Wp/zgh/ⴰⵎⴰⵏ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵎⴰⵏ (ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏⵜ: H2O) ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ 65 %, ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ 75 %, ⴷⴰⵔ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ 95 %. ⵉⵍⵉⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ 70 %, ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ 97 % ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵎⴰⵔⵖⵏⵉⵏ ⴷ 3 % ⵏ ⵡⵉⴷ ⵎⵎⵉⵎⵏⵉⵏ. ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⵓⵔⴰ ⴰⵔ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⵏ, ⴰⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏⵓⴽⴰⵔⴱⵓⵏ, ⵎⴰⵛ ⵡⵉⴷ ⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵖⵓⵙⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⵕⵉⵥⵏ.

ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ