Wp/grc/Βελγική

< Wp‎ | grc
(Redirected from Wp/grc/Βέλγιον)
Wp > grc > Βελγική

Τὸ Βέλγιον ἄλλως πως Βελγική, δημοσίᾳ Βασιλεία Βελγίου (βαταυιστί: België [ˈbɛlɣijə], γαλλιστί: Belgique [bɛlʒik], γερμανιστί: Belgien [ˈbɛlɡi̯ən]) χώρα ἐν τῇ Εὐρώπῃ ἐστιν. Ἡ αὐτοῦ μητρόπολις εἰσὶ αἱ Βρυξέλλαι. Τριχῆ τὸ Βέλγιον διῄρηταιˑ τρία χωρία καὶ τρία κοινὰ ἐστιν. Τὰ χωρία Φλάνδρα, Οὐαλλωνία καὶ τὸ χωρίον τὸ μητροπολιτικὸν τῶν Βρυξελλῶν ὅπερ προαίρεσιν οἰκονομικὴν ἔχει. Τὸ Φλανδρικὸν, τὸ Φραγκογαλλικὸν καὶ τὸ Γερμανικὸν κοινὸν τῇ παιδείᾳ καὶ τῇ γλῶττῃ ἐποίησαν ἐν Βελγίῳ. Πόλεις Βελγικαὶ ἀξιόλογοι αἱ Βρυξέλλαι, ἡ Γανδαύη, ἡ Ἀνθερπία κἄλλαι ἐισιν. Τὸ Βέλγιον ἐν ἔτει 1830 τὴν αὐτονομίαν αὐτοῦ ἔλαβεν. Τὰ νῦν, τὸ Βέλγιον ἐστὶ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἱστορία

edit

Ὄνομα

edit

Τὸ Βέλγιον λαμβάνει ἐκ τῆς λατινικῆς Belgae, ἣ ἐχρήσθη ὑπὸ τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος ἵνα ἐκφράσῃ μία τῶν φυλῶν τῆς Γαλατίας. Ὡς ἔοικε ἡ λέξις Belgae αὐτὴ λαμβάνει ἐκ τῆς πρωτοκελτικῆς ῥίζης *belg-/*bolg- (κυμαίνω) οὕτως ποιοῦσα τὸ φυλῆς ὄνομα σημαίνειν «οἵδε οἳ κυμαίνουσι».[5][6][7]

Διαιρεῖται Γαλατία ἐς τρία μέρη, ἐξ ὧν ἓν οἱ Βέλγοι οἰκοῦσι, ἄλλον δὲ οἱ Ἀκυιτανοί, οἵπερ ἐν τῇ ὑμῶν γλώσσῃ Κέλται καλοῦνται, τῇ ἡμετέρᾳ Γαλάται, τὸ τρίτον [...]. Πάντων τούτων οἱ Βέλγοι ἰσχυρότατοι [...].

Ἰούλιος ΚαῖσαρDe bellō gallicō, Βιβλίον Α, Κεφάλαιον Α
 
Ἡ μάχη τῶν χρυσῶν πτερνιστήρων μεταξὺ τῆς Φλάνδρας καὶ τῆς Γαλλίας (1302)
 
Ἡ ἐπανάστασις τῶν Βέλγων

Πρὸ αὐτονομίας

edit

Ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων τοιοῦτον ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ τῆς Βελγικῆς ἦν. Ἐν τῷ Μεσαίωνι πολλὰ φέουδά εἰσι ἐν τῷ Βελγίῳ, τινὰ τούτων ὑποχείρια τῇ Γαλλίᾳ, τῇ Βουργουνδίᾳ ἢ τῇ Ἁγίᾳ Ῥωμαϊκῇ Αὐτοκρατορίᾳ. Τάξις ἀστὼν ἐμορφώσατο ταῖς πόλεσι ἐν τοῖς μάλιστα τῇ Γάνδῃ καὶ τῇ Βρύγῃ. Τῶν κατοίκων τοῦ Βελγίου τινες μετέσχον ταῖς Σταυροφορίαις. Τὸ σημερινὸν Βέλγιόν τε ἡ Βαταυία τὲ καὶ τὸ Λυξεμβοῦργον συνηγάγοντο εἰς τὰς δεκαεπτὰ ἐπαρχίας (~1540) ὑπὸ τῶν Βουργουνδίων. Εἶτα τοιαῦται ἐνικήθησαν ὑπὸ τῶν Ἱσπανῶν. Διὰ τῆς τῶν διαμαρτυρομένων μεταρρυθμίσεως αἱ βόρειαι ἐπαρχίαι (ἐνταῦθα ὑπὸ τῆς Βαταυίας) ἐγένοντο οὕτως ἕως ἂν παραμείνωσι αἱ νότιαι ῥωμαιοκαθολικαί.

Αὐτονομία

edit

Μέρος τῆς Γαλλίας τοῦ Ναπολέοντος τέως, κᾷτα πάλιν τῆς Βαταυίας ἄχρι τῆς ἐπαναστάσεως τῶν Βέλγων τὸ 1830 ὅτ' ἐκτήσαντο τὴν αὐτῶν αὐτονομίαν ἀρχόμενοι ὑπὸ βασιλέως καὶ συντάγματος. Ὁ πρῶτος βασιλεὺς Λεοπόλδος, βουληθεὶς μετέσχειν τοῦ άποικισμοῦ ὅμοιος τοῖς ἄλλοις Εὐρωπαίοις, ἐκτήσατο τὰς ἐν τῇ Λιβύῃ σημερινὰς χώρας τοῦ Κογγοῦ, Βυρουνδίας καὶ Ῥουάνδης. Δὶς ἐνικήθη ὑπὸ τῆς Γερμανίας ἐν τοῖς παγκοσμίοις πολέμοις. Τὴν δεκαετίαν τοῦ 90, αἱ ἀποικίαι αὐτοῦ ἐκτήσαντο τὴν ἐκείνων ἐλευθερίαν. Ἦν ἱδρυτικὸν μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῶν ΣΒΟΣ.

Πηγαί

edit
  1. "be.STAT". Bestat.statbel.fgov.be
  2. «Population on 31 December»
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 «World Economic Outlook Database, October 2019». IMF.org
  4. Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). United Nations Development Programme. 15 December 2020
  5. Pokorny, Julius, «The pre-Celtic inhabitants of Ireland», Celtic, DIAS, 1960 σελ. 231
  6. "Belgium: A Brief History Of How It All Began", theculturetrip.com, ἀναλαβὸν τῇ 31/01/2021
  7. «A short history of Belgium», Embassy of Belgium in Israel, ἀναλαβὸν τῇ 31/01/2021

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι

edit
 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τοῦ Βελγίου
Χῶραι τῆς Εὐρώπης
Χῶραι Ἅγιος Μαρῖνος • Ἀλβανία • Ἀνδοσινία • Ἀρμενία1 • Ἀτροπατηνή1 • Αὐστρία • Βαταυία2 • Βελγική • Βοημία • Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη • Βουλγαρία • Γαλλία2 • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἑλουηττία • Ἐσθονία • Ἡνωμένη Βασιλεία2 • Θούλη • Ἰβηρία1 • Ἰέρνη • Ἱσπανία2 • Ἰταλία • Κασαχία1 • Κύπρος1 • Λεττονία • Λευκορωσσία • Λευχεντία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία2 • Μελίτη • Μαυροβούνιον • Μολδαυία • Μόνοικος • Νορουηγία2 • Οὐατικανόπολις • Οὑγγαρία • Παιονία • Πολωνία • Ῥωσσία1 • Οὐκρανία • Σερβία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Τουρκία1 • Φιννία • Χροατία  
Κτήσεις Ἀκρωτήριον καὶ Δεκέλεια • Καισάρεια • Κάλπη • Μόνα • Σαρνία • Φαιρόαι Νῆσοι
Χῶραι μετ’ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως Ἀβασγία • Κοσσυφοπέδιον • Νότιος Ὀσσετία • Ὀρχιστηνή • ΤΠΒΚ • Ὑπερτυρία
1. Χῶραι αἳ ἔχουσι πᾶσα ἢ μέρος τῆς σφετέρας ἐπικρατείας ἐκτὸς Εὐρώπης, μέντοι νομίζονται πολιτιστικῶς εὐρωπαϊκαὶ εἶναι
2. Χῶραι αἳ ἔχουσι ὑπερπόντια ἐδάφη, μέντοι ἡ αὐτῶν μητρόπολις κατοικεῖ τῇ Εὐρώπῃ
Χῶραι μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως
 
Αὐστρία • Βαταυία • Βέλγιον • Βοημία • Βουλγαρία • Γαλλία • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἐσθονία • Ἰέρνη • Ἱσπανία • Ἰταλία • Κύπρος • Λεττονία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία • Μελίτη • Οὑγγαρία • Πολωνία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Φιννία • Χροατία  
 
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.