Wp/zgh/ⵜⴰⴽⵙⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵖⵉ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⴽⵙⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵖⵉ

ⵜⴰⴽⵙⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵖⵉ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵥⵔⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵔⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵖⵉ ⴷ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ.

ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ-ⵜⴰⴽⵙⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵖⵉ (2014).