ᱤᱱᱠᱤᱣᱵᱮᱴᱚᱨ:ᱣᱤᱠᱤᱠᱚ

This page is a translated version of the page Incubator:Wikis and the translation is 85% complete.
Outdated translations are marked like this.

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱹᱞᱤᱠᱟ ᱨᱮ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱤᱱᱠᱤᱣᱵᱮᱴᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱣᱤᱠᱤᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱢᱟᱱᱫᱚᱱᱰᱚ ᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ :

  • ᱡᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱭᱟᱜ (ᱠᱚᱢᱠᱟᱛᱮᱡ ᱒᱕ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱴᱷᱟᱹᱶ ᱨᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ) ᱟᱨᱵᱟᱝ
  • ᱡᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱮᱠᱴᱤᱵᱷ ($ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱮᱠᱴᱤᱵᱷ ᱠᱚᱱᱴᱮᱱᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ)

ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱣᱤᱠᱤ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱚᱴᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣᱟᱱ ᱣᱤᱠᱤᱠᱚ

For the statistics about all these wikis, see ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱨᱚᱛᱚᱱᱠᱚ

ᱤᱱᱠᱤᱣᱵᱮᱴᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱰᱚᱜ ᱟᱠᱟᱱ ᱣᱤᱠᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱚᱜᱽ ᱨᱮ

For test wikis not listed here, see Category:Incubator:All test wikis, where all tests are listed by project code and language code.