Wp/wal/Saaraa Bernhart

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Saaraa Bernhart

Saaraa Bernhart (yeletitdoy Henritee-Rozin, Bernhart AWQ Gooluwaa 22 gallassaa 1844- Bullaalaa 26 gallassaa 1923), 19tto xeetu shaaho layttaa wurssettan nne 20tto xeetu shaaho layttaa doomettaa gakkanawu de'ida keehippe dosettidaba gidida Faransaaye diraammatun oottida Faransaaye daraphan ottiyaro. Alakisanddare Dumaas 'Filis la dem awuks kaamerliyas', Vikoter huugoo 'Ruy bilaas' Viktooriyan Sarddu 'feedoora nne la toskkaa' Idmond Rostandde 'L'Aigloone geetettiya filimetun keehippe erettidaaro. Shakispiira Hamleetaagaa gujjin daro filmetun attuma asaa eeshshaawatettaa kaa'iyoogan erettawusu. Rosttend geetettiyagee O malatissuwa kawiyo, qim"otuwan kawotu kawiyo giyoogan nashshiis. Huggo geetettiyaagee qassi I lo'iya cenggurssaa keehippe sabbiis. Salo gufantto yuushuwan daro tiyaatireta xomoosuwaa polaasu. Hegaadankka, cenggurssaa duuqqiyo oosuwaa oottiyooganinne filimiya misiletu bollan oottiyoogan erettida asatuppe issinno. A oosuwaa dere asaassi erissanawu Alfonsee Muchaa geetettiyaariira hashetaasu.

Bernhart 1880