Wp/grc/Ἑλλάς

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Ἑλλάς

Ἑλλὰς χώρα τις ἐν τῇ τῆς Εὐρώπης μεσημβρίᾳ οὖσα, ἧς ἡ πόλις ἡ ἐν τέλει ἐστὶ αἱ Ἀθῆναι. Ἥδε ἡ χώρα, ἐν ᾗ ἀμφὶ τοὺς 11.000.000 (ἕνδεκα ἑκατοντάκις μυρίους) ἐνοικοῦσιν, ἐννέα ἔτεα πολεμήσασα τὴν Ὀθωμανικὴν ἀρχήν, ἐν ἔτει 1830 τὴν ἑὴν αὐτονομίαν ἔλαβεν. Νῦν, ἡ Ἑλλάς ἐστι μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἱστορία edit

Κύριο λήμμα: Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος

Ἑλλὰς Ἀρχαί edit

Ἐν Ἑλλάδι οἱ πρῶτοι τῆς Εὐρώπης πολιτισμοί ἐγεγόνεσαν. Τούτων μὲν παλαιότατος ὁ κυκλαδικός, ὕστερος δὲ ὁ μινωϊκός, τετελευκότος ἐκ αὐτῶν δέ, ὁ μυκηναϊκός.

Αἱ πόλεις αἱ ἀρχαϊκαι edit

Γεωγραφία edit

Αἱ Ἑλληνικαὶ νῆσοι edit

 
Τὸ Αἰγαῖον πέλαγος καὶ αἱ νῆσοι

Χερσόνησοι edit

Τὰ ὄρη edit

 
Ὁ Ὄλυμπος τὸ τῆς Ἑλλάδος μέγιστον ὄρος καὶ τὸ μᾶλλον εὐκλεές

Τα πελάγη edit

Όι ποταμοί edit

Αἱ Χῶραι edit

Αἱ χῶραι αἱ ἀρχαϊκαι edit

Αἱ πόλεις edit

ἡ πόλῐς ἡ χώρα
Α Ἄβδηρα Άνατολική Μακεδονία καὶ Θρᾴκη
Β Αἴγιον Έσπερινή Ἑλλὰς
Γ Ἀμαρούσιον Ἀττική
Δ Ἄργος Πελοπόννησος
Ε Βύρων Νότιον Αἰγαῖον
Ϝ Ἔδεσσα Μέση Μακεδονία
Ζ Ἐλευσίς Ἀττική
Η Θῆβαι Στερεά ή Ἑλλὰς
Θ Θεσσαλονίκη Μέση Μακεδονία
Ι Χαλάνδριον Ἀττική
ΙΑ Χανιά Κρήτη
ΙΒ Ἡράκλειον Κρήτη
ΙΓ Ἰωλκὸς Θεσσαλία
ΙΔ Ἰρά ἢ Εἶρα Πελοπόννησος
ΙΕ Ιωάννινα Ήπειρος
ΙϜ Καβάλα Άνατολική Μακεδονία καὶ Θρᾴκη
ΙΖ Κομοτηνή Άνατολική Μακεδονία καὶ Θρᾴκη
ΙΗ Κέρκυρα Ἰόνιαι νήσοι
ΙΘ Κνωσσὸς Κρήτη
Κ Κόρινθος Πελοπόννησος
ΚΑ Κυδωνία Κρήτη
ΚΒ Κῦνος Στερεά ή Ἑλλὰς
ΚΓ Κυπαρισσία Πελοπόννησος
ΚΔ Λαμία Στερεά ή Ἑλλὰς
ΚΕ Λάρισα Θεσσαλία
ΚϜ Μαραθών Ἀττική
ΚΖ Μαρώνεια Άνατολική Μακεδονία καὶ Θρᾴκη
ΚΗ Μέγαρα Ἀττική
ΚΘ Μεθάνα Ἀττική
Λ Μεσσήνη Πελοπόννησος
ΛΑ Μυτιλήνη Βόρειον Αἰγαῖον
ΛΒ Ναύπακτος Έσπερινή Ἑλλὰς
ΛΓ Ὀλύμπια Έσπερινή Ἑλλὰς
ΛΔ Ὄλυνθος Μέση Μακεδονία
ΛΕ Ὀρχομενὸς Πελοπόννησος
ΚϜ Ὀρχομενὸς Στερεά ή Ἑλλὰς
ΚΖ Πάτραι Έσπερινή Ἑλλὰς
ΚΗ Πειραιεύς Ἀττική
ΚΘ Πύλος Πελοπόννησος
Μ Πλαταιαὶ Έσπερινή Ἑλλὰς
ΜΑ Σαλαμὶς Ἀττική
ΜΒ Σπάρτη Πελοπόννησος
ΜΓ Στάγειρα Μέση Μακεδονία
ΜΔ Τεγέα Πελοπόννησος
ΜΕ Τίρυνς Πελοπόννησος
ΜϜ Φαιστὸς Κρήτη
ΜΖ Φλύα Ἀττική
MH Αἰγαί Μέση Μακεδονία

Αἱ κῶμαι edit

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι edit

 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῆς Ἑλλάδος
Χῶραι τῆς Εὐρώπης
Χῶραι Ἅγιος Μαρῖνος • Ἀλβανία • Ἀνδοσινία • Ἀρμενία1 • Ἀτροπατηνή1 • Αὐστρία • Βαταυία2 • Βέλγιον • Βοημία • Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη • Βουλγαρία • Γαλλία2 • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἑλουηττία • Ἐσθονία • Ἡνωμένη Βασιλεία2 • Θούλη • Ἰβηρία1 • Ἰέρνη • Ἱσπανία2 • Ἰταλία • Κασαχία1 • Κύπρος1 • Λεττονία • Λευκορωσσία • Λευχεντία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία2 • Μελίτη • Μελάνορος • Μολδαυία • Μόνοικος • Νορουηγία2 • Οὐατικανόπολις • Οὑγγαρία • Παιονία • Πολωνία • Ῥωσσία1 • Σαρματία • Σερβία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Τουρκία1 • Φιννία • Χροατία  
Κτήσεις Ἀκρωτήριον καὶ Δεκέλεια • Καισάρεια • Κάλπη • Μόνα • Σαρνία • Φαιρόαι Νῆσοι
Χῶραι μετ’ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως Ἀβασγία • Κοσσυφοπέδιον • Νότιος Ὀσσετία • Ὀρχιστηνή • ΤΠΒΚ • Ὑπερτυρία
1. Χῶραι αἳ ἔχουσι πᾶσα ἢ μέρος τῆς σφετέρας ἐπικρατείας ἐκτὸς Εὐρώπης, μέντοι νομίζονται πολιτιστικῶς εὐρωπαϊκαὶ εἶναι
2. Χῶραι αἳ ἔχουσι ὑπερπόντια ἐδάφη, μέντοι ἡ αὐτῶν μητρόπολις κατοικεῖ τῇ Εὐρώπῃ
Χῶραι μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως
 
Αὐστρία • Βαταυία • Βέλγιον • Βοημία • Βουλγαρία • Γαλλία • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἐσθονία • Ἰέρνη • Ἱσπανία • Ἰταλία • Κύπρος • Λεττονία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία • Μελίτη • Οὑγγαρία • Πολωνία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Φιννία • Χροατία