Wp/wal/Maarliin Moniroo

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Maarliin Moniroo

Maarliin Moniroo (/ˈmærəlɪn mənˈroʊ/), Normaa Morttensen geetettiya sohuwan AWQ Guuliyaa 1 1926 yelettaasu. A Amerkkaa biittaayo gidada filimiyan oottiyoogaa, yettaninne moodeeletettan erettidaaro. A keehippe erettidoy poocanttiya 'Blondde Bombshel' geetettiya eeshshaa kaa'idoogaana. 1950tu nne 1960tu wodiyan erettida mattumaa gaytotettan malaatettiyageetuppe issinno. Hegaadankka, he wodiyan mattumaa gaytotettaa qaattaassi aruma woykko leemiso gidaasu. Tammu layttatussi xoqqa miishshay qanxxettido filimiyan oottiyaaro gidadanne i filimetikka 1962 M.Ln. $200 miilooniyaa gakkiis, (2021 gatiyan $2 biiloniyaara laggetees). Monira hayqqin adussa wodiyaappe simminkka 'pop' wogaassi leemisodan xeesettaasu. AWQ 1999 Amerkkaa filimiya inistitiyuutee o hooliiwuudiya wodiyappe doommin usuppuntto xekkaan macca iskiriiniya 'legend' giidi mooddiis.

Moniroo 1953