Wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ (le français ⵏⵖ la langue française ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ) ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵙⵜ. ⵖⵓⵔ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴳⵔ 77 ⴷ 110 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ, ⴷ 190 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏⵏ.

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ (ⴷⴰⵜ ⵏ 1780), ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵖⵔ ⵜⵔⵎⵜⵜⴰⵏⵜ

ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵜ ⴳ 29 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ