Wp/wal/Yesuusa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Yesuusa

Yesuusa (yesusa yeletaappe kase 4-30 woykko 33), hegaadankka Yesus Kiristoosa (Ibirawettuwan: יֵשׁוּעַ המשיח) woykko Naziretaa Yesusa (hara sunttatu giddoppe), giyogee koyiro xeetu layttan Ayihuuda sabaakenne hayimaanotiya kalettiyaagaa. I Salo gufantton gita hayimaanote gidida kirstiyanawu giddo. Cora kiristane ammaniyaageeti I xoossa na'ay ashuwan qonccoogaanne Ibirawetto geeshsha maxaafa giddon hiraagettida ashshiyaagaa (Kirsttoosa) giidi ammanees.