Řqareb:Tafriwt Tageǧant

This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 100% complete.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
Tasuddut n Wikimedia
Tasuddut n Wikimedia

Ansuf ɣar řqareb n Wikimedia!

Manaya d Wikimedia Incubator , mani d zemmarn ad iřin isenfaren n wikimedia deg iřsawen nneɣni Wikipedia, Wikibooks, Wikinews, Wikiquote, Wiktionary d Wikivoyage twaɛdaren, tarin, twarrant d skkenant mahend ad twaqbrent zi Wikimedia Foundation.

Waxxa ina ɛad war ɣarsen ca wiki domain nsen, tzemmard ad ɣar-t u a xasen tbeddred am isenfarn n Wikimedia nneɣni.

Iřsawen d amaynu n Wikiversity ixeṣ ad raḥen ɣar Beta Wikiversity, u inin n Wikisource ɣar Multilingual Wikisource.

War tzemmard ad ṭebdid asenfar d amaynu yekmer danita. Tzemmard ad tebdid iřes d amaynu n ca n usenfar tiři yeǧa zi qbeř. Mařa tarzud ad tebdid ijj usenfar d amaynu, ṛuḥ ɣar meta:proposals for new projects, niɣ xzar di Wikispore mařa tarzud ad tegged aqeǧeb.


Mamec ɣa bdiɣ ijjen asenfar n wiki d amaynu

Mařa aqqa-ac da mahend ad tegged ijjen iřes d amaynu n ca n usenfar, aqa a tafed marra min ɣa teḥdajed di Help:Manual. Ɛafak ɛqeř mliḥ i policy.

Ca n timendawin d imeqqṛanen:

  • Ixeṣ-ac ijjen language code (issefhem di the manual). Mařa war ɣarc ca, ṭzemmard ad tettad ijjen, niɣ ruḥ ɣar.
  • Mařa ṭebdid ca n usenfar n wiki aqqa wayexs ca ad yini illa aqqa ad tqebren wikimedia di seɣuṛu; ixeṣa ad tqebren yenni yessnen iřes Language committee amezwařu. Xzar ɣar Requests for new languages mařa texsed ineɣmisn nneɣni.
  • Ɛafak war tbedder ca ismawen n isenfarn, mahend ad tɛawned ɣar uzwag n tifriwin zi ca n usenfar ɣar wenneɣni. Marra isenfarn nnec (akidsen urad řqwareb d iseddyen) ixeṣasen tegged isem (s prefix nsen — s numru n iřes-enni; xzar da)

Mamec ɣa ggeɣ ad ɛawneɣ di ca n usenfar

Mařa tessned niɣ tessawařed ca n iřes i ɣa ǧa ca n usenfar danita, ntettar zzayec aṭṭas ad tɛawned dayes.

Atqad-ac tticasen i tifriwin-nni tarid isem nican. More information about prefixes.

Řemɛawnet:

Wikimedia Foundation txeddem s waṭṭas Iřsawen d imegraden s batel :
Wikipedia Wikipedia Tasanayt Tilellit Wiktionary Wiktionary
Amawař
Wikisource Wikisource
Tamawač
Wikiquote Wikiquote
Aseddi n tiwarin
Wikibooks Wikibooks
Idřisen d řektub baṭer
Wikinews Wikinews
Řexbar baṭer
Wikiversity Wikiversity
Ařemmud d tinmel baṭer.
Wikivoyage Wikivoyage
Ařmad n usafar baṭer.
Wikispecies Wikispecies
Mani ǧan maṛṛa ṭṭasilat.
Wikidata Wikidata
Tara n Tusna
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Řehri n midiya yebḍan
Meta-Wiki Meta-Wiki
Timegga n yesenfaan n Wikimedia.