Wp/tzm/ⴰⴽⵙⵉⵍ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⴽⵙⵉⵍ

ⴰⴽⵙⵉⵍ (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ: Aksil) ⴷⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ(كسيلة)), ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵡⵔⴰⴱⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ. ⵉⴳ ⵙ ⵜⴰⵊⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰ ⵉⴼⵍ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ. ⵎⴰⵛⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⵉⵇⵇⵉⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵉⴳⴰ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵄⵉⵇⴱⴰ ⴱⵏ ⵏⴰⴼⵉⵄ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵉⵙⵉⵎⵥⵉ ⵉⵣⵣⵓⴳⵣ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⵍⴳⴷⴷⴰⵎ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴳⵔⵡⵍ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴼ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ. ⵉⴳ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵃⵉ ⵙ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵎⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷⴰⵙ ⵢⴰⴷⵔ ⴰⵜⵜⵏ ⵉⴽⴽⵎ ⵉⵎⵔⴷⵓⴽⴽⵓ ⴷⵉⵙⵏ. ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵢⴰⴼ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵙ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⴰⵢⴳⴰⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⵡⴰⵍⴰ ⴰⵎⵓⵙⵎⵍ. ⵕⴰⴷ ⵢⵓⵔⵔⵉ ⵙ ⵇⵉⵔⴰⵡⴰⵏ ⵉⴽⴽⵉⵙⵜ ⵉ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵜⴰⵣⴱⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵍⴳⴷⴷⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⵢⵢⴰⴷⵏ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ

edit

 
 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
 
 
ⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ