Wp/zgh/ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ

< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ)
Wp > zgh > ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ

ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ, ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: المملكة المغربية) ⴷ ⵢⵓⵡⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵜⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ. ⴰⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⴷⴰⵔⵉⵊⵜ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵏⴰ (ⵕⴱⴰⵟ), ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ.

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ
المملكة المغربية (ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ

ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ : ⴰⴽⵓⵛ, ⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
الله، الوطن، الملك
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ : ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴳ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵕⵕⴱⴰⵟ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⵏⴼⴰ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 710,850 ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 40)
ⴰⵎⴰⵏ % 0.056 (250 ⴽⵎ²)
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ GMT+0
GMT+1 ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⵉⴷⵔⵉⵙⵉⵢⵏ 789 - 974
ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵏ 1060 - 1147
ⵉⵎⵡⴰⵃⴷⵉⵏ 1147 - 1248
ⵉⵎⴰⵔⵉⵏⵏ 1248 - 1465
ⵉⴷⵔⵉⵙⵉⵢⵏ 1465 - 1472
ⵉⵡⴰⵟⵟⴰⵙⵏ 1472 - 1554
ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵏ 1554 - 1659
ⵉⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵢⵏ ⵙⴳ 1666
ⵜⴰⴹⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ 30 ⵎⴰⵕⵚ 1912
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ
• ⵙⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ 2 ⵎⴰⵕⵙ 1956
• ⵙⴳ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ 17 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1956
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵎⵔⵔⵉⵢⵏ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
• ⴰⵙⵙⵉⴹⵏ 2014 3 848 242[1](ⵜⵉⵙ 38)
• ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 77,71/ⴽⵎ²
ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2015
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 274.53 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 8,194 ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2015
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 103.08 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[4]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 3,077 ⴷⵓⵍⴰⵔ[5]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ  (2007) 40.9[6]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ   0.647[7]
(ⵜⵉⵙ 123)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⴷⵔⵉⵎ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵢⵜ
ⵜⴰⵏⴳⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +212
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ MA
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .ma

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵔⵜEdit

ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⴳⵣⵍ ⵉ ⵜⵡⵏⵏⵉⵜ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ, ⵜⴰⵡⵏⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ. ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵉⵙ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵣⴳⵣⵍ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵕⵉⵙⵜ.

  • ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴷⴳ:

ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⴰⴳⴰⵎⴰⵎ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙⴳ 1956 ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵙⴳ 1958 ⴷ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ ⴳ 1959 ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⵙⵍⵎⵏ ⴳ 1969 ⴷ, ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵜ ⴳ 1981 ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ 1989 ⴷ ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⴳ 1995 ⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (77) ⵣⵉ 2003 ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵣⵉ 2004 ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵜⵓⵥⵥⵎⵜ ( ) ⵣⵉ 2008 ⵎⴰⵎⵛ ⴳⴳⵉⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴰⵎⵎ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵔ ⴷⵓⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⴼⵔⴰ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ ⵣⵉ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2012 ⴰⵔ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2013 .

ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵣⵉⴽⴽEdit

ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴷⵉ ⵜⵙⵓⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳⴳⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴱⴹⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 40 ⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵢⵉⵏ ⴷⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵟⴰⵏⵊⵉⵜ ,ⴳ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵇⴰⵢⵚⴰⵜⵉⵜ, ⵉⴷⵡⵍ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵇⴰⵔⵏⵜ ⵔⵓⵅⴰ ⵉ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵛⵏⴳⵉⵟ .

  • ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵇⴱⵓⵔ

ⵢⵙⵙⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵛⵓⵔⵉⵜ ( 700.000 ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ), ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵜⵉⵔⵉⵜ (120.000 40.000 ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ), ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵍⵄⴰⵜⵉⵔⵉⵢⴰ( 20.000 40.000 ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ), ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵍⵉⴱⵔⵓⵎⵓⵔⵉⵣⵉⵢⴰ (21.000 ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ).

  • ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽⵉ

ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵉⴼⵉⵏⵉⵇⵢⵏ (ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ) , ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵍⴱⵓⵏⵉⵇⵉⵢⴰ (ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵓⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ), ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ (ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ) , ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵏ ( ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ) .


ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛEdit

01  : ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵊⵉⵙ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
02  : ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ
03  : ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ
04  : ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⴱⴰⵟ ⵙⵍⴰ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏEdit


  1. http://www.rgph2014.hcp.ma/Note-sur-les-premiers-resultats-du-Recensement-General-de-la-Population-et-de-l-Habitat-2014_a369.html
  2. http://knoema.com/atlas/Morocco/GDP-PPP-based
  3. http://knoema.com/atlas/Morocco/GDP-per-capita-PPP-based
  4. http://knoema.com/atlas/Morocco/GDP
  5. http://knoema.com/atlas/Morocco/GDP-per-capita
  6. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/
  7. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_statistical_annex.pdf