အေန်ဂျုၜေတာ:ဝီးကေဝ်

This page is a translated version of the page Incubator:Wikis and the translation is 92% complete.
Outdated translations are marked like this.

အ်ုဖင့်လာစ်ုရင့် လ်ုမိင်၊ ဏီမိင်ဏှ် ဝီႋကေဝ်မီဒီယ်ု အေန်ကျုႋပေန်တာ ဆ်ုစံင်ႋဝီႋကေဝ်လုက်ဆိင့် မ်ုစီကြာထင်းထဝ့်ၯင်ႋ ဖှ်ေဝေ့ဆ်ုကးၯယ်ဏှ်:

  • အ်ုသီးသယ်ယိုဝ် substantial (လိက်မေံၜၠါ် အ်ုခၠီ့ဖၠံင် အ်ုယှာထုက် ၂၅ အှ်ဝေ့ဍးဆေဝ်ႋ), အေၯံင်ဍဝ်/မွာဲဝေ့ဍး
  • အ်ုသီးသယ်ယိုဝ် active (ခ်ုဏင်ဏင် ပ်ုယုံ့ခေါဟ်တင် လူး ၂၀၁၈ ပ္တံင်ထင်းသင့် အ်ုခါ့ယုဂ်).

ဝီႋကေဝ်ဝယ်ယိုဝ် အ်ုၯုက်ထုက်လ်ုဍူဏှ်, ယောဝ် Incubator:Featured wikis.

For the statistics about all these wikis, see Incubator:Wikipedia projects.

အေန်ကျုႋပေန်တာ ထ်ုလယ့်ခွိက် ဝီႋကေဝ်ဏှ်, ယောဝ်ႋလာ Incubator:Site creation log.

ဆ်ုစံင်ႋဝီႋကေဝ် စ်ုရင့်ဏှ် ထံင်ႋယိုဝ်မွာဲအေ, ယောဝ်ႋ Category:Incubator:All test wikis, ဆ်ုစံင်ႋစ်ုရင့်လုက်ဆိင့်ဏှ် အှ်ဝေ့ဍးလ်ု project code and language code.