ဢိၼ်ႇၶယူႇပေထႃႇ:ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 100% complete.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ

ဢိၼ်ႇၶယူႇပေထႃႇ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ!

ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ဢိၼ်ႇၶယူႇပေထႃႇ, ပဵၼ်တီႈဢၼ် ပရေႃးၵျႅၵ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ဢၼ်လဵပ်ႈတေပဵၼ်မႃးလႆႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းဢၼ်မႂ်ႇ ႁင်းဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး, ဝီႇၶီႇပပ်ႉ, ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ, ဝီႇၶီႇၽိုၼ်ဢိင်, ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ and ဝီႇၶီႇဢွၵ်ႇတၢင်း တွၼ်ႈတႃႇ ၸၢင်ႈၸတ်းၵၢၼ်၊ တႃႇတႅမ်ႈ၊ တႃႇၸၢမ်း ၼၼ်ႉ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶၢမ်ႇငဝ်ႈပၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။

ႁူမ်ႈဝႃႈ ဝီႇၶီႇၸၢမ်းတူၺ်း ၸိူဝ်းမီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ဢိၼ်ႇၶယူႇပေထႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈ တူဝ်ႇမဵင်းဝီႇၶီႇ ႁင်းၶေႃသေတႃႉ ၶဝ်တေၸၢင်ႈ ထုၵ်ႇလူလႆႈ မႄးထတ်းလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇတင်း ပရေႃးၵျႅၵ်ႉဝီႇၶီႇ ၸိူဝ်းမီးတီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။

မၢႆဢွၵ်ႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းဢၼ်မႂ်ႇ ႁင်း ဝီႇၶီႇၸၼ်ႉၸွမ် ၼႆႉ ၸၢင်ႈၵႂႃႇၸူးလႆႈ တီႈ ဝီႇၶီႇၸၼ်ႉၸွမ် ပီႇတႃႇ, သေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ဝီႇၶီႇငဝ်ႈငႃႇ ၸူး ဝီႇၶီႇငဝ်ႈငႃႇ ၽႃႇသႃႇတင်းၼမ်

ၵႃႈတီႈၼႆႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈတႄႇ ပရေႃးၵျႅၵ်ႉဢၼ်မႂ်ႇ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းတေၸၢင်ႈတႄႇလႆႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းဢၼ်မႂ်ႇ ၵႃႈတီႈ တီႈၼႂ်း ပရေႃးၵျႅၵ်ႉ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈတႄႇပရေႃးၵျႅၵ်ႉဢၼ်မႂ်ႇၸိုင် ၵႂႃႇၸူးတီႈ meta:proposals for new projects ၼၼ်ႉလႄႈ။


ဝီႇၶီႇတိုၵ်ႉငွမ်း

ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် ဝီႇၶီႇၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ:

These have been approved and/or created:   These are active and might get their own site soon:
  These will likely stay here:
တွၼ်ႈတႃႇ သဵၼ်ႈမၢႆဝီႇၶီႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ဢၼ်မီႈတီႈၼိူဝ် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ဢိၼ်ႇၶယူႇပေထႃႇၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ Incubator:Wikis

တေႁဵတ်းႁိုဝ်တႄႇ ဝီႇၶီႇၸၢမ်းတူၺ်း ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇတီႈၼႆႈသေ တႄႇၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းဢၼ်မႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ပရေႃးၵျႅၵ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶူၼ်ႉႁႃ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇတင်းသဵင်ႈ တီႈၼိူဝ် Help:Manual လႆႈယူႇ။ ၶႅၼ်းတေႃႈၽၢင်ႉပၼ် လူဝ်ႇၵႄႇ policy ဢိတ်းၼိုင်ႈ။

ပၵ်းပိူင်ၸိူဝ်းလမ်ႇလွင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ:

  • ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလူဝ်ႇၶူတ်ႉၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ (သပ်းလႅင်းပၼ်ဝႆႉ တီႈၼႂ်း the manual)ၼၼ်ႉယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႆႇမီးဝႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈလဝ်ႈတၢင်ႇ တႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇတီႈ Incubator Plus ၼၼ်လႄႈ။
  • လွင်ႈတႄႇ ဝီႇၶီႇၸၢမ်းတူၺ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵႃႈတီႈၼႆႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမၢႆထိုင်ဝႃႈ ဝၢႆးလင်မႃး ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ တေယိုၼ်ႁပ်ႉပၼ်ၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်း၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလူဝ်ႇလႆႈ ထုၵ်ႇ ၵေႃႇမတီႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ႁပ်ႉႁွင်းပၼ်ဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ တူၺ်းပၼ်တီႈ လဝ်ႈယွၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းဢၼ်မႂ်ႇ
  • ၶႅၼ်းတေႃႇ မီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ်ၼိူဝ် ၽိင်ႈထုင်းလွင်ႈပၼ်ၸိုဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၸၢမ်းတူၺ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၶၢႆႉဢဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၸူး ပရေႃးၵျႅၵ်ႉဝီႇၶီႇ ဢၼ်တေႉမၼ်းၼၼ်ႉ။ ၼႃႈလိၵ်ႈၸၢမ်းတူၺ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတင်းသဵငးၼႆႉ (ဢိၵ်ႇပႃး ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ လႄႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈ) ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈပၼ်ၸိုဝ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ဢၼ်လဵဝ် (ၸႂ်ႉပႃးတူဝ်ၼမ်းၼႃႈ) လႄႈ ႁႂ်ႈမၼ်း တၢႆတူဝ်လီ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁူမ်ႈသၢင်ႈၸူး ဝီႇၶီႇၸၢမ်းတူၺ်း တီႈၼိူဝ် ဢိၼ်ႇၶယူႇပေထႃႇ

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီး ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၼႆႉၼႆ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးဝႆႉ ဝီႇၶီႇၸၢမ်းတူၺ်း ၵႃႈတီႈၼႆႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်းယႂ်ႇၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႈသၢင်ႈၸူး ဝီႇၶီႇၸၢမ်းတူၺ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။

ၶႅၼ်းတေႃႈ ပၼ်တူဝ်ၼမ်းၼႃႈ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈၼၼ်ႉ။ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၼမ်လိူဝ် ႁင်း လွင်ႈ တူဝ်ၼမ်းၼႃႈ

ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယၢမ်းလဵဝ်

2019

ၵပ်းသိုပ်ႇ/တၢင်းၸွႆႈထႅမ်:

ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵၼ်

ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၼႆႉ ပၼ်ႇၼႃႈၵၢၼ် တင်းၼမ် ၼင်ႇ ၸိူဝ်း ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတင်းၼမ် လႄႈ လမ်းၼႂ်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ :

Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ
Wiktionary ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ
ပပ်ႉသပ်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ
Wikisource ဝီႇၶီႇငဝ်ႈငႃႇ
ႁူင်းလမ်းၼမ်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ
Wikiquote ဝီႇၶီႇၽိုၼ်ဢိင်
တီႈၸူႉတုမ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းလီမၢႆတွင်း
Wikibooks ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
ပပ်ႉတင်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ
Wikinews ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ
ၶၢဝ်ႇ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ
Wikiversity ဝီႇၶီႇၸၼ်ႉၸွမ်
လိၵ်ႈပၢႆးပႆႇၺႃႇလႄႈ လိၵ်ႈလူ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ
Wikivoyage ဝီႇၶီႇၶၢဝ်းတၢင်း
ၼႄတၢင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ
Wikispecies ဝီႇၶီႇၸိူဝ်ႉၽၼ်း
တီႈမီးဝႆႉၸိူဝ်ႉၽၼ်း
Wikidata ဝီႇၶီႇတေႇတႃႇ
ငဝ်ႈၸိုင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ
Wikimedia Commons ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၽုင်ႇ
ယွင်သိုဝ်ႇ ဢၼ်ၽႄႈပၼ်ဝႆႉ
Meta-Wiki 'မေႇတႃႇ-ဝီႇၶီႇ
ပၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇ ပရေႃးၵျႅတ်ႉဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ တင်းသဵင်ႈ

You can also read this page in:
Alemannisch • ‎Avañe'ẽ • ‎Bahasa Indonesia • ‎Bahasa Melayu • ‎Bali • ‎Banjar • ‎Boarisch • ‎British English • ‎Bân-lâm-gú • ‎Canadian English • ‎Chavacano de Zamboanga • ‎Cymraeg • ‎Deutsch • ‎English • ‎Esperanto • ‎Frysk • ‎Gaeilge • ‎Gĩkũyũ • ‎Hawaiʻi • ‎Ido • ‎Igbo • ‎Jawa • ‎Kapampangan • ‎Kotava • ‎Kırmancki • ‎Lazuri • ‎Ligure • ‎Limburgs • ‎Lëtzebuergesch • ‎Minangkabau • ‎Mirandés • ‎Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ • ‎Napulitano • ‎Nederlands • ‎Nedersaksies • ‎Norfuk / Pitkern • ‎Nouormand • ‎Novial • ‎Nāhuatl • ‎Piemontèis • ‎Plattdüütsch • ‎Pälzisch • ‎Qafár af • ‎Ripoarisch • ‎Sassaresu • ‎Scots • ‎Setswana • ‎Simple English • ‎Soomaaliga • ‎Sunda • ‎Tagalog • ‎Taqbaylit • ‎Tarifit • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎Volapük • ‎Zazaki • ‎asturianu • ‎azərbaycanca • ‎bosanski • ‎brezhoneg • ‎català • ‎corsu • ‎dansk • ‎davvisámegiella • ‎eesti • ‎emiliàn e rumagnòl • ‎español • ‎euskara • ‎français • ‎galego • ‎hrvatski • ‎interlingua • ‎italiano • ‎kurdî • ‎la .lojban. • ‎latviešu • ‎lietuvių • ‎magyar • ‎meänkieli • ‎norsk bokmål • ‎norsk nynorsk • ‎occitan • ‎oʻzbekcha/ўзбекча • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎romani čhib • ‎română • ‎shqip • ‎sicilianu • ‎slovenčina • ‎slovenščina • ‎suomi • ‎svenska • ‎tarandíne • ‎vèneto • ‎åarjelsaemien • ‎čeština • ‎ślůnski • ‎Ελληνικά • ‎Аҧсшәа • ‎Ирон • ‎Кыргызча • ‎авар • ‎адыгабзэ • ‎башҡортса • ‎беларуская • ‎беларуская (тарашкевіца)‎ • ‎български • ‎къарачай-малкъар • ‎македонски • ‎монгол • ‎русиньскый • ‎русский • ‎словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ • ‎српски / srpski • ‎татарча/tatarça • ‎толышә зывон • ‎тоҷикӣ • ‎українська • ‎қазақша • ‎հայերեն • ‎עברית • ‎ئۇيغۇرچە / Uyghurche • ‎اردو • ‎الدارجة • ‎العربية • ‎بختیاری • ‎تونسي/Tûnsî • ‎تۆرکجه • ‎جازايرية • ‎جهلسری بلوچی • ‎روچ کپتین بلوچی • ‎سرائیکی • ‎سنڌي • ‎فارسی • ‎لئری دوٙمینی • ‎لۊری شومالی • ‎لەکی • ‎مازِرونی • ‎پښتو • ‎کوردی • ‎کوردی خوارگ • ‎کھوار • ‎گیلکی • ‎अङ्गिका • ‎अवधी • ‎डोटेली • ‎नेपाल भाषा • ‎नेपाली • ‎मराठी • ‎मैथिली • ‎संस्कृतम् • ‎हिन्दी • ‎অসমীয়া • ‎বাংলা • ‎ગુજરાતી • ‎ଓଡ଼ିଆ • ‎தமிழ் • ‎తెలుగు • ‎ಕನ್ನಡ • ‎ತುಳು • ‎മലയാളം • ‎සිංහල • ‎ไทย • ‎ဖၠုံလိက် • ‎ဘာသာ မန် • ‎မြန်မာဘာသာ • ‎ၽႃႇသႃႇတႆး  • ‎მარგალური • ‎ქართული • ‎ភាសាខ្មែរ • ‎ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ • ‎Ṫuroyo • ‎ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ • ‎ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ • ‎中文 • ‎中文(台灣)‎ • ‎中文(简体)‎ • ‎中文(繁體)‎ • ‎吴语 • ‎客家語/Hak-kâ-ngî • ‎文言 • ‎日本語 • ‎粵語 • ‎ꆇꉙ • ‎ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ • ‎한국어