Wp/wal/Chaarlees Chaapliin

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Chaarlees Chaapliin

Chaarlees Ispenser Chaapliin KEBE (AWQ Gabbaa 16 gallassaa 1889 - Duubbalaa 25 gallassaa 1977), Sirphphi giidi Filimiya oottiyo wodiyan erettida Inggilize bittaawaa gididi miichiya, Filimiya oottiyanne makkisiya asa. Iskiriiniyan asatettay, tiramppee salo gufantton leemiso gidiis. Yaatin filimiya Industiriyaa giddon keehippe koyettiya asa gidiyageetuppe issuwa geetettidi qopettees. 1977 M.L. hayqqanaappe issi layttaa kasetidi Kawee Viktooriya wode na'atettaappe doommidi a oosoy 75 layttatuppe bollaa wurssidaagaa gidiyoode nashuwaanne kahaa giddon oyshaa shiishshiyabata oyqqiis.