Wp/zgh/ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

ⵍⵍⴰⵏ 1 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ
ⴰⵏⵙⵓⴼ ⴳ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⴳⴳⵓⵔ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵓⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵉⴽⵉⴱⴱⵉⴷⵢⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵢⵉⵏ ⴼ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵙ ⵉ ⵉⵅⴼ-ⵏⵏⵖ ⵏⴰⵡⵙ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵏⵖ ⵜⵉⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. ⵉⵖ ⵜⵙⵙⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵖ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⴰⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵖⵎⴽⴰⴷ, ⵔⵏⵓⵜⵏ. ⵙ ⵜⴰⴹⴼⵉ !!!
ⵉⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍⵏ
 1. ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏⵖ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵓⵎⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵙⴳⵙⵎ) : [1]
 2. ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ ⵓⵎⴹⵉⵏ : [2]
 3. ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⵓⵎⴹⵉⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵉ : [3]
 4. ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⴷⴳⵀⵉⵙ ⵓ ⵎⴰⴷⵉ : ⵙⵉⴳⴳⵍ ⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ dictionnaire ⴳ Playstore
 5. ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ The berber dictionnary : [4]
 6. ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵓ ⵜⵓⵏⴰⵔⵜ (ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ 11) :[5]
 7. ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⵛ Glosbe : [6]
 8. ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⵛ Tatoeba : [7]
 9. ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⵛ Google : [8]
 10. ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ: [9]
ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ
 1. ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵏⵖ ⵎⴰⵜⵉⵎⴰⵜⵉⴽ ⵜⴰⴼⵕⴰⵚⵉⵚⵜ-ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⴷⵔ. ⵕⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵛⴰⴱ,H. ⵙⴰⴷⵉ, ⵎ. ⵍⴰⵢⵀⵎ, TAFSUT - Série scientifique et pédagogique n°4 - LEXIQUE DE MATHEMATIQUES, 1984 [10]
 2. ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⵉⵣⵉⴽⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵚⵉⵚⵜ-ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ: ⴷⵔ.ⴷⴰⵃⵎⴰⵏ ⵎⴰⵣⵉⴷ, ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴰⵙⴰⴼⵓ, 2003 [11]
 3. ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴽⵔⵓⵔⴰ ⵏⵖ ⵜⴰⴽⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ-ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ : ⵢⵓⵔⴰ-ⵜ ⵚⴰⴷⵉⵇ ⵄⴰⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ[12]
 4. ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵜ : ⵢⵓⵔⴰ-ⵜ :ⵎⵓⵃⴰⵏⴷ ⵎⴰⵀⵔⴰⵣⵉ[13]
ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ
 1. ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ [14]
ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵕⵏ
 1. ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ: Kitab Al asmaaⵉⴱⵏ ⵜⵓⵏⴰⵔⵜ
ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ
 1. ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (IRCAM) : [15]
 2. ⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ) : [16]
 3. ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : [17]
 4. ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ : [18]
 5. ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ INALCO : [19]
 6. ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ : [20]
 7. ⴰⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ : [21]
 8. ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⴰⵙⵎⵓⵣⵣⵖ  : [22]
 9. ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ FreeMorocco: [23]
 10. ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ [24]
 11. ⵜⴰⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⵜ : [25]
 12. ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ : [26]
 13. ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ : [27]
 14. ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⵜⴰⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : [28]
 15. ⴰⵙⵎⵍ ⵏ freemorocco : [29]
 16. ⴰⵙⵎⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : [30]
 17. ⴰⵙⵎⵍ ⵏ ⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵏ : [31]
 18. ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ : [32]
 19. ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ [33]
 20. ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ [34]
 21. ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[35]
ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
 1. ⴰⵙⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⇔ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ : [36]
 2. ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : [37]
 3. ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ : [38]
ⵔⵏⵓ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ
 • ⵜⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓⵎ? ⵖⵕⴰⵜ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ, ⵜⴹⴼⵕⵎ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ. ⵓⵔ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵎⴰⵛ ⵉⵜⵜⵓⵡⵚⵚⴰ ⵙⵉⵙ
 • ⴰⵡⵙⴰⵜ ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵎⵖⵓⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ.
 • ⵉⵖ ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵜ ⵙ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ, ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴰⴳⴳʷⵜ ⵖ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

 1. http://tal.ircam.ma/dglai/
 2. http://asegzawal.com/français/#
 3. http://www.amazic.cat/
 4. https://amawal.net/
 5. https://manuscrit-ibn-tunart.centrederechercheberbere.fr/dicber.html
 6. https://fr.glosbe.com/zgh/en
 7. https://tatoeba.org/fra/sentences/search?query=Tamazi%C9%A3t
 8. https://translate.google.com/contribute
 9. http://amawal.wikidot.com/assa
 10. http://adrar-inu.blogspot.com/2017/08/amawal-n-tusnakt.html
 11. http://adrar-inu.blogspot.com/2015/03/glossaire-general-de-physique-moderne.html
 12. http://www.mediafire.com/file/v6alun6df60b44j/Neologie-scientifique-amazighe-corpus-lexical-de-chimie-Sadik-abdelaziz-Memoire-de-master_136_pages.pdf/file
 13. https://www.academia.edu/7963146/Amawal_Elktronikan_Mohand_MAHRAZI?auto=download&email_work_card=download-paper
 14. http://www.ircam.ma/?q=fr/node/23419
 15. http://www.ircam.ma/
 16. http://adrar-inu.blogspot.com/
 17. http://tutlayt-tamazight.net/
 18. http://www.tawalt.com/
 19. http://www.inalco.fr/
 20. https://www.centrederechercheberbere.fr/accueil.html
 21. https://www.hcamazighite.dz/fr/espace-presse/revue-tamazi%C9%A3t-tura-type12
 22. https://asmuzzegh.wordpress.com/category/tussna/
 23. https://www.freemorocco.com/idlisen-books/
 24. https://web.facebook.com/%E2%B4%B0%E2%B5%8E%E2%B4%B0%E2%B4%B9%E2%B4%B0%E2%B5%8D-%E2%B5%8F-%E2%B5%93%E2%B4%B3%E2%B4%B0%E2%B5%8E%E2%B4%B0-Ama%E1%B8%8Dal-N-Ugama-597406227424068?_rdc=1&_rdr
 25. https://imalinu.blogspot.com/
 26. https://lerifain.fr/category/ineghmisen/
 27. https://mesmunawal.blogspot.com/
 28. http://tirra.net/web/?p=351
 29. https://www.freemorocco.com/Lmed-Tamazight/Lmed_Tamazight.html
 30. https://www.aps.dz/tamazight-tal/culture/tag/tutlayt%20tamazi%C9%A3t
 31. https://www.inumiden.com/tag/tamazi%C9%A3t/
 32. http://agharas-agharas.blogspot.com/
 33. https://web.archive.org/web/20120316141441/http://www.mondeberbere.com/
 34. https://web.archive.org/web/20130520071822/http://azawan.com/
 35. http://www.tasklamazigh.com/joomla/index.php
 36. https://www.translitteration.com/translitteration/fr/tamazight/ala-lc/
 37. https://www.lexilogos.com/clavier/tamazight_latin.htm
 38. https://www.lexilogos.com/clavier/tamazight.htm