Wp/wal/Luxettaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Luxettaa

Luxettaa giyoogee asay salo gufanttuwa giddon de'iya xoossi medhdhidobatanne etaara oykettidabata eranawu, sa'aa "earth" bollan de'iyabata eranawu, duussaa maarayanawunne puulayanawu, kawotettaa seeraa suure ogiyan essanawu, miyobatanne asaa naatussi go''aanne maaduwa immiyabata boolumissanawu, hagaa xalla gidennan dumma dummabata oottanawunne akeekennan gakkiya metota pagalanawu pilggettaa maaraa go'ettiyonne eeyyata eranchcha kessiyo ogiya giyoogaa.