Template:Wp/zgh/ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

 1. ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (IRCAM) : [1]
 2. ⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ) : [2]
 3. ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : [3]
 4. ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ : [4]
 5. ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ INALCO : [5]
 6. ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ : [6]
 7. ⴰⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ : [7]
 8. ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⴰⵙⵎⵓⵣⵣⵖ  : [8]
 9. ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ FreeMorocco: [9]
 10. ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ [10]
 11. ⵜⴰⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⵜ : [11]
 12. ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ : [12]
 13. ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ : [13]
 14. ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⵜⴰⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : [14]
 15. ⴰⵙⵎⵍ ⵏ freemorocco : [15]
 16. ⴰⵙⵎⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : [16]
 17. ⴰⵙⵎⵍ ⵏ ⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵏ : [17]
 18. ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ : [18]
 19. ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ [19]
 20. ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ [20]
 21. ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[21]
 1. http://www.ircam.ma/
 2. http://adrar-inu.blogspot.com/
 3. http://tutlayt-tamazight.net/
 4. http://www.tawalt.com/
 5. http://www.inalco.fr/
 6. https://www.centrederechercheberbere.fr/accueil.html
 7. https://www.hcamazighite.dz/fr/espace-presse/revue-tamazi%C9%A3t-tura-type12
 8. https://asmuzzegh.wordpress.com/category/tussna/
 9. https://www.freemorocco.com/idlisen-books/
 10. https://web.facebook.com/%E2%B4%B0%E2%B5%8E%E2%B4%B0%E2%B4%B9%E2%B4%B0%E2%B5%8D-%E2%B5%8F-%E2%B5%93%E2%B4%B3%E2%B4%B0%E2%B5%8E%E2%B4%B0-Ama%E1%B8%8Dal-N-Ugama-597406227424068?_rdc=1&_rdr
 11. https://imalinu.blogspot.com/
 12. https://lerifain.fr/category/ineghmisen/
 13. https://mesmunawal.blogspot.com/
 14. http://tirra.net/web/?p=351
 15. https://www.freemorocco.com/Lmed-Tamazight/Lmed_Tamazight.html
 16. https://www.aps.dz/tamazight-tal/culture/tag/tutlayt%20tamazi%C9%A3t
 17. https://www.inumiden.com/tag/tamazi%C9%A3t/
 18. http://agharas-agharas.blogspot.com/
 19. https://web.archive.org/web/20120316141441/http://www.mondeberbere.com/
 20. https://web.archive.org/web/20130520071822/http://azawan.com/
 21. http://www.tasklamazigh.com/joomla/index.php