎Ripoarisch • ‎Scots • ‎Setswana • ‎Soomaaliga • ‎Tagalog • ‎Tarifit • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎Volapük • ‎Zazaki • ‎asturianu • ‎azərbaycanca • ‎bosanski • ‎català • ‎dansk • ‎davvisámegiella • ‎eesti • ‎emiliàn e rumagnòl • ‎español • ‎euskara • ‎français • ‎galego • ‎hrvatski • ‎interlingua • ‎italiano • ‎kurdî • ‎la .lojban. • ‎latviešu • ‎lietuvių • ‎magyar • ‎norsk bokmål • ‎norsk nynorsk • ‎occitan • ‎oʻzbekcha/ўзбекча • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎shqip • ‎sicilianu • ‎slovenčina • ‎slovenščina • ‎suomi • ‎svenska • ‎tarandíne • ‎Åarjelsaemien • ‎čeština • ‎ślůnski • ‎Ελληνικά • ‎Аҧсшәа • ‎Ирон • ‎Кыргызча • ‎авар • ‎адыгабзэ • ‎башҡортса • ‎беларуская • ‎беларуская (тарашкевіца)‎ • ‎български • ‎къарачай-малкъар • ‎македонски • ‎монгол • ‎русиньскый • ‎русский • ‎словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ • ‎српски / srpski • ‎татарча/tatarça • ‎толышә зывон • ‎тоҷикӣ • ‎українська • ‎қазақша • ‎հայերեն • ‎עברית • ‎ئۇيغۇرچە • ‎ئۇيغۇرچە / Uyghurche • ‎اردو • ‎العربية • ‎بختیاری • ‎تونسي/Tûnsî • ‎تۆرکجه • ‎جازايرية • ‎جهلسری بلوچی • ‎روچ کپتین بلوچی • ‎سرائیکی • ‎سنڌي • ‎فارسی • ‎لئری دوٙمینی • ‎لۊری شومالی • ‎لەکی • ‎مازِرونی • ‎پښتو • ‎کوردی • ‎کوردی خوارگ • ‎کھوار • ‎گیلکی • ‎अङ्गिका • ‎अवधी • ‎डोटेली • ‎नेपाल भाषा • ‎नेपाली • ‎मराठी • ‎मैथिली • ‎संस्कृतम् • ‎हिन्दी • ‎অসমীয়া • ‎বাংলা • ‎মেইতেই লোন্ • ‎ગુજરાતી • ‎ଓଡ଼ିଆ • ‎தமிழ் • ‎తెలుగు • ‎ತುಳು • ‎മലയാളം • ‎සිංහල • ‎ไทย • ‎ဖၠုံလိက် • ‎ဘာသာ မန် • ‎မြန်မာဘာသာ • ‎მარგალური • ‎ქართული • ‎ភាសាខ្មែរ • ‎ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ • ‎Ṫuroyo • ‎ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ • ‎ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ • ‎中文 • ‎中文(台灣)‎ • ‎中文(简体)‎ • ‎中文(繁體)‎ • ‎吴语 • ‎文言 • ‎日本語 • ‎粵語 • ‎ꆇꉙ • ‎한국어