Wp/zgh/ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⴰⴼⵍⵙⵓⴼⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⴰⴼⵍⵙⵓⴼⵜ

ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⴼⵍⵙⵓⴼⵜ

ⵍⵍⴰⵏ 2 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⴼⵍⵙⵓⴼⵜ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.  ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ

ⵜⴰⴼⵍⵙⵓⴼⵜ ⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ φιλοσοφία (ⵜⵏⵢ ⵙ φιλεν, ⴼⵉⵍⵉⵏ : « ⵉⵔⵉ » ; ⴷ σοφία , ⵚⵓⴼⵢⴰ : « ⵜⵉⵏⵥⴻⵥⵜ » ⵏⵖ « ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ »), ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⵏⵖ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ : « ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⵥⴻⵥⵜ ». ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵣⵉⴽⵓⵜⴰⵔⴰⵎⵓⴳⵎⵓⴹ, ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⵢⴷ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵏⴼⴽ: ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵖⴼ ⵜⵉⴷⵜ; ⴰⵅⵔⵔⵙⵓⵎⵖⵓⴷⵓ, ⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢ, ⵓⵖⴷⵉⵎ; ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜⵜⵓⵎⵔⵜ. (ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...)


  ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ
ⴰⴼⵍⴰⵟⵓⵏ

ⴰⴼⵍⴰⵟⵓⵏ (ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ Πλάτων / ⵒⵍⴰⵟⵓⵏ, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⴰⵜⵉⵏⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ -428/-427, ⵉⵎⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ -348/-347 ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ) ⴷ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⵉⴽ ⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽ, ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵜⴰⵜⵉⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵎⵥⵔⴰⵏⵥⴻⵥⵏ (sophistes), ⵏⵏⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⵜⵜⵣⵖⴰⵏ. ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⴳ ⵡⵉⵍⵍⴰ ⵜ ⵣⵡⴰⵔⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵏⴳⵎⴹ ⴰⴽⴽ ⵙⵓⴽⵔⴰⵟ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙ ⴰⵏⵍⵎⴰⴷ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵡⵉⵏ ⴼⴰⵔⵎⵉⵏⵉⴷ, ⵀⵉⵔⴰⴽⵍⵉⵜⴼⵉⵜⴰⴳⵓⵔ, ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴳ ⵎⵉ ⵉⵙⴼⵓⴽⴽⵔ (ⵉⵙⵜⴽⵛⴼ) ⵜⵓⴳⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ, ⵙ ⵓⵏⴳⵎⴹ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⴼⵉⵔⴳⴰⵎⴰ (la métaphysique) ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵏⵜ (l’éthique), ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ. ⵉⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴷⵢⵓⵊⵉⵏ ⵍⴰⵢⵔⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢ ⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵓⴽⵔⴰⵟ. (ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...)


  ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴰⵢ, ⴰⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵔⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ


  ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ