Welcome to my talk page

If you want to leave a message, press the “Add topic” button at the top of the page. I will respond on this page and notify you. Have a good day! :D

Welcome to Wikimedia Incubator!

At the right there are some important links, and here are some tips and info:

If you have any questions, feel free to ask them on Incubator:Community Portal.

-- Welcoming Bot 01:01, 14 April 2020 (UTC)Reply

ⵅⴼ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ edit

ⴰⵣⵓⵍ ⵣⵉⵔⵉ, ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⴷⴽ ⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⵅⴼ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴷⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔⵜ ⴳ ⵡⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ. ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵓⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴱⴷⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⵇⴱⴰⵍ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵙⴰⵏⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵅⴼ ⵎⴰⵏⵎⴽ ⴰ ⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵇⴱⴰⵍⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵉⵏⵉ ⵉⵢⵉ ⵜ ⵉⴷ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴰⴽ ⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵖ ⵓⴳⴳⴰⵔ. ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⵏⴽ --AyourAchtouk (talk) 01:01, 28 April 2023 (UTC)Reply