Wp/zgh/ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⵍⵍⴰⵏ 4 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.  ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵎⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵏⵎⵙⵍⵉⵢⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵉⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵍⵍⴼⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳⵔ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ.

ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵖⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵣⵉⵔⵢ ⴳⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ.

ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵇⵍ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵎⵓⵏⴰⵏ (ⴰⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏⴻⵏ), ⵉⵔⵎ « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ » ⵉⵜⵜⴰⵡⵢ ⵖⵔ ⵢⴰⵍ ⵉⵍⵙ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵔⵙⵍⴰⵏⵉⵏ: « ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ » (ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵢⴷ ⵜⵜⵎⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⴻⵏ ⴷⵔⵓⵏ ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵜⵓⴼⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵜⴳ.) ⴷ « ⵓⵙⵎⴰⴳⵉ » (ⵙ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⵢⵓⵡⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵍⴰⴳ ⴰⵎⵙⵎⴰⴳⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵉⴷ ⴷ ⵜⵓⵎⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ). ⵙ ⵎⴽⴰ, ⴳⴰⵏⵜ « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ » ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ, ⵖⴼ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⴽⵍ. (ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵖⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ...)