ئینکوباتور:بُنیادی دیم

This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 86% complete.
Outdated translations are marked like this.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
ویکی‌میڈیای جۆڑشت
ویکی‌میڈیای جۆڑشت

به ویکی میڈیا ئنکوباتورێ تا وش‌ آته ئیت!

ای ویکی‌ئنکوباتور ویکی‌میڈیا اینت، که ایشي تا ویکی میڈیا یی موچین پروژه به موچین نۆکین زبانانی نسخه ئان موجود انت شه ویکی‌پیڈیا، ویکی‌کتاب، ویکی‌هبر، ویکی‌گفتاورد، ویکی‌کلمه، و ویکی‌سپر تواننت تنظیم بیئنت، نیوشته بیئنت، آزمایش بیئنت و آوانئ شایستگی په میزبانیا گۆ بنیاد ویکی میڈیا ئا بررسی ئه بیئت.

اگرچه ای تست ویکی شه وت سایٹ ندارنت، ولی توانن که آوانا هنچو ویکی میڈیای دیگرین پروژه ئان استفاده بکنن

زباني نوکین نخسه ئان شه ویکی‌زانتجاه باید به ویکی‌زانتجاه بیٹا تا برونت، و په ویکی‌سورس خاتیرا باید به کهنگین ویکی‌سورس تا برونت.

شما ئه نتوانیت که ایدا یک نوکین پروژه یی ئا شرو کنیت، مگه توانیتکه پکت زبانێ یک نوکین نخسه یی شه موجودین پروژه ئان شرو کنیت.


چون یک ویکی-تیست‌ئی شرو کنن

اگر شما ایدا آته ایت که یک یک نوکین زبانِ نخسه شه زباناني پروژه ئان شرو بکنیت، شما توانیت موچین مالوماتانه به کار زوروکي رهنمایی تا ودی بکنیت. مهربانی بکنیت شه زبان سیاستا هم وترا سي بکنیت.

چینکه موهمین قانون:

 • شوما په یک موعتبرین زبانئ کدی ضرورت داریت ( بِه کار زوروکئ رهنمایی تا تشریح بوته)، اگه نداریت، بِه ویکی‌رشت مثبتئ تا برویت.
 • ایدا یک ازمایشین ویکی‌ئی شروع کورتین بِه ای مانا نه اینت که آ بِه اوتوماتیکین رقما شه ویکی میڈیایی نیمه‌گا قبوله بیت؛ شوما اول ضرورت په تائید بوتین شه زبانئ کمیٹه‌ای نیمه‌گاه دارێت. په گیشتیرین مالوماتاني خاتیرا پشنهاد په نۆکین زبانانه بگیندێت.
 • لطفاً په کومک په پروژه‌ای تاکدیماني مهاجرت به اصلین ویکی‌ئی خاتیرا به ازمایشین زبانئ ویکی نام‌گذاری پیمان‌نامه‌ئا احترام بیللیت. شومئ موچین ازمایشین تاکدیمان (شامل شه تهر و تراشونان) ضرورت دارنت که یک رقم نام‌گذاری به‌ینت (گو استفاده شه یک دیموندي — حداقل زبانئ کوڈ؛ برزه‌گه بگیندێت) و یکدست به‌ینت.

چون توانن که به یک ویکی-تست‌ئی تا شراکت و کار کنن

اگه زبانی ئا که ایدا ویکی-تست داریت زانێت، شمارا توصیه ئه کنن که آیی تا حتمان کار و شراکت کنیت.

مهربانی بکنیت په آ تاکدیمان که جوڑ ئه کنیت یک مناسبین دیموندی انتخاب کنیت. په دیموندانی خاتیرا گیشتیرین مالومات.

انونین واقعات

Languages In other languages

2023

<onlyinclude>

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 • 24 November 2008: The Egyptian Arabic Wikipedia (wp/arz) has been created at http://arz.wikipedia.org/ – contribute now!
 • 03 November 2008: We now have a mailing list – subscribe then you'll receive important news and discussions.
 • 11 September 2008: The translator group has been created
 • 11 September 2008: The maximum number of subpages allowed to move at one time, has been extended from 100 to 500
 • 23 August 2008: The idea for a translator group has come up
 • 9 August 2008: An interesting feature request on Meta has been proposed: m:Flood flag to allow admins to temporarily hide their actions on recent changes
 • July 2008: Contribute to discussion about the new community draft of the language policy. The policy deals with opening wikis for our current projects in new languages.
 • 10 July 2008: The sidebar has been changed so the search box is at the top of the sidebar.
 • June 2008: We are migrating Main Pages from "Wx/xx" to "Wx/xx/Main Page". Please move the Main Page of your test project!
 • 2 June 2008: Incubator celebrates its second anniversary since its creation on 2 June 2006!
 • 1 June 2008: The Main Page has been redesigned and can be translated.
 • 27 May 2008: BetaWikiversity has been proposed to be closed.
 • 26 May 2008: 15 new wikis have been created.

تماس/کومک:

گواهرین پروژه ئان

بنیاد ویکی‌میڈیای چینکه پروژهٔ دیگرین چینکه زبانه پروژه ئانه گو آزاتین محتوائان هم اداره ئه کنت:

Wikipedia ویکی‌پیڈیا
آزاتین زانت نامه
Wiktionary ویکی کلمه
ڈکشنری و آزاتین لغت نامگ
Wikisource ویکی سورس
کتابخانه گۆ آزاتین محتوائا
Wikiquote ویکی‌گیچین گپ
نقل و قولاني مجموعگ
Wikibooks ویکی‌کیتاب
آزاتین کیتاب و رهنمایی کیتابچه
Wikinews ویکی‌حبر و نیوز
آزاتین حبر و نیوزان
Wikiversity ویکی‌زانتجاه
آزاتین زانگین فعالیتان و مطالبان
Wikivoyage ویکی‌سپر
آزاتین سفری رهنمایی
Wikispecies ویکی‌رقم
رقم و گونه ئانی رهنمایی کیتاب
Wikidata ویکی‌مالومات
آزاتین زانتین جاه
Wikimedia Commons کامینز ویکی‌میڈیا
اکس و رسانگاني زاپاس جاه
Meta-Wiki میٹاویکی
ویکی‌میڈیای پروژه ئاني یکجا کنۆک

You can also read this page in: