Template:Wp/zgh/Tasna Tamzwarut/Amgrad Amaynu

  • ⵜⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓⵎ? ⵖⵕⴰⵜ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ, ⵜⴹⴼⵕⵎ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ. ⵓⵔ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵎⴰⵛ ⵉⵜⵜⵓⵡⵚⵚⴰ ⵙⵉⵙ
  • ⴰⵡⵙⴰⵜ ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵎⵖⵓⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ.
  • ⵉⵖ ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵜ ⵙ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ, ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴰⴳⴳʷⵜ ⵖ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ.