Wp/zgh/ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵍⵍⴰⵏ 1 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ

Tifinagh (Tuareg Berber language: ⵜⴼⵏⵗ; Neo-Tifinagh: ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ; Berber Latin alphabet: Tifinaɣ; Berber pronunciation: [tifinaɣ]) is a script used to write the Berber languages. Tifinagh is descended from the ancient Libyco-Berber alphabet.[1] The traditional Tifinagh, sometimes called Tuareg Tifinagh, is still favored by the Tuareg Berbers of the Sahara desert in southern Algeria, northeastern Mali, northern Niger and northern Burkina Faso for writing the Tuareg Berber language. Neo-Tifinagh is an alphabet developed by Berber Academy to adopt Tuareg Tifinagh for use with Kabyle; it has been since modified for use across North Africa.[2][3]

Tifinagh is one of three major competing Berber orthographies alongside the Berber Latin alphabet and the Arabic script.[4] Tifinagh is the official script for Tamazight, an official language of Morocco and Algeria. However, outside of symbolic cultural uses, Latin remains the dominant script for writing Berber languages throughout North Africa.[2][5]

The ancient Libyco-Berber script[6][7] (or the Libyc script) was used by the ancient northern Berbers known as Libyco-Berbers,[8][9] also known as Libyc people, Numidians, Afri and Mauretanians, who inhabited the northern parts of Morocco, Algeria, Tunisia and Libya as well as the Canary Islands west of Morocco.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⴰⵖ
ⴰⵎⵏⵣⵓ (ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ) ⵏ ⵓⵎⵏⵏⴰⵖ ⴳ ⵜⴰⴽⵔⴼⴰⵍⴰ, ⴷⵣⴰⵢⵔ

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⵓ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⵃⵍⵡⵉ:[1]

ⴰⵀⵍⵍⵓⵛ ⵉⵎⴰⵍⵍ
ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ ⵉⴱⴰⴱⴰⵍ
ⴰⵕⵥⵥⴰⵎ ⵉⵕⵥⵎ
ⴰⵏⴱⴱⴰⵛ ⵉⴽⵛⵎ
ⵉⴽⴽⵏ ⴰⵎ ⴷ ⵡⴰⵡⵡⵓⴽ
ⴰⵏⵀⴱⴰⴹ ⵉⴽⵛⵍ
ⵉⴽⴽⵏ ⵓⴷⵎ ⵡⵡⵓⵛⵛ

— ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⵃⵍⵡⵉ

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⴷⵉⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵣⵔⴽ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵎⴽ ⵜⵓⴼⵉⴷ, ⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵎⴽ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵉⵏⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵖ ⵜⵓⵙⵔⴷ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ, ⵥⵕ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵖ ⵜⵙⵇⵙⴰⴷ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ.


  1. https://www.youtube.com/watch?v=bpASzeuII5s (1:38:00)