Wp/wal/Lee Korbuuseer

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Lee Korbuuseer

Charlees-Eduward Jenereet (AWQ Gooluwaa 6 1887 - Kuushshaa 27 1965) Lee Korbuuseer geetettidi erettiyagee Swiidine-Faransaaye Qottaa kessiyagaa, Diizayineriyaa, misiliya medhiyagaa, ambbaa halchuwa kessiyagaa, xaafiyanne ha'i zammaana qottaa kesuwan sintta xeera geetettiyageetuppe issuwa. Swiizerlandden yelettidi 1930 M.Ln Faransaaye biittaawa gidiis. A Oosoy ichchashu tammu layttata wurssidaagaa gidiyoode, Awurooppan, Jaappaanen, Hindden, Huuphessanne Tohossa Amerkkan hintsatu qottaa kessiis. "I Zammaana hintsaa eray Viollet-le-duc giyoosan beettees giidi qoppees."