Wp/zgh/ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵍⵍⴰⵏ 2 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.  ⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ

ⴰⵣⴳⵣⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵉⵇⵇⵙ ⵢⵉⵖⵉⵔⴷⵎ

             • ⵉⵇⵇⵙ ⵢⵉⵖⵉⵔⴷⵎ •

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵓⵔ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ , ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⴼ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ . ⴳ ⵜⵣⵡⵔⵉ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵣⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵣⵔⵉ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. •ⴰⵣⵡⴰⵍ (le titre) ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⴼⵖ ⴷ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021 , ⵢⵓⵛⴽ ⴰⴷ ⵓⵣⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴼⵍⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ (proverbe) ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⵉⵇⵇⵙ ⵢⵉⵖⵉⵔⴷⵎ ⵢⴰⵡⵉ ⵢⵉⴳⵍⴳⵉⵣ ⵜⵓⵎⵍⴰ " ⵖⵉⴷ ⴰⵖ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⵓⵣⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵖ ⵜⵖⵔⵉⵜ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵔⴰⵏ ⵜⴰⴽⵣⵜ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏⴳⵔ ⴰⵣⵡⴰⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⵔⵙⵉ(sujet) ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ . •ⴰⵎⴰⵔⴰ(L'écrivain) ⵎⴰⵙⵙ Hicham Fouad Goughelt ⵢⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵡⵍⵓⵥ , ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ. •ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ (les personnage) ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴳⵉⵣ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵎⴰⵛⵛ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵜⵉⴳ . - ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ : ⴰⴱⴷⵔⵃⵎⴰⵏ , ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴽⴱⵉⵔⴰ , ⵜⵉⵍⵉⵍⴰ , ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷ ⴽⴰⵎⴰⵍ - ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵓⵛⵉⴱⴰⵏ : ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵛⵉⴱⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵍⴰⵢⵍⴰ - ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ : ⵍⴽⵓⵎⵉⵙⵉⵔ ⵙⴰⵎⵉⵔ , ⵉⵏⴱⴹⵉ , ⵉⵎⴰⵙⵜⴰⵏ , ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ... •ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ (lieu) : -ⵜⴰⵙⴷⵔⵎⵜ: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵡⴰⵙⵙⵉⴼ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵔ . - ⵍⴽⴰⵔⵢⴰⵏ : ⵜⴰⵣⴷⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴼⵍ ⵜⴰⵙⴷⵔⵎⵜ . - ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵃⴰⵢ ⵍⴼⴰⵔⴰⵃ : ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ . - ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ : ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ , ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵍ , ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ , ⴰⵙⴰⴷⵓⵙ , ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴷ ⴰⴱⵏⵉⵇ .

       •ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ (rèsume) .

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ "ⵉⵇⵇⵙ ⵢⵉⵖⵉⵔⴷⵎ , ⵢⴰⵡⵉ ⵢⵉⴳⵍⴳⵉⵣ ⵜⵓⵎⵍⴰ " ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵣⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴹⴼⵓⵕ ⴰⵙ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ " ⵎⴰⵅ ⵉⵎⴰⵙⵜⴰⵏ ⴰⵔ ⵍⵙⵙⴰⵏ ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵜ ⵜⴰⵙⴳⴳⴰⵏⵜ?" . ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⵎⵣⵣⵉⵏ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵎⵣⵣⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴼⴽⴰ ⵕⴱⴱⵉ ⵍⵅⵉⵔ ⴷⴷⵔⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵜⵓⵎⵔⵜ , ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵜⴰⵙⴷⵔⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵡⴰⵙⵙⵉⴼ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵔ . ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴱⵏⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵏ ⵎⴰ ⵙ ⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ , ⴽⴽⵙⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ , ⵅⵯⵍⴰⵏ ⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵖⵏ ⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴽⴽⵙⵏ ⴰⵙ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⵙ ⴱⵣⵣⵉⵣ . ⴹⴷⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵛⵓⴱⴱⵓⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵎⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ , ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵖⵉⴷ ⴰⵖ ⵔⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⵏ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ . ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⵔ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜ ⴰⵊⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵖ ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ , ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵍⴽⴰⵔⵢⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵣ ⵉⵙⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵃⵛⵓⵛⵜ ⵉⵣⴷⵖ ⴳⵉⵣ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ . ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵥⵥⵍⴹ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵓⵡⵡⵔⵉ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵓⵍⴰ ⴰⴹⴰⵕ ⴹⵉⵢⵢⵉⴹ ⴷ ⵓⵣⴰⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⵖ ⵍⴽⴰⵔⵢⴰⵏ, ⵢⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵜⴰⴷⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⴰ ⴳ ⵍⴼⴰⵔⴰⵃ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵥⵥⵍⴹ ⴷⴷⵔⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵎⴷⴷⵏ. ⵟⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵡⵡⵔⵉ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⴰⴷ ⴰⵛⵉⴱⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵔⵔⵅⴰⵎ ⴷ ⵊⵊⵍⵍⵉⵊ , ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵎⴰⵍⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵓⵡⵡⵔⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵛⵉⴱⴰⵏ. ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴽⴱⵉⵔⴰ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵅⵚⵚⴰ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴳⴰⴱⵍ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴰⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ . ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴳ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵎⵓⵏⴷ ⵉⵎⵙⵓⵡⵡⵔⵜⵏ ⴰⴷ ⵊⵎⵎⴰⵄⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ , ⵇⵇⵏⵏ ⴰⵙ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵔ ⵜⵓⵊⵊⵉⵏ ⵎⴰⵛⵛ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖ ⵙ ⴱⵣⵣⵉⵣ ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵢⵓⵜ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵉⴹⵕⵏ ⵙ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵢⵓⵜ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵏⵏⵙ ⵔⵔⵅⴰⵎ ⵓⵔ ⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⴽⵔ , ⴰⵡⵉ ⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴰⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵙⵉⵏⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵙⵉⴳⵓⵜⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵢⴰⴼⵓⴹ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵉⴳⵉⴳⵉⵍⵜ . ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⴱⵉⵀⵎⴰⵏ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⴱⴰⴱⴰⵜⵙⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵔⵉⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵔⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵎⴰⵙⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵜⵙⵏ ⵎⴰⵅ ⴰⵎⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵃⵜⵜⴰ ⵉⴷ ⴽⴰⵎⵉⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵣⴷⵉⵏ ⵜⵜ ⴷ ⵜⵔⵉⵙⵉⵏⵜⵉ . ⵎⴹⵍⵏ ⴱⴰⴱⴰⵜⵙⵏ ⵎⴹⵍⵏ ⴷⵉⵙ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏⵏⵙ . ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴽⵉⴱⵔⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⵡⵡⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴽⴱⵉⵔⴰ ⵜⴽⴽⴰ ⴰⴼⵓⵙ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰ ⴽ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙ ⵏⵖⴰⵏ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⴰⵙ ⴼⵉⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ. ⵜⵉⵍⵉⵍⴰ ⵜⴼⴼⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⵙⴰⵍⴰ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ , ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷ ⴽⴰⵎⴰⵍ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵎⴰⵛⵛ ⴱⴹⴰⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⴷⵎⵙⴰ . ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵛⵉⴱⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴰⵔ ⵜⴰⵇⵇⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⴷⵎⵙⴰ. ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵎⵎⴰⴳⴰⵔⵏ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰⴷ ⵜⴳⴰ, ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴼⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵉⵎⵎⴰⴳⴰⵔ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴹⵕⵏ ⴰⵙ ⵏ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ, ⵣⵓ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵊⵔⵓⵏ ⴳ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ , ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵍ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ . ⵥⵔⵉⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ , ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵉⴼⵍ ⴰⵙ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵡⵉⵏ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵙⵙⵓⵡⵔⵉ . ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⴷ ⵟⴳⵓⴹⵉ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴽⵉⴱⵔⴰ ⵟⵟⴰⴹⵏ ⵓⵍ ⵏⵙⵙ ⴰⵡⵉⵏ ⵜⵜ ⵙ ⵓⵙⴰⴷⵓⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⴼⵍⴰⵢ ⵉ ⵡⵓⵍ ⵏⵏⵙ . ⵔⴰⴷ ⵏⵡⵓⵔⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷⴰⵔ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵎⴰⵇⵇⴰⵔⵏ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⵉⵍ ⴰⵔ ⵣⵣⵉⴳⵣⵏ ⴳ ⵓⵎⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵙⵜⴱⴰⵛⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵏⵉ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵙⵉⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵎⵔⴰⵡ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⵎⵉⵏ ⵙⴽⴽⵓⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵍⴰⵍ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵜⴹⵕⵏ ⴳⵔ ⵉⴷⵎⴰⵔⵏ ⵏ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵙⴰⵡⵍ ⵉⵢⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⴽ . ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴰⴷⵓⵙ ⵉⵇⵇⴰⴱⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴹⵢⵢⵉⴹ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵛⵉⴱⴰⵏ ⵉⵃⴱⴰ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴼⵏⵉⵇ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵙⵉ ⵜⵜ ⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵉⵙⵙⴰⴳⴷ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⴰⵜ ⵉⴼⵖ . ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⴽⴰⵔ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴱⴷⴷⵏⴷ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵎⴰⵛⵛ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵓⵔ ⵜⵃⴰⴹⵕ ⵜⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⴰⵎⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵖⵔⴰⵏⴰⵙ ⵖ ⵓⴱⴱⵓⵔⵟⴰⴱⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ . ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵍⴰⵅⴱⴰⵔ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴷ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵜⵔⵡⵉ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜⵟ . ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⴰ ⵜⵥⵕ ⴰⴹⵉⴷⵢⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⴷⴷⴰⴼ ⵜⵓⴼⴰⵏ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⴳⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⴽⵔⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ . ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵓⵎⵣ ⵏⵜ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵡⵉⵏ ⵜ ⵙ ⵓⴱⵏⵉⵇ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔ ⵙ ⵓⴹⴰⵕ ⵓⵍⴰ ⴰⴼⵓⵙ . ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵢⵉⵏⴱⴹⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏⵏⵙ. ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⴰⵙⵜⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⴱⴹⵉ ⵊⵍⴰⵏ ⵜⵜ ⴰⵙ ⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⴽⵯⵣⵜ ⵏⴳⵔ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷ ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⴱⵍⴰ ⵙ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵙⴰ ⵜⵉⵏ ⵓⴱⵏⵉⵇ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⴰⵙⵜⴰⵏ . ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⵓⴽⵔⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵎⴰⵛⵛ ⵎⴰⵅ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⵔⴰ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⴽⵔ ⴰⴼⵍⴰⵢ ⵏ ⵡⵓⵍ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⵅⴷⵎⵏ ⵜⵜ ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴼⴰⵏ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⴷⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⴳ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ . ⴽⴰⵎⴰⵍ ⵉⵍⴷⵉⴷ ⵢⴰⵏ CD ⵉⵎⵍⵉⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴹⵉ CD ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵙⵓⵡⵡⵔⵉ ⴱⵉⵃⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵉⵏⵖⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵛⵉⴱⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵓⵔ ⵉⴽⵚⵓⴹ ⵢⴰⵜ .ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵜⴼⵔⴽ ⵉⵙ ⴷ ⵉⵎⵎⵉⵙ ⴽⴰ ⴷ ⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ , ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴱⵏⵉⵇ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵣ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ . ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵢⵉⵡⵉ ⵜⵓⵎⵍⴰ ⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵉⵔ , ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⵖⵉ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴳⵍⴳⵉⵣ ⵢⵉⵡⵉ ⵜⵓⵎⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵉⵔⴷⵎ . ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵓⵍⴽⵉⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵉⵙⵙⵎⵔⵙ ⴳⵉⵣ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵛⵇⵇⴰⵏ ⵜⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰ ⴽ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉⵖ ⴰⵢⵎⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵢⴰ ⴷ ⴽⵔⴰ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵉ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⴰⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵍⵍ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰⵏ . ⵜⵍⴽⵎ ⴷ ⵖⵉ ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⵏⴽ .