Template:Wp/zgh/ⵉⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍⵏ

(Redirected from Template:Wp/zgh/Isgzawaln)
 1. ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏⵖ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵓⵎⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵙⴳⵙⵎ) : [1]
 2. ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ ⵓⵎⴹⵉⵏ : [2]
 3. ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⵓⵎⴹⵉⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵉ : [3]
 4. ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⴷⴳⵀⵉⵙ ⵓ ⵎⴰⴷⵉ : ⵙⵉⴳⴳⵍ ⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ dictionnaire ⴳ Playstore
 5. ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ The berber dictionnary : [4]
 6. ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵓ ⵜⵓⵏⴰⵔⵜ (ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ 11) :[5]
 7. ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⵛ Glosbe : [6]
 8. ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⵛ Tatoeba : [7]
 9. ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⵛ Google : [8]
 10. ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ: [9]
 1. http://tal.ircam.ma/dglai/
 2. http://asegzawal.com/français/#
 3. http://www.amazic.cat/
 4. https://amawal.net/
 5. https://manuscrit-ibn-tunart.centrederechercheberbere.fr/dicber.html
 6. https://fr.glosbe.com/zgh/en
 7. https://tatoeba.org/fra/sentences/search?query=Tamazi%C9%A3t
 8. https://translate.google.com/contribute
 9. http://amawal.wikidot.com/assa