New Bitmap Image in nepal

नेपाली विकिसमाचारमा स्वागत छ ।

यो पेज शुरु अवस्थामा छ र यसलाई अझ सुन्दर बनाउनका लागी तपाइको आवश्यकता छ । यसमा सबैले सहयोग गरिदिनु होला । नेपाली विकिसमाचारमा स्वागत गर्दछौ ।