اینکۊباتور: بٱرگاٛی بونبنین

This page is a translated version of the page Incubator:Main Page and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.
You can read this page in other languages. The language menu is here.
بونیاد ڤیکی ماٛدیا
بونیاد ڤیکی ماٛدیا

ڤٱ ڤیکی ماٛدیا خٱش بیٱڌیت!

یو ڤیکیماٛدیاٛی اینکۊباتراٛ، جاٛی ک ڤیکیٱل موستٱئاٛد پرۊژیٱل ڤیکیماٛدیا من نوسخیٱل زٱبۊنٱل نۊ ڤٱ ڤیکیپاٛدیا، ڤیکی کتاب، ڤیکی خٱڤٱر، ڤیکی پورس، ڤیکی کٱلٱمٱ ڤ ڤیکی سٱفٱر ایتٱراٛن تٱنزیم، نڤاٛشتٱ ڤ آزمایاٛش ڤابوهاٛن ڤ سزاڤار بیڌٱنشۊݩ سی میزبانی بونیاد ڤیکیماٛدیا بٱئرٱسی ڤابوهاٛ.

هٱرچٱن ڤیکیٱل آزمایشی دامٱناٛی خشۊنٱ نٱڌاراٛن، ڤٱلی ایشٱهاٛ اۊنگٱلٱ هٱم مس باقی پرۊژیٱل ڤیکیماٛدیا خوند ڤ ڤیرایاٛش کاٛ.


نوسخیٱل نۊ زٱبۊن ڤٱ ڤیکی داناٛشگٛاه بایاٛستی برٱن ڤٱ ڤیکی داناٛشگٛاٛی بتا ڤ سی ڤیکی سٱرچاٛشمٱ بایاٛستی برٱن ڤٱ ڤیکی سٱرچاٛشماٛی قٱڌیماٛی.

ایشا نیتٱریت گاٛرداگاٛرد یٱ پرژاٛی نۊیینٱ شرۊ کٛنیت، قٱلی ایتٱریت تاٛئنا یٱ نوسخاٛی زٱبۊن جٱڌیڌ ڤٱ یٱ پرژاٛینٱ ک ڤجۊڌ داراٛ شرۊ کٛنیت. ٱر ایخاٛیت یٱ پرژاٛی نۊیی شرۊ کٛنیت، براٛیت ڤٱ meta:proposals for new projects یا ٱر ایخاٛیت یٱ آزمایشی بسازیت ساٛیل ڤیکی اٛسپور کٛنیت.


چتۉ یٱ ڤیکی آزمایشی جٱڌیڌینٱ شرۊ کٛنیم؟

ٱر ایشا ڤٱ ایچنیت ک یٱ نوسخاٛی جٱڌیڌ زٱبونی ڤٱ یٱ پرژاٛینٱ شرۊ کٛنیت، ایتٱریت هٱماٛی دۊنسیٱل مٱربۊتٱنٱ من Help:Manual |رائنماٛی کٛاربٱر بجۊریت. لوتفٱن ڤٱ policy|سیاستٱل هٱم تٱڤٱجو داشتٱ باٛیت.

چٱنتا قانۊن مهاٛم:

  • ایشا یٱ کٛد زٱبۊنی موئتٱبٱری ایخاٛیت(من the manual تۉزیه داڌٱ ڤابیڌاٛ). ٱر نٱڌاریت, ایشا ایتٱریت یٱکی دٱرخاست بڌیتۊݩ، یا براٛیت ڤٱ Incubator Plus.
  • شرۊ کاٛردٱن یٱ ڤیکی آزمایشی ڤه ایچو نٱ ڤٱ ای مٱئنیٱ ک ڤیکیماٛدیا دینداتٱر خشاخوش ایپٱزیراٛش؛ ایشانٱ بایاٛستی ٱڤٱل کٛمیتاٛی زٱبۊن تٱئیدتۊݩ کٛناٛ. سی دۊنسیٱل مٱئلیتٱر ساٛیل دٱرخاست سی زٱبۊنٱل جٱڌیڌ کٛنیت.
  • بیزٱئمٱت سی کٛمٱک ڤٱ جاڤٱجایی بٱرگیٱل ڤٱ پرژاٛی ڤیکی ڤٱراسی، ڤٱ پاٛیمۊن نۊماٛی نۊم نهاڌٱن سی زٱبۊن آزمایشی اٛئترام بنیتۊݩ. هٱماٛی بٱرگیٱل ایشا (ڤا اولگٛۊئٱل ڤ دٱئسیٱل) بایاٛستی یٱزاتی نۊم نهاڌٱ ڤابۊهاٛن (ڤٱ باٛی پیشڤٱند) ڤ یٱدٱئس بۊهاٛن.

چتۉ ڤٱ یٱ ڤیکی آزمایشی من اینکۊباتور کٛمٱک کٛنیمۊݩ؟

ٱر ایشا دۊنسیی دٱر مۉرد یٱکی ڤٱ زٱبۊنٱل مۉجۊڌ من ڤیکی اینکۊباتور داریت، شٱڌیڌٱن تۉسیٱ ایکٛنیم من بٱخش ڤیکی آزمایشیش شرکٱت کٛنیتۊن.

بیزٱئمٱت سی هٱماٛی بٱرگیٱلی ک درس ایکٛنیت پیشڤٱند سزاڤاری بنیتۊݩ. دۊنسیٱل مٱئلیتٱر سی پیشڤٱندٱل.

اتفاقل جاری

تٱماس/کٛمٱک:

پرژیٱل دٱڌٱ

بونیاد ڤیکیماٛدیا پرژیٱل چٱن زٱبۊنٱ ڤ موئتٱڤاٛی آزاڌٱ اْڌارٱ ایکٛناٛ:

Wikipedia ڤیکیپاٛدیا
دۊنسینۊماٛی آزاڌ
Wiktionary ڤیکیڤاژٱ
لغٱتنۊمٱ ڤ اٛستلائنۊمٱ
Wikisource ڤیکی سٱرچاٛشمٱ
کتابهۊناٛی موئتٱڤاٛی آزاڌ
Wikiquote ڤیکیگٛوئتنٱ
گاٛردیناٛی ڤٱ گٛوئتنیٱل
Wikibooks ڤیکی کتاب
کتابٱل دٱرسی ڤ رائنماٛی موفتی
Wikinews ڤیکی خٱڤٱر
خٱڤٱرٱل موفتی
Wikiversity ڤیکی داناٛشگٱه
مٱتلٱبٱل ڤ فٱئالیٱتٱل آمۊزشی آزاڌ
Wikivoyage ڤیکی گٛولگٱشت
رائنماٛی سٱفٱر موفتی ڤ آنلاین
Wikispecies ڤیکیگٛۊنٱ
فاٛئراٛست گٛۊنیٱل
Wikidata ڤیکی داڌٱ
پایگٛاٛی دۊنسی موفتی
Wikimedia Commons ٱنبار ڤیکیماٛدیا
ٱنبار رٱساناٛی موشتٱرٱک
Meta-Wiki متا ڤیکی
هٱماهٱنگ کٛنٱندیٱل پرژیٱل ڤیکیماٛدیا

You can also read this page in: