Wp/grc/Ἀθῆναι

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Ἀθῆναι

Αἱ Ἀθῆναι, ἑστῶσαι εἰς τὴν Ἀττικήν, ἡ πόλις ἡ πρωτίστη καὶ μεγίστη τῶν Ἑλληνικῶν εἰσιν.

Ἀθῆναι: ὅραμα τῆς Ἀκροπόλεως ἐκ τῆς Ἀγορᾶς

Περὶ τοῦ ὀνόματος μυθιστορία

edit

Οἱ πάλαι ἐνόμιζον τήν τε Ἀθηνᾶν καὶ τὸν Ποσειδῶνα ἀντηγωνισμένους εἶναι περὶ τοῦ τῶν Ἀθηνῶν προξενεῖν. Κατὰ τὸν μῦθον γάρ, δεδογμένον ὑπὸ τοῖν θεοῖν δῶρόν τι τοῖς Ἀθηναῖοις δοθέντος, ὁ τὸ δῶρον τὸ αἱρούμενον παρασχήσων προστάτης γένοιτο· τοῦ Ποσειδῶνος οὖν, τριαίνῃ τὴν γῆν διαπεράσαντός τε καὶ πηγὴν ὕδατος ποιοῦντός τε, καὶ τῆς Ἀθηνᾶς ἐλαίαν διδούσης, ὁ Κέκρωψ, ὁ ἄναξ τῆς πόλεως, ταύτην εἵλετο.

Συγγραφὴ Ἀθηναία

edit

Ἐποχαί

edit
  • Πρώϊμος

Αἱ Ἀθῆναι, καθισταμέναι περὶ τὸ 2 000 π.Κ.Ε. εἰσίν, τετειχισμέναι περὶ τῆς Ἀκροπόλεως. Περὶ τὸ 1 400 π.Κ.Ε. μὲν μεγάλαι γεγονυῖαι ἦσαν, ὕστερον δέ, ἅμα τῆς Καθόδου των Δωριέων, μικραὶ καὶ ἀπολωλυῖαι, καὶ περὶ τὸ 500 π.Κ.Ε. πόλις μεγίστη πάλιν ἐγένετο.

  • Χρυσῆ
  • Ῥωμαϊκἠ
  • Βυζαντινή
  • Δουκᾶτον τῶν Ἀθηνῶν
  • Ὀθωμανικὴ περίοδος
  • Σύγχρονοι Ἀθῆναι

Περιγραφὴ τῶν νῦν Ἀθηνῶν

edit

Αἱ Ἀθῆναι ἡ μεγίστη πόλις καὶ πρωτεύουσα τοῦ τῆς Ἑλλάδος κράτους ἐστίν. Εὑρισκομένη δέ ἐστιν ἐν τῷ Νοτίῳ μέρει τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος. Ἐπίνειον δὲ αὐτῆς Πειραιεύς ἐστιν, ὃς εἷς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων λιμένων τῆς Μεσογείου Θαλάσσης καὶ τῆς Ἑλλάδος μέγιστον. Ὁ τῶν Ἀθηνῶν πληθυσμὸς περὶ τὰ τρία ἑκατομμύρια ἀνέρχεται ὡς ἐκ τούτου αὕτη ἐστὶ ἡ μεγίστη τῆς Ἑλλάδος πόλις. Ὁ Δήμαρχος τῶν Ἀθηνῶν Νικήτας Κακλαμάνης ὀνομαίνεται ὃς ἐξελέγη ἀπὸ τῶν τοῦ ἔτους ,βς' ἀρχαιρεσιῶν. Αἱ Ἀθῆναι περικλείονται ὑπὸ τεττάρων ὀρέων ἐν τῷ σχηματιθέντι δὲ ὑπ' αὐτῶν λεκανοπεδίῳ πλεῖστοι λόφοι εἰσὶν οἳ ἐμπλουτίζουσιν τὸ γεωγραφικόν ἀνάγλυφον. Ὕψιστος τῶν ἐν Ἀθήναις λόφος ὁ τοῦ Λυκαβηττοῦ ἐστι, ἀξιοσημείωτος δὲ ὁ τῆς Ἀκροπόλεως ἐν ᾧ ἡ ἀρχαία τῶν Ἀθηνῶν Ἀκρόπολις εὑρίσκεται τῆς δομηθείσης ὑπὸ τοῦ Περικλέους. Τὸ τῆς συγχρόνου πόλεως κέντρον δύο πλατεῖαί εἰσιν, ἡ τοῦ Συντάγματος καὶ τῆς Ὁμονοίας, ἐπὶ τῆς πρώτης δὲ ἡ σύγχρονος Βουλὴ εὑρίσκεται.

Ἐξωτερικοὶ σύνδεσμοι

edit
 
Ἴδε τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τά ἄλλα περὶ
Μητροπόλεις τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης
Χῶραι Ἁγιομαρινούπολις (Ἅγιος Μαρῖνος) • Ἄγκυρα (Τουρκία)1 • Ἀθῆναι (Ἑλλάς) • Ἀμστελόδαμον (Βαταυία) • Ἀνδοσινόπολις (Ἀνδοσινία) • Ἀστάνη (Κασαχία)1 • Ἁφνία (Δανία) • Βακυΐα (Ἀτροπατηνή)1 • Βέρνη (Ἑλουηττία) • Βερολῖνον (Γερμανία) • Βουδαπέστη (Οὑγγαρία) • Βουκαρέστιον (Δακία) • Βρυξέλλαι (Βέλγιον) • Διοκλεία (Μελάνορος) • Ἔβλανα (Ἰέρνη) • Ἑλσίγκιον (Φιννία) • Ἐρευάν (Ἀρμενία)1 • Ζαγραβία (Χροατία) • Ἡδεῖα Κοιλάς (Λευχεντία) • Ἤμωνα (Σλοβηνία) • Θεράνδη (Ἀλβανία) • Ἰστρόπολις (Σλοβακία) • Κίευον (Σαρματία) • Λήδρα (Κύπρος)1 • Λονδίνιον (Ἡνωμένη Βασιλεία) • Λουκοτοκία (Γαλλία) • Λουξεμβουργούπολις (Λουξεμβοῦργον) • Μαδρίτη (Ἱσπανία) • Μίνεσκον (Λευκορωσσία) • Μόνοικος2 • Μόσχα (Ῥωσσία) • Ὀλισσιπών (Λυσιτανία) • Ὁλμία (Σουηκία) • Ὄσλον (Νορουηγία) • Οὐαλλέττα (Μελίτη) • Οὐαρσουία (Πολωνία) • Οὐατικανόπολις2 • Οὐίλνα (Λιθουανία) • Οὐινδόβονα (Αὐστρία) • Πράγα (Βοημία) • Ῥεϋκιαυίξ (Θούλη) • Ῥῖγα (Λεττονία) • Ῥώμη (Ἰταλία) • Σεράϊον (Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη) • Σερδική (Βουλγαρία) • Σιγγίδουνον (Σερβία) • Σκοῦποι (Παιονία) • Ταλλίνη (Ἐσθονία) • Τιφλίς (Ἰβηρία)1 • Χισίνευον (Μολδαυία)
Κτήσεις Θωρὸς Λιμήν (Φαιρόαι Νῆσοι) • Στρατόπεδον Ἐπισκοπῆς (Ἀκρωτήριον καὶ Δεκέλεια) • Ἅγιος Ἑλλέριος (Καισάρεια) • Κάλπη • Δοῦγλας (Μόνα) • Λιμὴν Ἁγίου Πέτρου (Σαρνία)
Χῶραι μετὰ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως Βόρειος Λήδρα (ΤΠΒΚ) • Διοσκουριάς (Ἀβασγία) • Πριστινή (Κοσσυφοπέδιον) • Σινυβάλιον (Νότιος Ὀσσετία) • Στεφανόπολις (Ὀρχιστηνή) • Τυρούπολις (Ὑπερτυρία)
1. Ἐκτὸς Εὐρώπης, 2. Πόλεις-Πολιτεῖαι
  Πόλεις ξενίσασαι τὰ Ὀλύμπια
1896:   Ἀθῆναι 1932:   Ἀγγελόπολις 1968:   Μεξικούπολις 2004:   Ἀθῆναι
1900:   Λουκοτοκία 1936:   Βερολῖνον 1972:   Μοναχόν 2008:   Πεκῖνον
1904:   Ἁγ. Λουδοβικόπολις 1940: Οὐδεμία 1976:   Μοντρεάλη 2012:   Λονδίνιον
1908:   Λονδίνιον 1944: Οὐδεμία 1980:   Μόσχα 2016:   Ἰανουαρίου Π.
1912:   Ὁλμία 1948:   Λονδίνιον 1984:   Ἀγγελόπολις 2020:   Τωκιώ
1916: Οὐδεμία 1952:   Ἑλσίγκιον 1988:   Σεούλη
1920:   Ἀνθερπία 1956:   Μελβούρνη 1992:   Βαρκινών
1924:   Λουκοτοκία 1960:   Ῥώμη 1996:   Ἀτλάντη
1928:   Ἀμστελόδαμον 1964:   Τωκιώ 2000:   Σύδνεια