Wp/zgh/ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵏ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵏ

ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵏ (ⵙ ⵜⴼⵔⵏⵙⵉⵙⵜ: Saadiens, saadides), ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⴱⴹⵏ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ ⵙⴳ 1554 ⴰⵔ 1603. ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵏ ⵙⵙⵖⵍⵉⵏ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵜⵓⴹⵄⵉⴼⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵟⵟⴰⵙⵏ ⴷⴳ 1554, ⵢⵔⵏⴰ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵎⴰⵖⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵏⵉⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⵓⵔⵔⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1578, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⵉⴱⴰⵙⵜⵢⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ, ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴼⵍⵉⴱ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵄⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵍⴽ ⴰⵙⵖⴷⵉ. ⴷⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵄⴱⴷⵍⵎⴰⵍⴽ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵏⵔⵓ ⵎⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜ, ⵔⵏⵓ ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ, ⵙⴱⴰⵙⵜⵉⴰⵏ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ. ⴰⵢⴰ ⴰⵢⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴼⵉⵍⴱ, ⴰⴷ ⵉⵏⴱⴹ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ. ⴰⵎⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵄⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵍⴽ ⵢⵓⵎⵥ ⴳⵎⴰⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵎⵏⵚⵓⵔ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ. ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵢⵓⴽⵢ ⵏⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⵎⴱⵓⴽⵜⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1591, ⴰⵢⴰ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ ⴰⴷ ⵉⵏⴱⴹ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵖⵣⵏⵣⵉⵜ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ. ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵃⵎⴷ ⵍⵎⵏⵚⵓⵔ ⴷⴳ 1603, ⵓⵎⴰⵏⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⵎⴰⵏⵡⴰ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵏ