Wp/zgh/ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵍⵍⴰⵏ 0 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.2023

ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰⵎⵜ (test-administrator))

ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ, ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⴳⵖ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴳ ⵡⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ, ⴼⴽⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵖⵉⴷ!

✔️ ⵡⴰⵅⵅⴰ.--Essaidib2 (talk) 12:45, 11 June 2023 (UTC)[reply]
ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⵀⵉ, ⴰⵜ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵉⵛⵛⵖ ⵍⵎⵉⵣⴰⵏⵉⵢⵢⴰ ⵀⵀⵀⵀ --Lhoussine AIT TAYFST (talk) 13:02, 11 June 2023 (UTC)[reply]
ⵎⴰⵏ ⵍⵎⵉⵣⴰⵏⵢⵢⴰ? ⴰⵔ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵓⵀⵓ, ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⵓⵔⴼ ⵀⵀⵀ--Essaidib2 (talk) 01:17, 13 June 2023 (UTC)[reply]

use of a tifinagh-latin converter script on the wp/zgh project

We plan to use a dedicated converter to provide the ability to read articles in Latin Amazigh (a viewing alphabet), and the second option is to automatically convert Latin articles to the Tifinagh alphabet without having to use a transliterator that barely cares of this task. I hope you liked this idea, in any case thank you for expressing your opinion on this discussion --Lhoussine AIT TAYFST (talk) 02:07, 14 July 2023 (UTC)[reply]

✔️ I agree --Lhoussine AIT TAYFST (talk) 02:07, 14 July 2023 (UTC)[reply]
✔️ I agree --AyourAchtouk (talk) 09:02, 14 July 2023 (UTC)[reply]
✔️ I agree --Essaidib2 (talk) 18:34, 18 July 2023 (UTC)[reply]
✔️ I agree --ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ (talk) 13:08, 23 August 2023 (UTC):[reply]
✔️ I agree --AguzulH (talk) 21:23, 2 October 2023 (UTC)[reply]

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ (Distrust vote)

ⴰⵣⵓⵍ, ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵡⵉⴽⵉ ⴰⵏⴰⵔⴰⵎ ⵉ ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵎⴽⴷⴰ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵣⵔⴰⴽ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⴰⵔ ⵉⵔⵏⵏⵓ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵔⴷⴰⵍ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ. ⵙⵙⵎⵔⵙⴰⵜ {{ⴷⵉⴷⵙ}} ⵉⴳ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰⵎ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ, ⵏⵖ ⵜⵙⵙⵎⵔⵙⵎ {{ⵎⴳⴰⵍ}} ⵉⴳ ⵉⴷⵙ ⵓⵔ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰⵎ. Essaidib2 (talk) 14:07, 2 October 2023 (UTC)[reply]

ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷⴰ Votes here (ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ: ⵉⵍⴽⵎ. (ⵙⵙⴷⵖⵉ))

 • ⴷⵉⴷⵙ Essaidib2 (talk) 14:12, 2 October 2023 (UTC)[reply]
 • ⴷⵉⴷⵙ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵉⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉⴳ ⴷⵉⵙ ⵜⵙⴰⵡⵍⴷ. ⴰⴷ ⴽⴰ ⵜⵏⵏⵉⵜ ⵚⴰⴼⵉ ⵎⵍⵉⵖ ⴰⵙ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵄⴰⵡⴷ, ⵜⴰⴼⵜ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵢⵓⵍⵙ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ ⴷⴰⵖ. ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵉ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵉⵔⵉ ⵉⴳ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ, ⵙ ⵎⴳⴰⵍ, ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⵣⵓⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⵣⵓⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⵖⵔⴰ, ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵏⵓ, ⵉⵙⴰⵍⴰ ⵖⴰⵙ ⵉⵔⵡⵡⴰⵢⵏ. AyourAchtouk (talk) 15:25, 2 October 2023 (UTC)[reply]
 • ⴷⵉⴷⵙ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵔⴷⴰⵍ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵔ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴼ ⵓⵔ ⵏⵔⵉ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵖⴰⵎⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵅⵛⴰⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ --Lhoussine AIT TAYFST (talk) 20:43, 2 October 2023 (UTC)[reply]
 • ⴷⵉⴷⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵣⵔⴰⴽⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵉⵔⵉ ⴷ ⵓⵏⵣⴳⵎ ⴷⴰ ⵢⵓⵙⵉ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵛⵛⴰⵏ ⵀⴰ ⵏⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵅⴼ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏⵏⵙ. --AguzulH (talk) 21:22, 2 October 2023 (UTC)[reply]
 • ⴷⵉⴷⵙ--EL-MASOUDYMOHAMED (talk) 22:56, 2 October 2023 (UTC)[reply]
 • ⴷⵉⴷⵙ--OumraitElhoussaine (talk) 22:37, 3 October 2023 (UTC)[reply]
 • ⵎⴳⴰⵍ-- ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ (talk) 15:58, 8 October 2023 (UTC)[reply]

ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ, ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ ⵙⵜⵢⴰⵜ ⴰⵍⵓⴳⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ, ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ :{{ⴷⵉⴷⵙ}} --~~~~ --Lhoussine AIT TAYFST (talk) 23:11, 4 November 2023 (UTC)[reply]

ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵍⵓⴳⵓ

ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵙⵜⵉ ⵜⵙⴳⵎⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ":{{ⴷⵉⴷⵙ}} --~~~~" ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⴽ :

 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 1
ⴷⵉⴷⵙ--Omaracharay (talk) 19 : 47, 5 November 2023 (UTC)
ⴷⵉⴷⵙ --Lhoussine AIT TAYFST (talk) 00:11, 5 November 2023 (UTC) (ⴰⵎⴷⵢⴰ)[reply]
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 2
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 3
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 4
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 5
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 6
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 7
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 8
ⴷⵉⴷⵙ --AyourAchtouk (talk) 11:57, 5 November 2023 (UTC)[reply]
 • ⴰⵍⵓⴳⵓ 9
ⴷⵉⴷⵙ --ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ (talk) 23:42, 5 November 2023 (UTC)[reply]
ⴷⵉⴷⵙ --Said Moukhliss (talk) 9:44, 6 November 2023 (UTC)