Wp/zgh/ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ

ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ

ⵍⵍⴰⵏ 34 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.  ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ
ⴰⵥⵖⵥⵏ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽ ⵖⴼ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵥⵖⵥⴰⵏⵏ ⵉⵎⵥⵥⵓⵍⵏ ⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵖⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ, ⵓⵏⵓⵖⵏ, ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⴰⵡⴷ, ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵜⵏⵜ ⵉⵙⵙⵍⵎⴰⴷⵏ.

ⵜⴱⴹⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵖⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⴰⵎⵎ: ⵜⴰⵙⵏⵎⴹⴰⵏⵜ, ⵍⵊⴰⴱⵕ, ⴰⵚⵍⴰⴹ, ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜ, ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⴰⵜⴳ. ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴳⵉⵔⵉ ⴳⵔ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵜⴰⵣⴷⴷⴰⴳⵜⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵜⴰⵎⵙⵏⵙⵉⵜ.

ⵜⵎⵢⴰⵍⵍⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵖⴼ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵙ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴷⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵎ ⵖⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵜⴰⵎⴷⵡⴰⵏⵜ (ⵜⵉⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ) ⵙ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏⵏⵙ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵉⴳⵊⴷⴰ ⵎⵉ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵉⵎⴷⴷⴰⵜⵉⵏ (ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵣⵔⵉⵏⵜ ⵜⴳⵊⴷⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵔⴰⵎ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴰⵀⴰ ⵜⵜⵢⴰⴼⵔⴰⴽⵏⵜ) ⵏⵖ ⵖⴼ ⵜⵏⴷⴰⴳⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴷⴳⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴹⵏ. ⴷⴰ ⵜⵣⵔⵔⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ, ⴰⴷⴷⴰⴳ ⵉⵣⵔⵉ, ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ, ⴰⵙⵓⵎⵔ, ⴰⵎⵏⵣⵓ,… ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⵕ ⵉⵏⴰⵡ ⵜ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵥⵏⴰⵏⵜ ⵎⵉ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙⵙⵖⵥⵏ, ⵏⵖ ⴰⵙⴽⴰⵏ ⴰⵎⵥⵥⵓⵍ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ , ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵜⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵉⵖ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴷⵜ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴷⴰ.


  ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⴰⴳⵍⵉⵡⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵏ

ⵉⵏⴰⴳⵍⵉⵡⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵏ [1] [2]

 : ⵔⵏⵓ ⴰⵙ, ⵅⴼ

 : ⴽⴽⵙ ⴰⵙ

 : ⵏ ⵉⴷ, ⵙⴳⵜ ⵙ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵜ ⵙ

 : ⵉⵜⵜⵓⴱⴹⴰ ⵖⴼ

 : ⵔⵏⵓ ⴰⵙ ⵏⵖ ⴽⴽⵙ ⴰⵙ

 : ⵢⵓⴳⵔ, ⵜⵓⴳⵔ

 : ⵉⵎⵥⵥⵢ ⵖⴼ, ⵜⵎⵥⵥⵢ ⵖⴼ

 : ⵉⴳⴷⴰ

 : ⵢⵓⴳⵔ ⵏⵖ ⵉⴳⴷⴰ

 : ⵉⵎⵥⵥⵢ ⵏⵖ ⵉⴳⴷⴰ

 : ⵓⵔ ⵉⴳⴷⵉ

 : ⵉⵔⵡⴰⵙ

 : ⵉⵙⵙⴼⴽ

 : ⵜⴰⵔ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ, ⵜⴰⵔⴳⵉⵔⴰ

 : ⵉⴳⴷⴰⵣⴰⵍ, ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢ

 : ⵉⵙⵙⵓⵖⵏ

 : ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ

 : ⵉ ⴽⵓ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⵉⴳ ⵜ, ⵉ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ

 : ⴰⵙⵖⵔⴷ

 : ⴰⵎⵢⴰⴱⴰⵢ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⵉⵡⵉⵏ

 : ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⵉⵡⵉⵏ

 : ⴰⵎⵙⴽⴰⵔⴰⵏ

 : ⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⵏ a

 : ⴰⴱⴷⴷⴰⵢ

 : ⵉⵍⵍⴰ

 : ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ

 : ⴰⵥⵏⵥⴰⵕ AB

 : ⵜⵉⵖⵎⵔⵜ

 : ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ

{ } : ⵜⵉⵡⴰⵡⵉⵏ

[ ]  : ⵜⴰⵙⵙⴽⵉⵎⵉⵏ

( )  : ⵜⴰⵙⴽⵉⵡⵉⵏ


  ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ
ⵓⴽⵍⵉⴷ

ⵏⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ. ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵖⴼ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⴳⴰⵏ ⵜⵏⵜ ⵉⵖⵔⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ, ⴰⵎⵎ ⵉⵖⵙⵙ ⵏ ⵉⵛⴰⵏⴳⵓ (ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ) ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵔ 20,000 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵉⵜⵜⵢⴰⵖⴰⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⵎⴰⵎ: ⴰⵙⵖⵏⵣⵉ, ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ, ⴰⵙⵖⵉⵍ ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵢⵔⴰⵔⵜ, ⴷ ⵉⴷⵙⵏⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵏ.

ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵜⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⴽⴽⵓⵥⵏ, ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ ⵉⴳⴰⵙⴰⵙⴰⵏ, ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵜⴼⵓⵍⵉⵏ, ⵜⴰⴽⵜⴽⵔⴷⵉⵙⵜ, ⴰⵙⵙⵉⴹⵏ ⵉⵎⵔⵥⵉ, ⵜⴰⵙⵏⵎⴹⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷⵏ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵏ...ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴷⵢⴰⵏⵏ, ⵉⴱⴰⴱⵉⵍⵏ, ⵉⵊⵉⴱⵜⵉⵢⵏ, ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵜⵏ ⵏⵖ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵀⵉⵏⴷⵓⵙ.

ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵔⵣⵣⵓ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⵏⵏⴰ ⴹⵓⵙⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵏ ⵉⴼⵍⵙⴰⴼⵏ, ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵡⴰⵏⵜ. ⵓⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⴽⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵜⵜⵢⴰⵙⵔⴰⵙⵏ. ⴼⴼⵖⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ, ⵜⴰⵙⵏⵎⴹⴰⵏⵜⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ. ⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ III ⵓⵔ ⵜⴰ ⵉⵍⵓⵍ ⵄ., ⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⵉⴷ ⵜⴰⴳⴹⵡⵉⵜ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⵉⴽ ⵙⵙⴰⴷⵙⵏ ⵜⵏⵜ.

ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵍ-ⵅⴰⵡⴰⵔⵉⵣⵎⵉ

ⵜⵉⵡⵙ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵏⵙⵍⵎⵜ ⴳ ⵡⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⴽⴽⵓⵙⵓ ⴰⴳⵔⵉⴽⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⴽⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵀⵉⵏⴷⵉⵢⵉⵏ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ. ⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵎⴽⵔⴰⴹⴰⴽⵜ (ⴰⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴽⵔⴰⴹⴰⴽⵜⴰⵏⵉⵏ) ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴹⴰⵏⵜ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵓⵍⴼⴰ ⴷⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔ ⵜⵙⵍⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵜ, ⵜⴰⵙⵍⴹⵜ ⵜⴰⵣⵡⵉⵍⴰⵏⵍⵊⴰⴱⵔ ⴰⴳⵜⴼⵓⵍ.

ⴳ «ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ XII », ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴽⴰⵔ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴹⵔⵉⵙⵏ ⵉⴳⵔⵉⴽⵉⵜⵏ ⴷ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵜⴰⵏⵜ. ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰ ⵉⵏⵏⵓⵎⵎⵙ ⵏⵏ ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ. ⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ XVI ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴱⵓⵖⵍⴰ, ⵙ ⵓⵏⴳⵎⴹ ⴷ ⴱⵢⵉⵔ ⵏ ⵍⴰ-ⵔⴰⵎⵉ (Pierre de La Ramée), ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵏ ⵉⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⵓⴼⴰ ⴰⴷ ⵖⵉⴼⵙ ⵏⵙⴱⴷⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ. ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏⵏ ⴷⵉⴽⴰⵔⵜ ⵙⴳ 1629, ⴳ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵍⵍⵉ, ⴰⵍⵍⴼⵓⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⴰⵏⵏ. ⵢⵓⵡⵉ ⴷ ⴷⵉⴽⴰⵔⵜ, ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ, ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, «ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵥⵉⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ». ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵍⵊⴰⵔ ⴹⴼⵔⵏ ⵜⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵢⵉⵜⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴷⵉⴽⴰⵔⵜ. ⴷⴰⵢ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⴰ ⵏⵢⵓⵟⵓⵏⵍⵉⴱⵏⵉⵣ ⴰⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⵣⵉⵔⵢⴰⵏ ⴰⵔⴳⴰⵔⴰⵏ.

ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ 17, ⵉⵖⴹⴼ ⴳⴰⵍⵉⵍⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵉⵔⵡⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵢⴰ ⵏⵓⴼⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵙⵙⴳⵣⵍ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜ. ⵉⵀⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰⵎⵜ, ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵖⵣⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ.

ⴷⴰⴼⵉⴷ ⵀⵉⵍⴱⵉⵔⵜ, ⴰⴽⴰⵜⵓⵙⵏⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵍⵉⵎⴰⵏ

ⴳ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 18ⵜⵉⵙⵙ XIX, ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴹⴰⵔⵜ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴳⴰⵍⵡⴰ ⵅⴼ ⵜⵉⴳⴷⴰ ⵜⵉⴳⵜⴼⵓⵍⵉⵏ, ⴷ ⵉⵣⴱⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⴷⵉⴷⴽⵉⵏⴷ.

ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ XIX ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵥⵔⵉ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ, ⵖⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵜⵓⵣⵔⴰⵡⵏⵉⵏ, ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴽⴰⵏⵜⵓⵔⵀⵉⵍⴱⵉⵔⵜ, ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵉⵙⴽⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⴹⴼⴼⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ 20 ⴼⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵔⵣⵓⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⵎⵍⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵉⵡⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ, ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜ.

ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ XX ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ, ⴷ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ (ⵣⵓⵏ ⴷ : ⵜⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜ, ⵜⵉⵥⵔⵉ ⵜⴰⵏⵡⵍⴰⴼⵜ, ⵜⵓⵙⵏⴷⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⴱⵔⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⴱⵔ). ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴹⵉⵚ ⵖⴼ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ. ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ, ⵉⵙⵙⵔⵅⴰ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵉ ⵓⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵙ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ. ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⵓⴷⵎⵓⵙⵣⵡⵍ.


  ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ

ⴰⵎⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⴱⴰⵙⴽⴰⵍ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⵣⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵏⵉⵛⵜ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴽⵕⴰⴹ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⵍⵉⵣ ⴱⴰⵙⴽⴰⵍ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖⵉⴼⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⴱⴰⵙⴽⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ, ⴼⴰⵔⵉⵙ (ⵙⵙⵏⴻⵏⵜ ⵙ ⵉⵙⵎ: ⴰⵎⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵅⴰⵢⵢⴰⵎ), ⵚⵚⵉⵏ (ⵙⵙⵏⴻⵏⵜ ⵙ ⵉⵙⵎ: ⴰⵎⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵢⴰⵏⴳ ⵣⵀⵓ) ⴷ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ (ⵙⵙⵏⴻⵏⵜ ⵙ ⵉⵙⵎ: ⴰⵎⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵔⵜⴰⴳⵍⵉⵢⴰ) . ⴳ ⵓⵎⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⴱⴰⵙⴽⴰⵍ, ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴳ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⴽⵓ ⴰⴷⵓⵔ ⵙ ⵢⴰⵏ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵔ ⵏⵙⵎⵓⵏⵓ ⴽⵓ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵚⴽⵓ ⴰⴷⵓⵔ ⴰⵣⴷⴷⴰⵔ, ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵏⵙ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵙⴽⴰⵍ ⵏⵖ ⵜⴰⵙⵇⵇⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵙⴽⴰⵍ.

ⵜⴰⵙⵇⵇⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵙⴽⴰⵍ:

ⵉ ⴽⵓ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ nk ⴷ ⵉⴳ ⴷⴰⵔⵖ 0 < k < n  1. http://adrar-inu.blogspot.com/2017/08/amawal-n-tusnakt.html
  2. https://amazres.blogspot.com/