Wp/zgh/ⴰⵜⵉⵏⴰ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵜⵉⵏⴰ
ⴰⵜⵉⵏⴰ
Αθήνα
Athens Montage L.png
ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⵜⵉⵏⴰ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ Flag of Greece.svg ⴰⴳⵔⵉⴽ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 664 046 (2011)
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ
https://www.cityofathens.gr/
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⴰⵜⵉⵏⴰ

ⴰⵜⵉⵏⴰ (ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ Ἀθῆναι ⴰⵜⵉⵏⵉ — ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵀⴰ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ —, ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ Αθήνα [a'θina] ⴰⵜⵉⵏⴰ) ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⵉⴽ. ⴳ 2011, ⴷⵉⴳⵙ 664 046 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 39 ⴽⵎ². ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵜⵉⵏⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⴱⵉⵔⵉ, ⴷⵉⴳⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵏⵙⴱⴰⵖⵓⵔ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⴷⵖⵉ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ, ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵀⵉⵍⵉⵏⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ, ⴰⵎⵎ ⴰⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ, "ⴰⵔⵢⵓⵙ ⴱⴰⴳⵓⵙ" ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.