Řqareb:Tafriwt Tageǧant

This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 100% complete.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
Tasuddut n Wikimedia
Tasuddut n Wikimedia

Ansuf ɣaa řqareb n Wikimedia!

Mana-ya d Wikimedia Incubator , mani d zemmaan ad iřin isenfaan n wikimedia deg iřsawen nneɣni Wikipedia, Wikibooks, Wikinews, Wikiquote, Wiktionary d Wikivoyage twaɛdaren, tarin, twarrant d skkenant mahend ad twaqbrent zi Wikimedia Foundation.

Waxxa ina ɛad waa ɣaasen ca wiki domain nsen, tzemmaad ad ɣạạ-t u a xasen tbeddred am isenfaan n Wikimedia nneɣni.

Iřsawen d jjdid n Wikiversity ixeṣ ad raḥen ɣaa Beta Wikiversity, u inin n Wikisource ɣaa Multilingual Wikisource.

Wa tzemmaad ad ṭebdid asenfaa d jjdid yekmer danita. Tzemmaad ad tebdid iřes d jjdid n ca n usenfaa tiři yeǧa zi qbeř. Mařa taazud ad tebdid ijj usenfaa d jjdid, ṛuḥ ɣaa meta:proposals for new projects, u xzaa di Wikispore mařa taazud ad tegged aqeǧeb.


Mamec ɣa bdiɣ ijjen asenfaa n wiki d jjdid

Mařa aqqa-ac da mahend ad tegged ijjen iřes d jjdid n ca n usenfaa, aqa a tafed maṛṛa min ɣa teḥdajed di Help:Manual. Ɛafak ɛqeř mliḥ i policy.

Ca n timendawin d imeqqṛanen:

  • Ixeṣ-ac ijjen language code (issefhem di the manual). Mařa waa ɣaac ca, ṭzemmaad ad tettad ijjen, niɣ ruḥ ɣaa.
  • Mařa ṭebdid ca n usenfaa n wiki aqqa wayexs ca ad yini illa aqqa ad tqebren wikimedia di seɣuṛu; ixeṣa ad tqebren yenni yessnen iřes Language committee amezwařu. Xzaa ɣaa Requests for new languages mařa texsed ineɣmisn nneɣni.
  • Ɛafak wa tbedder ca ismawen n isenfaan, mahend ad tɛawned ɣaa uzwag n tifriwin zi ca n usenfaa ɣaa wenneɣni. Maṛṛa isenfaan nnec (akidsen urad řqwareb d iseddyen ) ixeṣasen tegged isem (s prefix nsen — s numero n iřes-enni; xzaa da)

Mamec ɣa ggeɣ ad ɛawneɣ di ca n usenfaa

Mařa tessned niɣ tessawařed ca n iřes i ɣa ǧa ca n usenfar danita, ntettar zzayec aṭṭas ad tɛawned dayes.

Atqad-ac tticasen i tifriwin-nni tarid isem nican. More information about prefixes.

Mayn itemsaren rux

Řemɛawnet:

Isenfaan d awmaten

Wikimedia Foundation txeddem s waṭṭas Iřsawen d imegraden s batel :
Wikipedia Wikipedia Tasanayt Tilellit Wiktionary Wiktionary
Amawař
Wikisource Wikisource
Tamawač
Wikiquote Wikiquote
Aseddi n tiwarin
Wikibooks Wikibooks
Idřisen d řektub baṭer
Wikinews Wikinews
Řexbaa baṭer
Wikiversity Wikiversity
Ařemmud d tinmel baṭer.
Wikivoyage Wikivoyage
Ařmad n usafar baṭer.
Wikispecies Wikispecies
Mani ǧan maṛṛa ṭṭasilat.
Wikidata Wikidata
Tara n Tusna
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Řehri n midiya yebḍan
Meta-Wiki Meta-Wiki
Timegga n yesenfaan n Wikimedia.