Template:Wp/zgh/Awwur/Tiɣbula/Tazwurt

ⴰⵏⵙⵓⴼ ⴳ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ


ⴰⴳⴳⵓⵔ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵓⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵉⴽⵉⴱⴱⵉⴷⵢⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵢⵉⵏ ⴼ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵙ ⵉ ⵉⵅⴼ-ⵏⵏⵖ ⵏⴰⵡⵙ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵏⵖ ⵜⵉⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. ⵉⵖ ⵜⵙⵙⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵖ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⴰⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵖⵎⴽⴰⴷ, ⵔⵏⵓⵜⵏ. ⵙ ⵜⴰⴹⴼⵉ !!!