Wp/wal/Wolayttatto Doonaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Wolayttatto Doonaa
Wolayttatto Doonaa
Haaseyettiyosaa: Toophphiyaa
Heeraa: Wolaytta Moottaa
Haasayiyaageetu qoodaa: 13,000,000ppe darees
Doonaa yaratettaa: Oomawe Doonaa
Ooso Doonatettaa
Ooso doona gidiyoy: Wolaytta Moottaa
Aqidoy:
Doonaa koodeta
ISO 639-1: [1]
ISO 639-2: wal
ISO 639-3: [2]
SIL: [3]
Karttaa
Wolaytta Moottaa qonccissiya kartta
Hagaakka be'a: DoonaaDoonata

Wolayttatto Doonay Toophphiyaan haasayiyaagetu qoodan 4ntto xekkan de'iya Tohossa Toophphiyaa giddon aahuwaan haasayettiya doona. Hegaa xalla gidennan hara matattiyaa doonatuyyo pultto gidiyaagaa. Wolayttatto doonay ubba Toophphiyaa doonatuppe koyro Laatine machchallan Geeshsha maxaafay attamettido doona. Wolayttatto doonaara dabbotiya hara doonati; Gamottuwa, Goofattuwaa, Konttattuwaa, Kuullottuwaanne haraata.