ئینکوباتور:بُنیادی دیم

This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 89% complete.
Outdated translations are marked like this.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
ویکی‌میڈیای جۆڑشت
ویکی‌میڈیای جۆڑشت

به ویکی میڈیا ئنکوباتورێ تا وش‌ آته ئیت!

ای ویکی‌ئنکوباتور ویکی‌میڈیا اینت، که ایشي تا ویکی میڈیا یی موچین پروژه به موچین نۆکین زبانانی نسخه ئان موجود انت شه ویکی‌پیڈیا، ویکی‌کتاب، ویکی‌هبر، ویکی‌گفتاورد، ویکی‌کلمه، و ویکی‌سپر تواننت تنظیم بیئنت، نیوشته بیئنت، آزمایش بیئنت و آوانئ شایستگی په میزبانیا گۆ بنیاد ویکی میڈیا ئا بررسی ئه بیئت.

اگرچه ای تست ویکی شه وت سایٹ ندارنت، ولی توانن که آوانا هنچو ویکی میڈیای دیگرین پروژه ئان استفاده بکنن

زباني نوکین نخسه ئان شه ویکی‌زانتجاه باید به ویکی‌زانتجاه بیٹا تا برونت، و په ویکی‌سورس خاتیرا باید به کهنگین ویکی‌سورس تا برونت.

شما ئه نتوانیت که ایدا یک نوکین پروژه یی ئا شرو کنیت، مگه توانیتکه پکت زبانێ یک نوکین نخسه یی شه موجودین پروژه ئان شرو کنیت.


چون یک ویکی-تیست‌ئی شرو کنن

اگر شما ایدا آته ایت که یک یک نوکین زبانِ نخسه شه زباناني پروژه ئان شرو بکنیت، شما توانیت موچین مالوماتانه به کار زوروکي رهنمایی تا ودی بکنیت. مهربانی بکنیت شه زبان سیاستا هم وترا سي بکنیت.

چینکه موهمین قانون:

  • شوما په یک موعتبرین زبانئ کدی ضرورت داریت ( بِه کار زوروکئ رهنمایی تا تشریح بوته)، اگه نداریت، بِه ویکی‌رشت مثبتئ تا برویت.
  • ایدا یک ازمایشین ویکی‌ئی شروع کورتین بِه ای مانا نه اینت که آ بِه اوتوماتیکین رقما شه ویکی میڈیایی نیمه‌گا قبوله بیت؛ شوما اول ضرورت په تائید بوتین شه زبانئ کمیٹه‌ای نیمه‌گاه دارێت. په گیشتیرین مالوماتاني خاتیرا پشنهاد په نۆکین زبانانه بگیندێت.
  • لطفاً په کومک په پروژه‌ای تاکدیماني مهاجرت به اصلین ویکی‌ئی خاتیرا به ازمایشین زبانئ ویکی نام‌گذاری پیمان‌نامه‌ئا احترام بیللیت. شومئ موچین ازمایشین تاکدیمان (شامل شه تهر و تراشونان) ضرورت دارنت که یک رقم نام‌گذاری به‌ینت (گو استفاده شه یک دیموندي — حداقل زبانئ کوڈ؛ برزه‌گه بگیندێت) و یکدست به‌ینت.

چون توانن که به یک ویکی-تست‌ئی تا شراکت و کار کنن

اگه زبانی ئا که ایدا ویکی-تست داریت زانێت، شمارا توصیه ئه کنن که آیی تا حتمان کار و شراکت کنیت.

مهربانی بکنیت په آ تاکدیمان که جوڑ ئه کنیت یک مناسبین دیموندی انتخاب کنیت. په دیموندانی خاتیرا گیشتیرین مالومات.

انونین واقعات

تماس/کومک:

گواهرین پروژه ئان

بنیاد ویکی‌میڈیای چینکه پروژهٔ دیگرین چینکه زبانه پروژه ئانه گو آزاتین محتوائان هم اداره ئه کنت:

Wikipedia ویکی‌پیڈیا
آزاتین زانت نامه
Wiktionary ویکی کلمه
ڈکشنری و آزاتین لغت نامگ
Wikisource ویکی سورس
کتابخانه گۆ آزاتین محتوائا
Wikiquote ویکی‌گیچین گپ
نقل و قولاني مجموعگ
Wikibooks ویکی‌کیتاب
آزاتین کیتاب و رهنمایی کیتابچه
Wikinews ویکی‌حبر و نیوز
آزاتین حبر و نیوزان
Wikiversity ویکی‌زانتجاه
آزاتین زانگین فعالیتان و مطالبان
Wikivoyage ویکی‌سپر
آزاتین سفری رهنمایی
Wikispecies ویکی‌رقم
رقم و گونه ئانی رهنمایی کیتاب
Wikidata ویکی‌مالومات
آزاتین زانتین جاه
Wikimedia Commons کامینز ویکی‌میڈیا
اکس و رسانگاني زاپاس جاه
Meta-Wiki میٹاویکی
ویکی‌میڈیای پروژه ئاني یکجا کنۆک