Wp/tzm/ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ

ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴳⵔ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ -250 ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵄⵉⵙⴰ ⴷ -202 ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵄⵉⵙⴰ ⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳⵔ 700 ⴰⵔ 748. ⵜⴳ ⵙⵉⴳⴰ (ⵖⴰⵚⵚⴰⴷ σⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⵓⵜⵏ ⵖ ⴷⵣⴰⵢⵔ)[1], ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵙ. ⵉⵍⵓⵍ -250 ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰ εⵉⵙⴰ, ⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 700 ⵉⵜⵜⵓⵢⵎⴹⴰⵍ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ -202 ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵄⵉⵙⴰ ⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 748. ⵉⵍⴰ ⴳⵓⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⴰⵢⴰ ⴷⴰⴷ ⵓⵔⴱⴰⵏⵙ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ.

ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ Scipion. ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ Alessandro Allori

 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
ⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ