Wp/tzm/ⴷⵉⵀⵢⴰ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴷⵉⵀⵢⴰ

ⴷⵉⵀⵢⴰ (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Dihya),ⴷⴰ ⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴽⴰⵀⵉⵏⴰ (كاهنة), ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷⵉⴱⵓⵔⴰ ,ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⴱⴻⴷⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ, ⵜⵎⴰⵖ ⴰⵜⵏⵉⵏ ⵜⵙⵙⵉⵜⵉ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ. ⴳⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 695 ⴷ 705. ⴱⵏ ⵡⴰⵍⴷⵓⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⴷⵉⵀⵢⴰ ⵜⴷⴷⴻⵔ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⴷ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (127) ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⴷⵉⵀⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵎⵉ ⴱⵔⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴼ ⵄⵓⵇⴱⴰ ⴱⵏⵓ ⵏⴰⴼⵉⵄ ⵜⴳ ⵜⵎⵉⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⵎⵙⵙⵎⵓⵏⵙ. ⵎⴰⵅⵅ ⴷⵉⵀⵉⴰ ⵜⴼⵍⵏ ⴳⵉⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⵉⵖ ⵜⵓⵙⵙⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵜⵙⵏⴽⵔⵜⵉⴷ. ⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⴼ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⴷⵉⵀⵢⴰ ⵢⴰⵣⵏ ⵉⵖⵡⴰⵖⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵔⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵖⵔ ⴷⵉⵀⵉⵢⴰ. ⵔⴰⵙ ⵉⵙ ⵖⵍⵉⵏ ⴰⵔ.

ⴷⵉⵀⵢⴰ
ⴷⵉⵀⵢⴰ 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
ⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ