Wp/zgh/ⵕⵕⴱⴰⵟ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵏⵖ ⵕⵕⴱⴰⴹ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: الرباط, ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ: Rabat), ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⵟⵍⴰⵚ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴰⴳⴰ 40 ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴷ ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ ⴳ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵓⵜⵔⵉⵎ, 240 ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴷ ⵟⴰⵏⵊⴰⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⴳ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵓⵜⵔⵉⵎ, 87 ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ. ⵜⴱⴹⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴱⵓⵔⴳⵔⴰⴳ, ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⴷⴰ ⴰⵙⵏⵜ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ «ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⵉⵡⵉⵏ»[2].

ⵕⵕⴱⴰⵟ
الرباط (ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ)
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵕⵕⴱⴰⵟ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⵍⴰ ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ
ⵜⴰⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⴰⵙⵎⴰ ⵖⵍⴰⵍⵓ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ 10000 ⴰⵔ 10220[1]
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵓⵕⴱⴰⵟ, ⵜⵓⵕⴱⴰⵟⵜ, ⵓⵕⴱⴰⵟⵏ, ⵜⵓⵕⴱⴰⵟⵉⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ 645 500 ⵎⵣⴷⵖ. (2021)
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 4 876 ⵎⵣⴷⵖ./ⴽⵎ²
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵣⴷⵓ 1 781 740 ⵎⵣⴷⵖ. (2014)
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ 34°01′31″N 6°50′10″W / 34.02528°N 6.83611°W / 34.02528; -6.83611
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 118,5 ⴽⵎ²
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵜ: 0 ⵎ.
ⵜⴰⵎⵇⵇⵓⵔⴰⵏⵜ: 135 ⵎ.
Map
ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ : ⴰⵢⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴱⵟⵟⴰⵏ *
ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ
ⵉⵙⴼⵔⴰⵏ (ii)(iv)
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 349 ⵀⴰ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵟⵓⵎⴱⵓⵏ 852 ⵀⴰ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ 1401
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ **
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ 2012 (ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 36)
* ⴰⵏⴳⵍⴰⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ
** ⵜⴰⵙⴰⵔⵜⵓⵜ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ

ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ, ⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ — ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵡⵉⵏ ⵉⴳⵣⴷⵓ ⴰⵕⴱⴰⵟⵉ ⴳ ⴽⵛⵎⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⴳⵍⴰⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ — ⵉⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 118,5 ⵏ ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ[3], ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵙⵓⵏⴰⴹ; ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳⴰ, ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ. ⴰⵢⴰ ⵙⴳ ⵓⵖⵓⵍ ⵙ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳ 2002[4]. ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵍⴰ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014 ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ, ⵉⵍⴽⵎ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ 577 827 ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ[5], ⵜⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⵙ ⵉⴳⵍⴰⴳⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⴳⴰ ⵉⴳⵣⴷⵓ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ[6].

ⵙⴳ 2012, ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ. ⵜⴼⴽⴰ ⵙⵉ-ⵉⵏ-ⵉⵏ ⵉ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵏ «ⵜⵏⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2013»[7].

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵎⵡⴰⵃⵃⵉⴷⵏ[8], ⵙⴽⵔⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ (ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴷⵖⵉ ⵜⴰⵇⵚⴱⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⴷⴰⵢⴰ), ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵣⴷⵖⵜ. ⵙⴽⵔⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵢⴰⵏ ⵕⵉⴱⴰⵟ («ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ»[9]). ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⵉⵙⵎ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵕⵉⴱⴰⵟ ⵍⴼⴰⵜⵃ, «ⵜⴰⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⵏⵏⴰⵡⵜ». ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵢⴰ, ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⵓⵎⵏⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕ — ⵉⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵜⵜ, ⵉⵀⵢⵢⴰ ⵜⵜ, ⵉⵙⵙⵓⵜⵍ ⴰⵙ ⴰⵖⵔⴰⴱ. ⵉⵍⵎⵎⴰ, ⵜⴰⵖⵓⵍ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⴼⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵡⴰⵃⵃⵉⴷⵏⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ.

ⴹⴰⵕⵜ 1269, ⵍⵍⵉⴳ ⵙⵜⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⴰⵔⵉⵏ (ⵍⵎⴰⵔⵉⵏⵢⵢⵉⵏ) ⴼⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ, ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵍⵍⴰ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴷⴷⵉⵔⵣ. ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴰⵎⵓⵔⵉⵙⴽ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵎⴰⵙ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⵔ ⵇⵇⵉⵎⵏⵜⵓⵙⴳⴳ ⴰⵎⵔ 100 ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵜⵜⵓⵣⴷⴰⵖⵏⵉⵏ ⴳ 1515. ⴳ 1609, ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵣⵓⴳ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⴱ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⴽⵛⵎⵏ ⴷ ⵙⵉⵙ 13 000 ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵉⵙⴽ, ⵙⵓⵔⵔⵉⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ[10]. ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⴳ 1912, ⵉⵙⴽⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵍⵢⵓⵟⵉ ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵏⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ[11]. ⴳ 1956, ⴳ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ[12].

ⴰⵣⵔⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴳ 1875, ⵉⴱⵔⵔⵃ ⴱⵍⵉⵛⵔ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ; ⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⴹⵡⵡⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵓⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ[13].

ⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⵉⵎⵙⵓⴽⴼⵉⵍⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⴰⵔ 2014) ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵣⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⴳ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⵉⴱⵉⴱⴰⵜ ⴳ 1933, ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 23 ⵉⵎⵙⵓⴽⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⵇⵛⵇⴰⵛⵏ, ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵍⵉⵜⵉⴽⵜ ⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ[13]. ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ[14], ⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⴰⵖ ⴷ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵔⴷⴰⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ[13]. ⵉⵙⴽⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵎⴰⵔⵙⵉⵙ (1934) ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵜⵍⴰⵏⵜⵔⵓⴱ[13]. ⵉⴳ ⴰⵙⵏ ⴼⴰⵍⵍⵡⴰ (1958/1959) ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴽⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵏⴷⵔⵟⴰⵍ ⴷ ⵙⵏⴰⵏⵜⵔⵓⴱⵓⵙ. ⵢⵉⵏⵉ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵊⴰⵔⴰⵏⵓⴼ (1945) ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵎⵓⵙⵜⵉⵔⵓⵏ. ⵉⵣⴷⵉ ⵜⵏ ⴼⵉⵔⵉⴱⵔⴰⵛ (1975) ⴷ ⵜⵛⵓⵍⵉⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ. ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 2000, ⵉⵜⵜⵢⵓⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉⴼⵉⵙⵉⵢⵏ[15]. ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵔⵉⵙⵙ, ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵏⴳⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ[13][16]. ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ. ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⴰⵙⵔ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴳ 1959  ⵙⵖⵓⵔ ⴳ. ⵛⵓⴱⵉⵔⵜ[17].

ⵉⵊⴰⵕⵉⴼⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵉⴳⵔⵡⴰⵏ ⴳⵔ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵜⵉⴱⵉⴱⴰⵜ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⵏⵜⵉ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏⵜ ⵙ ⵜⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⵎⵣⵔⵓⵢⵏ : ⴷⴰⵕ ⴰⵙⵙⵓⵍⵟⴰⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵍⵀⴰⵔⵀⵓⵔⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵍⵎⵏⴰⵚⵔⴰ[13].

ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷⴷⴰⵡ ⵉⵎⵡⴰⵃⵃⵉⴷⵏ

  ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ

ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ

ⵙⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2012[18], ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴰⵎ ⴰⴳⵍⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ: « ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ » (ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵏⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ), ⵜⴰⵇⵙⴱⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⴰ, ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⵉⵖⵔⴱⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵡⴰⵃⵃⵉⴷⵏ, ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵛⵍⵍⴰⵃ ⴷ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷ ⵏ ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ (ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵚⵚⵓⵎⵄⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ), ⴰⴷⴱⵏⵉ ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵃⴰⴱⵓⵙ ⵏ ⴷⵢⵓⵕ ⵊⵊⴰⵎⵄ[19].

ⵉⵖⵔⴱⴰⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ

  ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵏⴱⴰⴹ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⵢⵉⵍⵉ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵙⵓⵏⴰⴹ:

 1. ⵜⴰⵙⵓⵏⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⴰⵍ-ⵕⵕⵢⴰⴹ
 2. ⵜⴰⵙⵓⵏⴹⵜ ⵏ ⵍⵢⵓⵙⵓⴼⵉⵢⵢⴰ
 3. ⵜⴰⵙⵓⵏⴹⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ
 4. ⵜⴰⵙⵓⵏⴹⵜ ⵏ ⵙⵙⵡⵉⵙⵉ
 5. ⵜⴰⵙⵓⵏⴹⵜ ⵏ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⵍⵎⴰⵏⵚⵓⵕ

ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵓⵔ ⵜⴽⵛⵉⵎ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ[20].

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⵙⵙⴰⵖⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵎⵙⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⴰⵔ ⵜⵜⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⴳ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴼⵉⴱⵔⴰⵢⵔ, ⵎⴰⵢ ⴷ ⵓⴽⵜⵓⴱⵕ[20].

ⴰⵎⵔ ⵓⵢⴰ, ⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ:

 • ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ
 • ⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⴰ, ⴰⵔ ⵉⵣⵔⴰⵢ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⵙⵜⵉⵏ. ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ[20]. ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵕⵥⵎⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ[20].

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵙⵙⴰⵖⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏⵖ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ:

 • ⴷⴰ ⵉⵙⵡⴰⴷⵙ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ;
 • ⵉⴳ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵎⵇⵕⴰⴹ ⴷ ⵜⵏⵓⴷⴰⴼ;
 • ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜ ⵉⴷ ⴰⵢⴷ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ;
 • ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜ ⵉⴷ ⴰⵢⴷ ⵉⵣⵣⴳⵔ ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵅⴼ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ;
 • ⵉⵅⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⴷⵉⵙ ⵓⵔ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⵎⵙⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ;
 • ⵢⵓⴼⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵙⵎⵉⵣⵡⵔ ⵉⵎⵎⵉⵣⵡⵔⵏ ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴷ ⴰⵢⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ;
 • ⵢⵓⴼⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵔ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵜ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵢⴷ ⵉⵙⵏⵙⵉ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ;

ⵜⵉⵙⵓⵏⴰⴹ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏⵜ

  ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ

ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ

ⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷⵉⴳⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ: ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ (ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ), ⵜⴰⵇⵙⴱⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⴰ ⴷ ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵉⵎⵡⴰⵃⵃⵉⴷⵏ.

ⴳⵔ ⴰⴽⵓⵎⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ, ⵉⴳ ⵏⴷⴷⴰ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ: ⴰⴳⴷⴰⵍ (ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵥⴽⵡⴰⵏ, ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ, ⵉⵙⵎⵔⴽⵙ ⵜⵉⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ), ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵢⴰⴹ (ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵉⴰⴱⵕⵕⵄⵏ, ⵜⵉⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵇⵇⵍⴰⵢ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵙⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⵇⵙⵏ ⵏ 2000, ⵉⴳ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ).

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴳⴰ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵉⴳⵣⴷⵓ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ. ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴳⴳⴰ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵙⴱⵖⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴳⴳⵓⴳⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵢⵉⵍⵍ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰ ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ

  ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⴰⵙⵙⴰⵢ

ⴷⴰ ⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⵣⴰⵔ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵟⵓⴱⵉⵚⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵍⵙⴰ ⵙⴳ ⵖⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019, ⴷ ⵓⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⵏⵙⴷⵉⴼ, ⵙ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ. ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵏⵖⵙⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵖⵯⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⴰⵔ ⵜⵜⵙⵟⴰⵙⵢⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⴰⴼⵜ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵓⵔ ⴷⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⵓⵍ ⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⴰ ⴳ ⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴽⵓⵢⴰⵙⵏ. ⴰⵔ ⵉⵣⴷⴷⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ, ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵢⴰⵥⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵙⵍⴰ, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ; ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ RER ⴳ ⵉⵣⴰⵣⵓⵜⵏ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰ, ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ ⴷ ⵙⵍⴰ. ⴰⵎⴰ ⵡⵉⴷⴰ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ, ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ ⴰⵔ ⵙⵙⵓⴷⵓⵏ ⴳ TNR ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵀⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ M6 (ⵜⵉⵔⴽⵉⴱⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⴼⵔⵉⵏ), ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ. ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵖⵙⴰⵔ: ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⵓⵏⴹⵜ ⵏ ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⴰⴳⴷⴰⵍ ⴳ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⴰⵍ. ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵉⴳⵍⴰⴳⴰⵍⵏ ⴰⴳⴳⵓⴳⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⴰⵥⵟⵟⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ.

ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵏⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ. ⵉⵍⴰ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ 3,5 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜⵏ, ⵉⵍⴽⵎ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ 485 000 ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2013.

ⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⴱⵔⴷⴰⵏ

ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⴳⵏⵏⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⴰ

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵢⴷ ⵉⵡⵀⵏ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⴷⵉⵏ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ: ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴰⵍ ⵃⴰⵙⴰⵏ (2 × 2 ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ). ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵡⴰⵍ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⴰⵢⴷ ⵢⵉⴼⵙⵓⵙ ⴳ ⵓⵙⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ. ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⵙⵉⵏ ⵉⵣⵔⵉⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⴰⵢⴷ ⵉⵣⴳⴳⵔⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴱⵓⵔⴳⵔⴰⴳ, ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵖⵔ ⵙⵍⴰ, ⴷ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ, ⵙⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵟⵓⴱⵉⵚⵏ ⵉⵣⴳⴳⵔⵏ ⴰⵙⵉⴼ.

ⴷⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⴳⵏⵏⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵙⵏⵢⵓⵎⵓ ⵏ ⵓⴼⴰⴹⵉ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⴰ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⵎ ⵉⵜⵜⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵖⵔ ⵓⴳⴰⵔⵓ ⵉⵣⵔⵉ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵇⵚⴱⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⴰ. ⵙ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⵓⴽ ⵏ ⴰⵍ ⵎⴰⵕⵚⴰ ⵖⵔ ⵜⵙⵏⴱⴹⵜ, ⴰⵢⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⴳⵔ ⵓⴷⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵎⵏⵛⵜ ⴰⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴽ ⵉⵜⵜⵄⵎⵎⴰⵕⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ

  ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⴰⵏⵣⵡⵉ

  ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ

  ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

  ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵍⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ

  ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ

  ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⴼⴰⵢⵍⴰⵙⵓⴼⵏ

  ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ

  ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵏ

  ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ

  ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

 1. ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ
 2. ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - www.rabat-maroc.net
 3. ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ.
 4. ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⴷⵍⵙⵙⵓⵎⵎⵙⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - www.jeunesdumaroc.com
 5. https://web.archive.org/web/20171006080706/http://rgphentableaux.hcp.ma/ - ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ
 6. ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵏⴽⴽⵔ - www.jeuneafrique.com
 7. ⵜⵉⵏⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2013 - CNN
 8. ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ - www.toutrabat.com
 9. ⵕⵉⴱⴰⵟ - Base de données lexicographiques panfrancophone
 10. ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵎⵥⵥⵢⴰⵏ: ⵙⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ
 11. ⵜⵉⵡⴰⵔⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴷⴰⴳ (2/3): ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵓⵎⴰⵔⵉⵛⴰⵍ ⵍⵢⵓⵟⵉ ⴷ ⵀⵉⵏⵔⵉ ⴱⵔⵓⵙⵜ - www.telerama.fr
 12. ⴽⴽ ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - Mackoo,‎ 2016
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵄⴱⴷⵍⵊⴰⵍⵉⵍ ⵍⵃⴰⵊⵔⴰⵡⵉ, ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵥⵕⵓⵡⴰⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⵉⵙⵜⵢⴰⵏ ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ
 14. ⵄⵉⵛⴰ ⵓⵊⴰⵖ, ⵊⵓⵍⵉ ⴰⵔⵏⵓⴷ, ⵎⵓⵔⴳⴰⵏ ⴱⴰⵔⴷⵉ ⴼⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽ ⴳⵔⵉⵎⵓⴷ ⵀⵉⵔⴼⵉ: ⵉⵎⵙⵓⴽⴼⵉⵍⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⴽⵉⴱⵉⴱⴰⵜ (ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ): ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵇⵛⵓⵛⵏ ⵉⴼⵔⵔⵓⴳⵏ ⵏ ⵉⵃⵏⵏⴰⵛⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵔⵏ
 15. ⴱⵢⵉⵔ ⴱⵉⴱⵉⵔⵙⵓⵏ : ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵍⵙⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵔⵏ ⵉⵏⵣⵡⵉⵢⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⴽⴽⵓⵥ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
 16. ⵔⵓⴳⵔ ⵙⴰⴱⴰⵏ : ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ (ⴽⵉⴱⵉⴱⴰⵜ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⴳ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ
 17. ⴼ. ⴽⴰⵔⵍ ⵀⵓⵡⵉⵍⵍ ⴷ ⴼⵔⵓⵏⵙⵡⴰ ⴱⵓⵍⵢⵉⵔ : ⵜⴰⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ
 18. ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⴳⴰⵏⵜ - Au fait Maroc
 19. ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ  ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ
 20. 20.0 20.1 20.2 20.3 ⴰⵣⵔⴼ ⵅⴼ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ - sgg.ma