အိဥ်စျူဗေတာ:ဝီခီဖိုင်ႏ

This page is a translated version of the page Incubator:Wikis and the translation is 100% complete.

လိတ်ထွိုင်ဆꩻလကိုနဝ်ꩻ ကအွဥ်ႏနယ်ခါꩻဒါႏ အွဥ်ႏထွော့ချက်ကိုတဗာႏဗာႏ နဝ်ꩻတဝ်းလဲ့ꩻကမဲန်ႏတနꩻဒါႏတွမ်ႏနီဗာႏလွုမ်း ဝီခီမီဒီယာ အိဥ်စျူဗေတာကို ထာꩻအစံꩻ ဝီခီဖိုင်ႏကားကအဝ်ႏယို အဝ်ႏပါသော့ꩻသွူ:

  • ယိုဖိုင်ႏနဝ်ꩻ အာငါႏမွေးသွူ (အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ အမွူးတန်လိတ်မဲ့ငါ အဝ်ႏပါ ၂၅ဗာႏသွူ) တွမ်ႏ/နဝ်ꩻတဝ်းလဲ့ꩻ
  • ယိုဖိုင်ႏနဝ်ꩻ သောင်ႏသာနဝ်ꩻသွူ ($တယ်ႏနေင်ႏအထျꩻကာႏ ကသောင်ႏသာထာꩻဖန်ဆင်ꩻလွဥ်အလင်အကျောင်ꩻခရာႏအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ)။

အသောင်ႏသာသွတ်အထွောင်းဖုံႏအတာႏ ဝီခီဖုံႏယိုနဝ်ꩻ ထွားသွော့ꩻအိဥ်စျူဗေတာ:မာꩻယံဖေႏ ဝီခီဖိုင်ႏကိုယို

ကပွိုင်းဝွို့ဒါႏတွမ်ႏဝီခီဖိုင်ႏကားကအဝ်ႏယိုလိတ်ထွိုင်စာႏရင်ꩻဇယားဖိုင်ႏအတာႏ၊ထွားသွော့ꩻအိဥ်စျူဗေတာ:ဝီခီပီးဒီးယား ပရောစဲတ်ဖိုင်ႏကိုယို

ဝီခီဖိုင်ႏကို ကခြုဲင်းထန်ႏလွေꩻဒါႏ အဝ်ႏအိဥ်စျူဗေတာ အတာႏ၊ထွားသွော့ꩻအိဥ်စျူဗေတာ:ဝဲက်သဲက် ထာꩻဖန်ဆင်ꩻလွဥ် မုဲင်တောင်ꩻ ကိုယို

အစံꩻဝီခီဖုံႏအတာႏ ခင်ႏလမ်းယိုကိုနဝ်ꩻ တအွဥ်ႏနယ်ခါꩻတဝ်း၊ ထွားသွော့ꩻကဏ္ဍ:အိဥ်စျူဗေတာ:အစံꩻ ဝီခီဖုံႏကိုယို ကအွဥ်ႏနယ်ခါꩻဒါႏတွမ်ႏထာꩻအစံꩻပရော့ꩻစဲတ်ကိုဒ်တွမ်ႏဘာႏသာႏငဝ်းငွါကိုဒ်ကားကအဝ်ႏ