Wp/zgh/ⵜⴰⴼⵍⵙⵓⴼⵜ

< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ)
Wp > zgh > ⵜⴰⴼⵍⵙⵓⴼⵜ

ⵜⴰⴼⵍⵙⵓⴼⵜ ⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ φιλοσοφία (ⵜⵏⵢ ⵙ φιλεν, ⴼⵉⵍⵉⵏ : « ⵉⵔⵉ » ; ⴷ σοφία , ⵚⵓⴼⵢⴰ : « ⵜⵉⵏⵥⴻⵥⵜ » ⵏⵖ « ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ »), ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⵏⵖ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ : « ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⵥⴻⵥⵜ ». ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵣⵉⴽⵓⵜⴰⵔⴰⵎⵓⴳⵎⵓⴹ, ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⵢⴷ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵏⴼⴽ: ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵖⴼ ⵜⵉⴷⵜ; ⴰⵅⵔⵔⵙⵓⵎⵖⵓⴷⵓ, ⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢ, ⵓⵖⴷⵉⵎ; ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜⵜⵓⵎⵔⵜ.

ⴰⵎⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵓⵙⵜⵉⵏ ⵔⵓⴷⵉⵏ. ⴳⵔⵓⴱⵍⵉⵔⵏ ⴳ ⵏⴰⵢ ⴽⴰⵔⵍⵙⴱⵉⵔⴳ ⴳⵍⵉⴱⵜⵓⵜⵉⴽ