Wp/wal/Ubba Wikkiipeedeekka oyqqana bessiyo xuufetu paatettaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Ubba Wikkiipeedeekka oyqqana bessiyo xuufetu paatettaa

De'uwaa haydata edit

Bessiyageetanne qottaa kessiyageeta edit

 1. Lee Korbuuseer
 2. Daali, Salvaador
 3. Dürer, Albrecht
 4. Gogh, Vincent van
 5. Goya, Francisco
 6. Hokusai
 7. Kahlo, Frida
 8. Leonardo da Vinci
 9. Matisse, Henri
 10. Michelangelo
 11. Picasso, Pablo
 12. Raphael
 13. Rembrandt
 14. Rubens, Peter Paul
 15. Sinan, Mimar
 16. Velázquez, Diego
 17. Warhol, Andy
 18. Wright, Frank Lloyd

Makkissiyaageeta, danttiyaageetanne xaafiyageeta edit

 1. Abu Nuwas
 2. Andersen, Hans Christian
 3. Austen, Jane
 4. Bashō
 5. Borges, Jorge Luis
 6. Byron, George
 7. Cervantes, Miguel de
 8. Chaucer, Geoffrey
 9. Chekhov, Anton
 10. Dante Alighieri
 11. Dickens, Charles
 12. Dostoyevsky, Fyodor
 13. García Márquez, Gabriel
 14. Goethe, Johann Wolfgang von
 15. Hafez
 16. Homer
 17. Hugo, Victor
 18. Joyce, James
 19. Kafka, Franz
 20. Kālidāsa
 21. Li Bai
 22. Naguib Mahfouz
 23. Molière
 24. Ovid
 25. Proust, Marcel
 26. Pushkin, Alexander
 27. Shakespeare, William
 28. Sophocles
 29. Tagore, Rabindranath
 30. Tolstoy, Leo
 31. Twain, Mark
 32. Virgil

Kessiyageetanne yettanchata edit

 1. Armstrong, Louis
 2. Bach, Johann Sebastian
 3. Beatles, The
 4. Beethoven, Ludwig van
 5. Brahms, Johannes
 6. Chopin, Frédéric
 7. Dvořák, Antonín
 8. Handel, Georg Frideric
 9. Haydn, Joseph
 10. Jackson, Michael
 11. Kulthum, Umm
 12. Mahler, Gustav
 13. Mozart, Wolfgang Amadeus
 14. Palestrina, Giovanni Pierluigi da
 15. Puccini, Giacomo
 16. Schubert, Franz
 17. Stravinsky, Igor
 18. Tchaikovsky, Petr
 19. Verdi, Giuseppe
 20. Vivaldi, Antonio
 21. Wagner, Richard

Koyyiyageettanne manddariyageeta edit

 1. Amundsen, Roald
 2. Armstrong, Neil
 3. Cartier, Jacques
 4. Columbus, Christopher
 5. Cook, James
 6. Cortés, Hernán
 7. Gagarin, Yuri
 8. da Gama, Vasco
 9. Ibn Battuta
 10. Magellan, Ferdinand
 11. Polo, Marco
 12. Zheng He

Filimiya dayirektereta, xaafetanne oottiyageeta edit

 1. Bergman, Ingmar
 2. Bernhart, Saaraa
 3. Chaapliin, Chaarlees
 4. Dietrich, Marlene
 5. Disney, Walt
 6. Eisenstein, Sergei
 7. Fellini, Federico
 8. Hitchcock, Alfred
 9. Kubrick, Stanley
 10. Kurosawa, Akira
 11. Moniroo, Maarliin
 12. Ray, Satyajit

Medhiyageeta, sayintistetanne hisaabiya eranchata edit

 1. Arkiimeedisa
 2. Avicenna
 3. Berners-Lee, Tim
 4. Brahmagupta
 5. Copernicus, Nicolaus
 6. Curie, Marie
 7. Darwin, Charles
 8. Edison, Thomas
 9. Einstein, Albert
 10. Euclid
 11. Euler, Leonhard
 12. Faraday, Michael
 13. Fermi, Enrico
 14. Ford, Henry
 15. Galen
 16. Galileo Galilei
 17. Gauss, Carl Friedrich
 18. Gutenberg, Johannes
 19. Hilbert, David
 20. Joule, James Prescott
 21. Kepler, Johannes
 22. al-Khwarizmi, Muhammad ibn Musa
 23. Leibniz, Gottfried Wilhelm
 24. Linnaeus, Carl
 25. Maxwell, James Clerk
 26. Mendeleev, Dmitri
 27. Newton, Sir Isaac
 28. Pasteur, Louis
 29. Planck, Max
 30. Rutherford, Ernest
 31. Schrödinger, Erwin
 32. Tesla, Nikola
 33. Turing, Alan
 34. Watt, James

Piloosoppiyanne Issipetettaa sayintisteta edit

 1. Aristotle
 2. Beauvoir, Simone de
 3. Chanakya
 4. Confucius
 5. Descartes, René
 6. Freud, Sigmund
 7. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
 8. Heidegger, Martin
 9. Ibn Khaldun
 10. Kant, Immanuel
 11. Keynes, John Maynard
 12. Laozi
 13. Locke, John
 14. Machiavelli, Niccolò
 15. Marx, Karl
 16. Nietzsche, Friedrich
 17. Plato
 18. Rousseau, Jean-Jacques
 19. Sartre, Jean-Paul
 20. Sima Qian
 21. Smith, Adam
 22. Socrates
 23. Voltaire
 24. Weber, Max
 25. Wittgenstein, Ludwig
 26. Zhu Xi

Potolikaa kaalettiyageeta edit

 1. Akbar
 2. Alexander the Great
 3. Ashoka
 4. Atatürk, Mustafa Kemal
 5. Augustus
 6. von Bismarck, Otto
 7. Bolívar, Simón
 8. Caesar, Julius
 9. Charlemagne
 10. Churchill, Winston
 11. Constantine the Great
 12. Cyrus the Great
 13. de Gaulle, Charles
 14. Elizabeth I
 15. Gandhi, Mohandas Karamchand
 16. Genghis Khan
 17. Guevara, Che
 18. Hitler, Adolf
 19. Joan of Arc
 20. King, Martin Luther, Jr.
 21. Lenin, Vladimir
 22. Lincoln, Abraham
 23. Louis XIV
 24. Luxemburg, Rosa
 25. Napoleon
 26. Mandela, Nelson
 27. Mao Zedong
 28. Nehru, Jawaharlal
 29. Nkrumah, Kwame
 30. Peter the Great
 31. Qin Shi Huang
 32. Roosevelt, Franklin D.
 33. Saladin
 34. Stalin, Joseph
 35. Suleiman the Magnificent
 36. Sun Yat-sen
 37. Tamerlane
 38. Umar
 39. Washington, George

Ammanuwaa eranchatanne ammanuwaa luxissiyageeta edit

 1. Abraham
 2. Aquinas, Thomas
 3. Augustine of Hippo
 4. Buddha
 5. Al-Ghazali
 6. Yesuusa
 7. Luther, Martin
 8. Moses
 9. Muhammad
 10. Nagarjuna

Piloosoppiyaa edit

 1. Etizimiya
 2. Puulaa
 3. Konfishiyanizimiya
 4. Diyalekitikiya
 5. Kandduwa
 6. Eraabaa
 7. La'a eenotaa
 8. Eraa
 9. Loojikiyaa
 10. Bettiyaban ammaniyoogaa
 11. Piloosoppiyaa
 12. Tumaa
 13. Tuma

Ammanuwaa edit

 1. Fanddaamenttaalizimiya
 2. Xoossaa
 3. Issi xoossan ammaniyoogaa
 4. Corabawu goyinniyoogaa
 5. Odettiya haydaa
 6. Ammanuwaa
 7. Shemppuwa
 8. Dumma ammanota
 9. Budiizimiya
 10. Kiristiyaneta
 11. Kaatolike woosa keettaa
 12. Hinddu ammanuwaa
 13. Tirinurtiya
 14. Isilaama ammanuwaa
 15. Shi Isilaama ammanuwaa
 16. Suni Isilaama ammanuwaa
 17. Jenizimiya
 18. Ayihuudatu ammanuwaa
 19. Sekhizimiya
 20. Taoyizimiya
 21. Zorasternizimiya
 22. Ayyaanaama meezeta
 23. Yoogaa

Issipetettaa sayiniseta edit

 1. Heeraa asaa
 2. Loohettaa
 3. Luxettaa

Sayikoloojiya edit

 1. Eeshshaa
 2. Wozanaa shabbirssaa
 3. Siiquwaa
 4. Kahaa
 5. Sayikoloojiya
 6. Qofaa

So asaanne gaytotettaa edit

 1. So asaa
 2. Yiiraa
 3. Attuma asaa
 4. Geluwaanne ekuwaa
 5. Macca asaa

Zal"iyaanne ikkonoomiyaa edit

 1. Ikonoomikisiya
 2. Gammaa
 3. Miishshaa
  1. Yuuruwaa
  2. Amerkkaa doolaariya
 4. Murutissuwaa
 5. Biraa
 6. Giiraa
 7. Zal"iyaa

Seeraa edit

 1. Seeraa
 2. Ano Seeraa

Salo gufantto eqotata edit

 1. Afriqqaa Issipetettaa
 2. Arabe Liigiya
 3. TAIKS
 4. Kawotettatu Eqotaa
 5. Awurooppaa Issipetettaa
 6. Salo gufantto zo'o masqqaliyanne zo'o aginaa qaattaa
 7. HAME
 8. Noobeeliya woytuwaa
 9. PKBI
 10. Hashetida Kawotettata
  1. Salo Gufantto Pirdda Keettaa
  2. Salo Gufantto Miishshaa Kaafiyaa
  3. HKLSWE
  4. Salo Gufantto Asummaa Maatatu Maachaa
  5. Salo Gufantto Payyatettaa Eqotaa
 11. Salo Gufantto Bankkiya
 12. Salo Gufantto Zal"iya Eqotaa

Olaanne tooranchaa edit

 1. Wotaadara
 2. Saruwaa
 3. Shabbirssiyoogaa
 4. Olaa
  1. So giddo olaa

Doonaanne xuufiya edit

 1. Doonata
 2. Issi issi doonata
  1. Arabettuwa
  2. Benggalettuwa
  3. Chayinattuwa
  4. Inggilizattuwa
  5. Faransaaye Doonaa
  6. Jermanettuwa
  7. Girikettuwa
  8. Ibiraawettuwa
  9. Hinddettuwa
  10. Koorettuwa
  11. Jaappaanettuwa
  12. Laatiine Doonaa
  13. Perisaawettuwa
  14. Porchugaale Doonaa
  15. Ruuse Doonaa
  16. Sanskriite Doonaa
  17. Ispeene Doonaa
  18. Iswaaletto Doonaa
  19. Turkke Doonaa
  20. Wolayttatto Doonaa
 3. Doonaa Pilggiyageeta
 4. Giraameriya
 5. Qaalaa
  1. Pooneemiyaa
  2. Siillabliya
 6. Xaafo wogaa
  1. Arabetto pitaliya
  2. Chaynatto machchallata
  3. Sirilike xuufiya
  4. Girike pitaliya
  5. Latiine pitaliya
 7. Xaafuwanne Nabbabuwaa
 8. Birshshettaa
 9. Xuufiya
  1. Yeda xuufiya
   1. Olaa hiillaa
  2. Medhi xaafuwaa
   1. Issi sha'aanne issi qammata
  3. Chii medhi xaafuwaa
   1. Zo'o chambberetu ajjuutaa
   2. Genjji haydaa
  4. Danttuwaa
   1. Gilgaamesh minotettaa danttuwa
   2. Iiliyaadiya
   3. Mahabihaarataa
   4. Shahanama

Likkiyoobata edit

 1. Likettaa
 2. Salo gufantto yuuniitetu sistemiya

Deexuwa, voolumiyaanne haahotettaa edit

 1. Kilo graamiya
 2. Litiriya
 3. Mitiriya

Wodiya edit

 1. Wodiya qoodaa
  1. Girigiiretu wodiya qoodaa
 2. Saatiyaa
 3. Sekkonddiyaa
 4. Gallassaa
 5. Laytaa
 6. Wodiya heeraa

Sayinisiyaa edit

 1. Sayinisiyaa
 2. Meretaa

Astronoomiyaa edit

 1. Astronoomiyaa
 2. Astiroydiyaa
 3. Gita Xuussa
 4. Blaak hooliya
 5. Koomeetiya
 6. Gaalaksiya
  1. Milky Way
 7. Aginaa
 8. Pilaaneetiya
  1. Sa'aa
  2. Jupiiteriya
  3. Maarsiya
  4. Merkuriya
  5. Neptuuniya
  6. Saaterniya
  7. Yuuraanesiya
  8. Veenaasiya
 9. Solar System
 10. Spaceflight
 11. Xoolinttiya
  1. Awaa
 12. Salo Gufantto

Bayoloojiyaa edit

 1. Bayoloojiyaa
 2. Biological materials
  1. DNA
  2. Enzyme
  3. Hormone
  4. Protein
 3. Botany
 4. Death
  1. Suicide
 5. Ecology
  1. Endangered species
 6. Life
 7. Biological classification
  1. Species

Bayoloojiya macaraa edit

 1. Metabolism
  1. Digestion
  2. Photosynthesis
  3. Breathing
 2. Evolution
 3. Reproduction
  1. Pregnancy
  2. Sex

Meretata edit

 1. Organism
 2. Animal
  1. Nematode
  2. Mollusca
  3. Arthropod
   1. Insect
    1. Ant
    2. Bee
    3. Mosquito
   2. Spider
  4. Chordate
   1. Amphibian
   2. Bird
    1. hicken
    2. Pigeons and doves
   3. Fish
    1. Shark
   4. Mammal
    1. Camel
    2. Cat
    3. Cattle
    4. Dog
    5. Horse
    6. Sheep
    7. Rodent
    8. Domestic pig
    9. Primate
     1. Human
    10. Marine mammal
     1. Cetacea
   5. Reptile
    1. Dinosaur
    2. Shooshshaa
 3. Archaea
 4. Bakteeriya
 5. Fungus
 6. Dozaa
  1. Ciishshaa
  2. Mittaa
 7. Prootisttaa

Anaatoomiya edit

 1. Anaatoomiya
 2. Seeliya
 3. Suuttaa yuushshaa
  1. Suuttaa
  2. Wozanaa
 4. Endocrine system
 5. Human gastrointestinal tract
  1. Wogga Maracciya
  2. Qeeri Maracciya
  3. Tiriya
 6. Kolzziya
 7. Nervous system
  1. Anggooliya
  2. Nerviya
  3. Besibollata
   1. [Hayttaa]]
   2. Siiriya
   3. Ayfiya
   4. Inxxarssaa
 8. Yelettiyogaa
 9. Respiratory system
 10. Skeleton
 11. Skin

Payyatettaanne xaliya edit

 1. Xaliya
 2. Dentistry
 3. Harggiya
 4. Pharmaceutical drug
  1. Antibiotic
 5. Payyatettaa
 6. Immune system
 7. Menstruation
 8. Pandemic
 9. Katabaa
 10. Bayreesiya

Keemistriya edit

 1. Chemistry
 2. Inorganic chemistry
 3. Biochemistry
 4. Chemical compound
  1. Acid
  2. Base (chemistry)
  3. Salt
 5. Chemical element
  1. Periodic table
  2. Aluminium
  3. Carbon
  4. Copper
  5. Gold
  6. Hydrogen
  7. Iron
  8. Nitrogen
  9. Oxygen
  10. Silver
  11. Tin
 6. Organic chemistry
  1. Alcohol
  2. Carbohydrate
  3. Lipid
 7. Molecule
 8. Analytical chemistry
 9. Physical chemistry

Sa'aa sayinisiya edit

 1. Climate
 2. Earth water cycle
 3. El Niño–Southern Oscillation
 4. Global warming
 5. Earthquake
 6. Geology
  1. Mineral
   1. Diamond
  2. Plate tectonics
  3. Zaallaa
 7. Natural disaster
  1. Di'uwaa
  2. Tsunami
 8. Volcano
 9. Weather
  1. Shaaraa
  2. Iraa
  3. Snow
  4. Uushuwa
  5. Tropical cyclone
  6. Carkkuwa

Piizikisiya edit

 1. Physics
 2. Acceleration
 3. Atom
 4. Energy
  1. Conservation of energy
 5. Electromagnetic radiation
  1. Infrared
  2. Ultraviolet
  3. Light
   1. Color
 6. Classical mechanics
 7. Force
  1. Electromagnetic force
   1. Magnetic field
  2. Gravitation
  3. Strong interaction
  4. Weak interaction
 8. Magnet
 9. Mass
 10. Metal
  1. Steel
 11. Nuclear fission
 12. State of matter
  1. Gas
  2. Liquid
  3. Plasma
  4. Solid
 13. Quantum mechanics
 14. Radioactive decay
 15. General relativity
 16. Special relativity
 17. Semiconductor
 18. Sound
 19. Velocity
  1. Speed of light
 20. Temperature
 21. Time
 22. Thermodynamics
 23. Vacuum

Hisaabiya edit

 1. Mathematics
 2. Arithmetic
  1. Logarithm
  2. Number
  3. Number theory
 3. Algebra
  1. Complex number
  2. Equation
  3. Linear algebra
 4. Geometry
  1. Angle
  2. Area
  3. Coordinate system
  4. Pi
  5. Pythagorean theorem
  6. Symmetry
  7. Trigonometry
 5. Mathematical analysis
  1. Differential equation
  2. Numerical analysis
 6. Probability and statistics
  1. Probability
  2. Statistics
 7. Logic and foundations
  1. Function (mathematics)
  2. Infinity
  3. Mathematical proof
  4. Set theory

Kattaanne goshshaa edit

Goshshaa edit

Kattaa edit

Ushshata edit

Teknooloojiyaa edit

Meetiya edit

Ellektiroonikiya edit

Komppiiteriyaanne interneetiya edit

Wolqqaanne lambbata edit

Beettiyabata edit

Toggiyobata edit

Olaa miishshata edit

Bilaanne allattaa edit

Qottaa Kessiyageetanne sivile manddiisetettaa edit

Filimiya, iraadooniyaanne televezhiiniya edit

Yettaa edit

Allattaa edit

Haydaa edit

Beni wodetanne doometta zammana wodiya edit

Zammaana wodiya edit

Biittaa utettaa edit

Biittatanne huuphe huuphe heerata edit

Biittata edit

Ambbata edit

Haattaa kifileta edit

Deretanne bazzota edit