Wp/zgh/ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ ⵏⵖ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵊⴰⵔ ⵜⵥⵏⴰⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵡⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵏⵉⵍ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ, ⴷ ⵙⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ (ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ). ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 5.782.140 ⵓⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ² ، ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴳ ⵣⵉⴽⴽ ، ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ، ⴰⵎⵎ : ⵍⵉⴱⵢⴰ ، ⴷ ⵇⴰⵔⵟⴰⵊ، ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ، ⴷ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ، ⴷ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ . ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ: ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ، ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ ، ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ، ⴰⵔⵢⵓⵙ، ⵓⴳⵓⵙⵜⵉⵏ، ⵢⵓⴱⴰ 2 ، ⴰⴽⵙⵉⵍ، ⴷⵉⵀⵢⴰ ⵢⵓⵙⵓⴼ ⵏ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ، ⵄⴱⵔⵍⴽⵔⵉⵎ ⴰⵅⵟⵟⴰⴱⵉ، ⴷ ⵣⵉⵏ ⴷⴷⵉⵏ ⵣⵉⴷⴰⵏ. ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ، ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵓⴳⴰⵔ 98،7 % ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖ ⴰ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ .

ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 670 ⵢⴽⵛⵎ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵄⴰⵇⴱⴰ ⴱⵏ ⵏⴰⴼⵉⵄ ⴳ ⵉⵔⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ .