ꯏꯟꯀꯨꯕꯦꯇꯔ:ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏ

This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 100% complete.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨꯝꯕꯤ
ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨꯝꯕꯤ

ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟꯀꯨꯕꯦꯇꯔ ꯗ!

ꯃꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯅꯕꯅꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯣꯟꯗꯨꯒꯤ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ,ꯋꯤꯀꯤꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ,ꯋꯤꯀꯤꯄꯥꯎꯁꯤꯡ,ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ,ꯋꯤꯀꯤꯁꯟꯅꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯤꯀꯤꯕꯣꯌꯦꯁ ꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ ꯂꯦꯡꯕ |ꯏꯔꯕ|ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯝ ꯎꯨꯠꯈꯔꯕ ꯑꯐꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯗ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯈꯣꯡ/ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯅꯤ ꯫

ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟꯀꯨꯕꯦꯇꯔꯗ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯋꯤꯀꯤꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡꯐꯥꯕ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯐꯪꯗꯔꯒꯁꯨ, ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯊꯣꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯕꯥ, ꯏꯕꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯫

ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯚꯔꯖꯟꯁꯤꯡ ꯋꯤꯀꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯕꯦꯇꯥ ꯋꯤꯀꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ,ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯤꯀꯤꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯂꯣꯟꯃꯌꯥꯝ ꯋꯤꯀꯤꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯫

ꯄꯨꯝꯅꯧꯅꯧꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ.ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯂꯣꯟ ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯥ ꯍꯧꯕ ꯄꯥꯝꯂꯒꯗꯤ, ꯃꯦꯇꯥ:ꯂꯣꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃꯥꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ,ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯋꯤꯀꯤꯃꯈꯨꯅ ꯗꯥ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯢ


ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯋꯤꯀꯤ ꯍꯧꯒꯅꯤ

ꯅꯪꯅꯥꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯣꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯇꯦꯡ:ꯈꯨꯠꯄꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯫ ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫

ꯃꯆꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯊꯥꯞ ꯈꯔꯥꯁꯤꯡ:

  • ꯅꯪꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯣꯟꯒꯤꯀꯣꯗ (ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ) ꯫ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ,ꯅꯪ ꯅ ꯑꯃꯥ ꯈꯟꯖꯕ ꯌꯥꯢ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯗꯥ ꯆꯪꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠꯐꯝ ꯇꯤꯟꯁꯤꯟꯕ
  • ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯥ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯒꯤ ꯋꯤꯀꯤ ꯑꯃꯥ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯅ ꯍꯦꯛꯇꯥ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯣꯢ; ꯅꯪ ꯅ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯟ ꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯂꯨꯄ ꯅꯍꯥꯟꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕꯥ ꯆꯪꯢ ꯫ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯍꯥꯢꯖꯕꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯢꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛ ꯫
  • ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ, ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯤꯀꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯫ ꯅꯪ ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯂꯃꯥꯢ ꯈꯨꯗꯤꯡ(ꯇꯦꯝꯄꯂꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯒ) ꯃꯃꯤꯡ ꯇꯣꯞꯇꯣꯞꯄ ꯊꯣꯟꯕ ꯇꯥꯢ(ꯃꯃꯥꯡ ꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯋꯥꯇꯞ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ) ꯍꯣꯡꯗꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯫

ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯋꯤꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡ ꯏꯟꯀꯨꯕꯦꯇꯔ ꯗ ꯏꯕ ꯍꯧꯒꯅꯤ

ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯤꯀꯤ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯋꯤꯀꯤ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯂꯤ ꯫

ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯋꯥꯇꯞ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯂꯨ ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕ ꯋꯥꯇꯞꯁꯤꯡ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ

ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯐꯝ/ꯃꯇꯦꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯈꯣꯡ(ꯌꯨꯝꯕꯤ) ꯅꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯂꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯟꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯨꯑꯣꯢꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ:

Wikipedia ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ
ꯁꯦꯜ ꯇꯤꯡꯗꯕ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ(ꯁꯨꯅꯥ) ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛ
Wiktionary ꯋꯤꯀꯤꯁꯟꯅꯔꯤ
ꯂꯣꯟꯒꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤ-ꯌꯥꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯊꯝꯕ
Wikisource ꯋꯤꯀꯤꯍꯧꯔꯛꯐꯝ
ꯃꯃꯜ ꯂꯩꯇꯕ- ꯑꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯊꯝꯐꯝ
Wikiquote ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ
ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩ-ꯋꯇꯥ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ
Wikibooks ꯋꯤꯀꯤꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ
ꯃꯃꯜ ꯇꯤꯡꯗꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯠꯄꯥꯏꯁꯤꯡ
Wikinews ꯋꯤꯀꯤꯄꯥꯎꯁꯤꯡ
ꯃꯃꯜ ꯂꯧꯗꯕ-ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ
Wikiversity ꯋꯤꯀꯤꯃꯈꯜꯃꯊꯦꯜ
ꯃꯃꯜ ꯂꯧꯗꯅ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤꯡ ꯃꯗꯥꯡꯗ ꯇꯝꯕ
Wikivoyage ꯋꯤꯀꯤꯈꯣꯡꯆꯠ
ꯁꯦꯜ ꯇꯤꯡꯗꯕ ꯑꯣꯟ-ꯂꯥꯏꯟ ꯒꯤ ꯂꯝꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄ
Wikispecies ꯋꯤꯀꯤꯖꯤꯕꯁꯤꯡ
ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯥ ꯑꯃꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯦꯡꯂꯛꯅꯕ
Wikidata ꯋꯤꯀꯤꯗꯥꯇꯥ
ꯃꯃꯜ ꯂꯧꯗꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯐꯝ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ
Wikimedia Commons ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯇꯣꯢꯅꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯤꯡ
ꯃꯤꯔꯦꯜ, ꯃꯃꯤ, ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ
Meta-Wiki ꯃꯦꯇꯥ-ꯋꯤꯀꯤ
ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ