Wamkelekile kweli khasi lonxibelelwano oluthe lwangolwimi lweenkobe olusisiXhosa

I-Wikimedia likhasi lonxibelelwano lwasimahla olwenziwa ngabantu abazichongayo ukuze bafake ulwazi lwabo.

Izikhamiso

a,e,i,o,u