Wp/zgh/ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ

ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ

ⵍⵍⴰⵏ 0 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ
ⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ
ⴱⵔⵔⴽⴰⵜ ⴳ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴰⴷⵖ ⴰⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ

ⵜⴰⴽⵔⵓⵔⴰ ⵏⵖ ⵜⴰⴽⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⵔⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⵎⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⵎⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⵎⴰ ⵏⵖ ⵜⴰⴼⵉⵣⵉⴽⵜ ⵜⴰⵙⴰⵙⴼⵔⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ


ⵔⵏⵓ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ
  • ⵜⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓⵎ? ⵖⵕⴰⵜ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ, ⵜⴹⴼⵕⵎ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ. ⵓⵔ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵎⴰⵛ ⵉⵜⵜⵓⵡⵚⵚⴰ ⵙⵉⵙ
  • ⴰⵡⵙⴰⵜ ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵎⵖⵓⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ.
  • ⵉⵖ ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵜ ⵙ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ, ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴰⴳⴳʷⵜ ⵖ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ.